Home / Contact
Agenda / Nieuws

Begroting 2024

De begroting voor 2024 kunt u hier vinden

Toelichting op de begroting 2024

Een nieuwe begroting
Zoals ieder jaar kan het College van Kerkrentmeesters (CvK) ook voor het jaar 2024 weer een begroting presenteren. Na een aantal vergaderingen zijn de verschillende akkoorden verkregen en kan de nieuwe begroting nu aan de gemeente gepresenteerd worden.

Het CvK meldt een flink lager begrotingstekort: € -31.620 ten opzichte van € -399.400 in 2023. De verschillende stappen die tot op heden genomen zijn (mbt energie, aantal dominees van 10 naar 8 etc.) hebben geleid tot deze gunstiger begroting. Een duidelijke stap in de goede richting! Dat geeft goede
moed en stemt heel dankbaar en het CvK ziet het jaar 2024 positief in Hierna worden de belangrijkste posten uit de begroting kort toegelicht:

Kosten kerkelijke gebouwen
Voor dit jaar is meer dan € 809.000 begroot om de gebouwen in goede staat te houden en te verwarmen. Hoewel dit nog steeds een heel grote kostenpost is, is deze wel aanzienlijk lager dan wat vorig jaar begroot is. Dit komt met name doordat de verwachte kosten voor energiegebruik veel lager uitvallen.

Kosten pastoraat
In de begroting wordt uitgegaan van een bezetting van 8 predikantsplaatsen. Er zijn twee wijkgemeenten vacant, de wijkgemeenten Maranatha en Immanuël. Voor de wijkgemeente Maranatha is inmiddels een solvabiliteitsverklaring afgegeven door het CCBB. Binnenkort zal er ook voor de wijkgemeente Immanuël een solvabiliteitsverklaring aangevraagd worden. De kosten van de geestelijke verzorging nemen wel toe door cao-aanpassingen. In de begroting is een kostenpost opgenomen van € 80.000 voor kerkelijk werkers, € 40.000 voor missionair werk, € 30.000 voor ouderenpastoraat en € 10.000 voor jongerenpastoraat. Door de teruggang van 10 naar 8 in wijkgemeenten, predikanten en erediensten op zondag worden de kosten voor preekvoorziening lager.

Kosten personeel
De personeelskosten laten een stijging zien van 6,5% door CAO-aanpassingen per 1 januari 2024 en meer inzet van medewerkers door de hogere bezetting van het Anker en het Kerkhaventje. De personeelslasten stijgen in totaliteit met € 45.500 t.o.v. 2023

Opbrengsten levend geld
Het College van Kerkrentmeesters is de gemeente dankbaar voor de financiële ondersteuning. Deze wordt voor dit jaar begroot op meer dan € 2.100.000. Dit bedrag is nodig om het Woord van God te kunnen blijven verkondigen. Het totaal begrote bedrag is aanzienlijk meer dan begroot in 2023. Het CvK hoopt en vertrouwt erop dat u als leden van onze gemeente achter de taak en opdracht van onze kerk blijft staan en dat daarom het begrote bedrag een verantwoord uitgangspunt is.

Opbrengsten onroerende zaken
De verhuurinkomsten worden begroot op € 555.000, dat is € 55.000 hoger dan begroot in 2023. De verwachting is dat 2024 opnieuw een goed jaar voor verhuur kan worden omdat veel organisaties na de coronacrisis opleidingen blijven verzorgen in het Anker. De zalen voldoen immers aan de ventilatie-eisen en ’s zomers is er koeling aanwezig.

Opbrengsten uit subsidies en bijdragen
Het begrote bedrag voor 2024 is veel lager dan wat begroot was voor 2023. Waar in voorgaande jaren een budget was gesteld voor doelgroepenpastoraat van € 150.000 (ongedekt), staat er nu een budget van in totaal € 60.000, te financieren door bijdragen van kerkelijke organen en bijdragen van nietkerkelijk organen.

Vrijwilligers
Het CvK wil opnieuw haar dank uitspreken aan de grote groep vrijwilligers die ieder jaar bewonderenswaardige prestaties leveren. Hun inbreng heeft heel positieve gevolgen voor de begroting! Mocht u of jij ook op deze manier willen bijdragen, neem dan contact op met de secretaris van het CvK.

Inzage begroting

De begroting is op 8 december 2023 gepresenteerd in de kerkbode en op de website. Inzage op het kerkelijk buro en het stellen van vragen is niet langer mogelijk.

©2024 Hervormde Gemeente Katwijk aan Zee

Disclaimer Colofon Privacy & cookies

Webontwikkeling: 2nd Chapter