Home / Contact
Agenda / Nieuws

Begroting

De begroting kunt u hier vinden

Toelichting op de begroting 2022

Een nieuw beleidsplan

Zoals bekend is er een nieuw beleidsplan vastgesteld voor de jaren 2021-2025. De verschillende wijzigingen in het beleid ten opzichte van het oude beleidsplan hebben uiteraard impact op de begroting. In de begroting 2022 zijn deze verwerkt. De belangrijkste zijn:

Minder predikanten

De krimp van het aantal predikantsplaatsen naar 8 predikanten heeft gevolgen voor de kosten van het pastoraat, zoals lagere kosten voor de afdrachten aan de predikanten en hogere kosten voor de preekvoorziening. We gaan ervan uit dat de vrije pastorieën verhuurd zullen worden en dat er geen verkoop van deze pastorieën zal plaatsvinden.

Nieuwe pastorale taken en doelgroepen

Verder komen er middelen beschikbaar voor nieuwe missionaire taken en voor het jongeren- en ouderenpastoraat. Voor 2022 is € 150.000 beschikbaar gesteld. De intentie is dat hiervoor gezocht wordt naar andere financieringsbronnen dan de huidige, zoals Aktie Kerkbalans en de collecten.

Lager begrotingstekort

Uiteindelijk heeft dit geresulteerd in een verlaging van het begrotingstekort ten opzichte van vorig jaar. Het verwachte tekort over 2022 is uitgekomen op iets meer dan € 220.000.
Hieronder worden de belangrijkste posten uit de begroting kort toegelicht:

Kosten kerkelijke gebouwen

Voor dit jaar is meer dan € 700.000 begroot om de gebouwen in goede staat te houden of te krijgen. Naast regulier onderhoud, belastingen, verzekeringen en energie en water is voor € 440.000 begroot voor groot onderhoud. Het onderhouden van de gebouwen is van groot belang om ook in de toekomst het evangelie te kunnen blijven verkondigen; dit gaat wel gepaard met hoge kosten.

Kosten pastoraat

De begrote kosten voor pastoraat zijn ongeveer gelijk aan de begrote kosten voor 2020. Naast de krimp van het aantal predikantsplaatsen is er ook een bedrag van € 150.000 beschikbaar gesteld voor onder andere doelgroepen-pastoraat zoals hierboven beschreven.

Kosten personeel

Voor de personeelskosten is uitgegaan van een stijging van CAO-aanpassingen van 2% per 1 januari 2022. Ook is een aantal periodieke verhogingen conform de CAO doorgevoerd. De pensioenpremies voor 2022 worden opnieuw voor zowel werkgever als werknemer verhoogd vanwege de te lage dekkingsgraden bij de pensioenfondsen.

Opbrengsten levend geld

Het College van Kerkrentmeesters is dankbaar voor de financiële ondersteuning door de gemeente. Deze wordt voor dit jaar begroot op bijna € 1.900.000. Dit bedrag is nodig om het Woord van God te kunnen blijven verkondigen. Het totaal begrote bedrag is aanzienlijk meer dan begroot in 2021, maar komt bijna overeen met wat daadwerkelijk is binnengekomen in 2020. Het CvK hoopt en
vertrouwt erop dat u als leden van onze gemeente achter de missie van onze kerk blijft staan en is dan ook van mening dat het begrote bedrag een verantwoord uitgangspunt is.

Opbrengsten onroerende zaken

Het grootste deel hiervan komt uit de verhuur van de kerkelijke gebouwen. De verhuurinkomsten worden begroot op € 352.000, dat is € 70.600 hoger dan begroot in 2021. Hoewel corona nog niet weg is, is de verwachting dat 2022 een goed jaar voor verhuur kan worden omdat er achterstanden zijn in opleidingen en dat de zalen voldoen aan de ventilatie-eisen en ’s zomers koeling in de zalen aanwezig is.

Opbrengsten uit subsidies en bijdragen

Het begrote bedrag voor 2022 is aanzienlijk hoger dan wat begroot was voor 2021 en wat is gerealiseerd in 2020. De eerdergenoemde intentie om € 150.000 te vinden bij andere bronnen dan de huidige bronnen van inkomsten is onder deze post geboekt.

Vrijwilligers

Het CvK wil opnieuw haar dank uitspreken aan de grote groep vrijwilligers die ieder jaar bewonderenswaardige prestaties leveren. Hun inbreng heeft heel positieve gevolgen voor de begroting! Mocht u of jij ook op deze manier willen bijdragen, neem dan contact op met de secretaris van het CvK.

Inzage begroting

De begroting ligt gedurende een week na verschijning van deze kerkbode ter inzage op het kerkelijk bureau. Ook kan de begroting bekeken worden op de website hervormdkatwijk.nl. Hierbij is er voor leden van onze gemeente de mogelijkheid om vragen via de website te stellen (Klik hier). De antwoorden op deze vragen zullen ook op de website gepresenteerd worden. U kunt ook uw vragen sturen naar hkb@hervormdegemeentekatwijk.nl
Reacties kunnen tot 3 dagen na het einde van de periode van ter inzage legging worden gestuurd aan de scriba van de Algemene Kerkenraad.
 

Ingekomen vragen en antwoorden

1. De begroting 2022 dient vóór 15 december 2021 te worden ingediend bij het CCBB.
- waarom is dit niet gebeurd?

Antwoord: De extra vergadering van de AK waarin de begroting behandeld kon worden kon pas bijeenkomen op 15-12-2021.

