Home / Contact
Agenda / Nieuws

De Hervormde Gemeente Katwijk een ‘veilige gemeente’

De Hervormde Gemeente van Katwijk aan Zee kiest ervoor een ‘veilige gemeente’ te zijn voor alle leden. Dat betekent dat de leden elkaar met respect behandelen en dat de mensen met speciale taken en opdrachten, zoals een predikant, een ambtsdrager, een koster, een organist en elk ander die betaald of onbetaald werk verricht namens de kerkelijke gemeente geen misbruik maakt van hun positie.

Denk daarbij aan seksueel grensoverschrijdend gedrag, financiële malversatie, intimidatie en dreiging. De Hervormde Gemeente heeft een man en een vrouw als vertrouwenspersoon benoemd om gemeenteleden die met misbruik te maken hebben of te hebben gehad te ondersteunen. Dat kan zijn, alleen luisteren of je verder wijzen maar ook als daar behoefte aan hebt bijstaan in gesprekken met anderen, bij aangiftes en klachtenprocedures.

Waarom vertrouwenspersonen in de kerk?

Kinderen, vrouwen en mannen kunnen eenzaam zijn als ze in hun leven te maken hebben of te maken hebben gehad met seksueel- of ander misbruik van macht. Helaas komt misbruik ook in de kerken voor. De geslepenheid van daders, soms heel subtiel, de verwarring omdat het een bekende is die je vertrouwde, onterecht schuldgevoel, woede en het geheim dat je met je meedraagt kan je gedachten een leven lang beheersen. Overweeg er wat mee te doen.
Er over praten kan de eenzaamheid wat minder doen voelen. Vertrouwenspersonen zijn geen behandelaars, maar hebben geleerd om naar je te luisteren. Wat je vertelt blijft binnen de wettelijke kaders tussen jou en de vertrouwensvrouw of -man. Zij kunnen als je dat wilt je helpen met het zoeken naar vervolgstappen. Alleen jijzelf bepaald wat je er verder mee wil doen. Wil je contact mail dan naar:
hanneke.kunz@hervormdkatwijk.nl of aldert.vanduijn@hervormdkatwijk.nl
 

Basisregels voor de vertrouwenspersonen

  1. De gesprekken zijn onder strikte geheimhouding. Vertrouwenspersonen werken in opdracht van, maar niet namens de kerkenraden. Zij handelen onafhankelijk en zullen nooit zelf een predikant of een ambtsdrager inlichten over wat zij hebben gehoord.
  2. Voor volwassenen gemeenteleden geldt dat alles wat zij vertellen, tussen de melder en de vertrouwenspersoon blijft. Alleen de melder zelf beslist wat er verder gaat gebeuren.
  3. Bij seksueel misbruik waar jonge minderjarige kinderen bij zijn betrokken wordt wel direct aangifte gedaan.
  4. De melder zelf neemt de vervolgstappen, de vertrouwenspersoon wil je daarbij bijstaan.
  5. Een betrokkene kan ook beslissen zelf contact opnemen met de SMPR.

Het SMPR

Misbruik binnen de kerk wordt behandeld door het meldpunt SMPR.
Het SMPR is het Meldpunt voor Seksueel Misbruik binnen de kerk.
Dit meldpunt behandelt alleen seksueel misbruik binnen een pastorale relatie, dat is altijd vanuit een gezagsrelatie door een predikant, ambtsdrager,  jeugdwerker, koster, organist, dirigent, en ieder ander die betaald of onbetaald werk verricht namens de kerkelijke gemeente.

Informatie over de SMPR vind je op: www.smpr.nl
Wil je hen zelf benaderen dan kan dat met telefoon 030-3038590 of  per mail info@smpr.nl

PKN literatuur over misbruik in de kerk:

  • Protocol voor gemeenten die geconfronteerd worden met (seksueel) misbruik in pastorale en gezagsrelaties.
  • De Routekaart – een schema hoe om te gaan met meldingen
  • Het PKN werkboek voor predikanten en kerkelijk werkers ‘Doen wat je moet doen’.

De vertrouwenspersonen gaan volgens bovenstaande richtlijnen te werk.

Misbruik buiten de kerk

De vertrouwenspersonen zijn ook bekend met de instanties die zich bezig houden met huiselijk geweld, kindermishandeling of ouderenmishandeling.

Nuttige informatie

 

©2024 Hervormde Gemeente Katwijk aan Zee

Disclaimer Colofon Privacy & cookies

Webontwikkeling: 2nd Chapter