Home / Contact
Agenda / Nieuws

Jaarrekening College van Kerkrentmeesters 2023

In de vergadering van de Algemene Kerkenraad van 8 mei 2024 is de jaarrekening 2023 goedgekeurd en voorlopig vastgesteld.
Hier treft u de staat van baten en lasten in verkorte vorm aan. Waar dat nodig is volgt een korte toelichting.

Opbrengsten levend geld
Vrijwillige Bijdragen
In 2023 is voor de negende keer de Actie Kerkbalans gehouden. Het motto van deze Actie was: “Geef vandaag voor de kerk van morgen”. De vrijwillige bijdragen zijn over 2023 uitgekomen op een bedrag van € 1.165.703 tegenover € 1.122.807 over 2022.

Collecten
De collecten lieten een stijging zien, € 463.215 tegenover € 453.068 in 2022.

Verhuur gebouwen
De verhuurbaten lieten in 2023 een stijging zien t.o.v. 2022. Het Anker is overdag veel verhuurd geweest aan met name zorgpartijen en het Kerkhaventje is op vrijdag en zaterdag veel verhuurd geweest voor verjaardagen, kraamfeestjes en huwelijksjubilea. De leeggekomen pastorieën zijn door het vertrek van predikanten tijdelijk verhuurd. De totale verhuuropbrengsten over 2023 bedroegen € 676.955 tegenover € 597.622 in 2022.

Overige baten
De actiedag Om de Oude Kerk 2023 werd op 1 juli 2023 gehouden en leverde het mooie bedrag op van ruim € 61.000 tegenover € 59.000 in 2022.

Incidentele baten
Er zijn over 2023 een aantal bijzondere baten verkregen. De stijging van de WOZ waarden van de pastorieën en kerkelijke gebouwen leverde een waardestijging op van € 1.991.445 (2022: € 543.322). Uit nalatenschappen is een bedrag van € 100.826 ontvangen ( 2022: € 273.149) . Diverse overige incidentele baten € 17.068 (2022 : € 15.449).

Geestelijke Verzorging
De lasten voor de geestelijke verzorging daalden van € 781.104 in 2022 tot € 767.959 in 2023.

Per 31 december 2023 waren 6 predikantsplaatsen bezet (31 december 2022 : 8). Ds. J. Geene van wijkgemeente Pniël heeft wegens emeritaat op 16 april 2023 afscheid genomen. Ds. Geene heeft de Hervormde Gemeente Katwijk aan Zee zeer lange tijd gediend. Ds. T.C. Guijt zal een deel van het pastoraat oppakken in de wijkgemeente Pniël tot 1 oktober 2023.

Per 1 september 2023 is de wijkgemeente Immanuël vacant geworden door het vertrek van dr. P. Veerman. Dr. Veerman is vanaf 1 september docent praktische theologie voor de opleiding van toekomstige predikanten en theologen aan de Vrije Universiteit te Amsterdam en de TU Apeldoorn geworden.

Ds. J. Smit is bereid gevonden om bijstand in het pastoraat voor de wijkgemeente Immanuël te verlenen.

In de vacante wijkgemeente Bethel heeft ds. J. Smit tot 1 september 2023 bijstand in het pastoraat verricht en voor de wijkgemeente Maranatha wordt dit uitgevoerd door ds. A.W. van der Plas.

Mutaties bestemmingsreserves
De mutaties van de bestemmingsreserves zijn:
Toevoeging ontvangen legaat aan Bestemmingsreserve Pastoraat € 50.000
Jaarlijkse onttrekking Bestemmingsreserve Pastoraat -/-€ 25.000
Toevoeging herwaardering gebouwen aan Bestemmingsreserve
Herwaardering € 1.991.445
Totaal mutaties € 2.016.445

Resultaat
Het negatieve resultaat van € 77.569 is ten laste van de algemene reserve gebracht.

Controle
De jaarrekening is gecontroleerd door twee ter zake kundige gemeenteleden. Zij hebben geconcludeerd dat de jaarrekening een juiste weergave geeft van de financiële feiten over 2023. De volledige jaarrekening met de bijbehorende toelichting ligt na publicatie in deze kerkbode ter inzage bij het Kerkelijk Bureau, en staat op de website van de Hervormde Gemeente Katwijk aan Zee. Reacties kunnen tot drie dagen na het einde van de ter inzagelegging (dus tot 29 mei) gestuurd worden aan de scriba van de AK. Vanwege het vertrouwelijk karakter is overname van dit artikel ten behoeve van andere bladen zonder voorafgaande toestemming niet toegestaan.

Tot slot
Het College van Kerkrentmeester is de gemeente dankbaar voor haar bijdragen van het afgelopen jaar. Maar bovenal mogen wij God danken in de wetenschap dat Hij niet laat varen het werk wat Zijn hand begon!
De jaarrekening kunt u hier vinden.
Het bestuursverslag kunt u hier vinden.

Het College van Kerkrentmeesters.

©2024 Hervormde Gemeente Katwijk aan Zee

Disclaimer Colofon Privacy & cookies

Webontwikkeling: 2nd Chapter