2. De begroting 2022 die ter inzage ligt is een conceptversie van 16-11-2021 09:55
- waarom is de begroting niet behandeld in de AK-vergadering van 24 november 2021
Antwoord: Er waren op dat moment nog enkele zaken die verduidelijking nodig hadden, waardoor dit op dat moment niet mogelijk was.

3. Het aantal predikantsplaatsen is teruggebracht tot 8.
De wijk Morgenster gaat weer beroepen. Betekent dit is besloten dat de wijken Maranatha en Bethel geen eigen predikant meer zullen krijgen?
Antwoord: De invulling van het pastoraat over de wijken heen wordt op dit moment besproken.
- de kosten van 8 predikanten zijn begroot op ruim € 775.000 (een ‘besparing’ t.o.v. 2020 van € 135.000). Nieuw (ik neem aan als compensatie voor twee predikanten) staat een post Kerkelijk werkers die is begroot op € 150.000. Zo op het eerste gezicht is dit geen ‘besparing’, of zie ik iets over het hoofd?
Antwoord: De cijfers zoals benoemd kloppen en zijn dus geen besparing vanuit dat perspectief. Deze cijfers zijn een gevolg van de inhoud van het nieuwe beleidsplan. Daarentegen is de intentie dat de € 150.000 gefinancierd zal worden via extra gelden zoals opgemerkt in vraag 9 waardoor de lagere kosten voor de predikanten als “besparing” gezien kan worden.

4. Opbrengsten onroerende zaken: Buffetten € 183.000
- voor 2022 is € 40.000 meer begroot dan voor 2021. Wat is daadwerkelijk in 2021 gerealiseerd?

Antwoord: Over 2021 is er een omzet gerealiseerd van € 96.000, onder buffetten moet je aan alle overige catering denken exclusief voor kerkelijke activiteiten.
Waar is uw optimisme op gebaseerd of is het meer een kwestie van hoop?
Antwoord: Op het moment van begroten was corona onder “controle’ dacht men, vanaf half november laaide het coronavirus weer op. De vergadering van 24 november was er in die periode. Het lijkt een fors bedrag meer, die € 40.000, maar dit was ook wel gebaseerd op boekingen (cursussen en trainingen) in het Anker voor 2022.

5. Opbrengsten onroerende zaken: Pastoralia € 30.000 - waar moet ik hierbij aan denken?
Antwoord: Dat zijn de opbrengsten van alle kerkelijke activiteiten, zoals wijkavonden, wijkmiddagen en dergelijke. Deze zijn we apart gaan begroten. In 2019 was de werkelijke opbrengst € 55.000.

6. Opbrengsten levend geld: (Wijk)kassen € 60.000
- voor 2022 is hetzelfde begroot als in 2021. Wat is daadwerkelijk gerealiseerd in 2021?

Antwoord: De cijfers van de wijkkassen komen eind januari 2022 binnen, daar heb ik nog geen zicht op. Dat zal zeker geen € 60.000 zijn omdat in de belangrijke maanden voor kerkelijke activiteiten een lockdown was. Het is een schatting gebaseerd op 2019. De kosten van de wijken zullen met zo’n zelfde bedrag terug lopen is de inschatting.

7. Opbrengsten levend geld: Overige opbrengsten levend geld € 32.000 - waar moet ik hierbij aan denken?
Antwoord: Verjaardagfonds. Over 2021 is er een bedrag van € 37.000 binnen gekomen.

8. Bijdragen van andere niet kerkelijke instellingen
- in 2020 is een bedrag van € 31.421 gerealiseerd maar voor het jaar 2021 is niets begroot.
Waarom nu voor het jaar 2022 een bedrag van € 33.000? waar moeten we hierbij aan denken en waar is dit op gebaseerd?

Antwoord: Dat zijn de doorbelastingen aan Stichting Woningen Oude Kerk en Stichting Gasthuishof. De HG doet het beheer en ontvangt daar een fee voor. Over 2021 is er een bedrag van € 33.975 ontvangen.

9. Opbrengsten uit subsidies en bijdragen: Bijdragen kerkelijke organen
- voor het jaar 2021 is niets begroot en in het jaar 2020 is niets gerealiseerd. Waar komt deze € 150.000 op eens vandaan? Waar is dit op gebaseerd, aan welke kerkelijke organen moeten we denken en zijn er al toezeggingen gedaan?

Antwoord: Voor (nieuwe) activiteiten op het gebied van Ouderzorg, Jeugd- en Missionair werk is in de begroting extra geld uitgetrokken (€ 150.000,-). Voor deze projecten zullen wij ondersteuning vragen van derden. Te denken valt bijvoorbeeld aan de Diaconie, Protestantse Kerk Nederland, Welzijnsorganisaties. Op dit moment zijn de plannen nog in ontwikkeling en is er nog geen sprake van concrete toezeggingen. Wij streven ernaar het bedrag indien mogelijk volledig uit niet- kerkrentmeesterlijk geld te financieren. Daarom is dit op aanraden van de Financiële Commissie van de Kerkrentmeesters op deze wijze begroot.

©2024 Hervormde Gemeente Katwijk aan Zee

Disclaimer Colofon Privacy & cookies

Webontwikkeling: 2nd Chapter