Home / Contact
Agenda / Nieuws

Jaarrekening College van Kerkrentmeesters 2021

In de vergadering van de Algemene Kerkenraad van 11 mei 2022 is de jaarrekening 2021 goedgekeurd en voorlopig vastgesteld. Hier treft u de staat van baten en lasten in verkorte vorm aan. Waar dat nodig is volgt een korte toelichting.

Inleiding
De coronacrisis heeft ook in het verslagjaar 2021 zeer veel impact gehad op het reilen en zeilen van het kerkelijk leven binnen onze gemeente. Kerkdiensten konden slechts gehouden worden met (wisselende) beperkte aantallen kerkgangers. Voor wat betreft de aantallen kerkgangers is steeds besloten vast te houden aan de routekaart die, vastgesteld door het Interkerkelijk Contact in Overheidszaken (CIO), voor kerken beschikbaar was. Vanuit het CvK zijn de Gebruiksplannen voor de kerken, met het oog op het voorgaande, steeds geactualiseerd. Uiteraard waren er ook voor de rouw- en trouwdiensten consequenties. In navolging van de Ichthuskerk, de Aula Duinrust, de Nieuwe Kerk en het Maranathacentrum zijn, met inzet van vele vrijwilligers, in april/mei 2021 ook beelduitzendingen gerealiseerd in de Oude Kerk. Veel kerkelijke bijeenkomsten en vergaderingen moesten worden gecanceld dan wel online gehouden worden.

Opbrengsten levend geld
Vrijwillige Bijdragen
In 2021 is de zevende Actie Kerkbalans gehouden. Het motto van deze Actie was: ’Zorgen voor de kerk van morgen’. De vrijwillige bijdragen zijn over 2021 uitgekomen op een bedrag van € 1.045.540 tegenover € 1.021.214 over 2020.

Collecten
De collecten lieten een stijging zien, € 414.389 tegenover € 387.603 in 2020, het plaatsengeld leverde een klein bedrag op € 3.114 vanwege het beperkte aantal gemeenteleden dat maar naar de kerk kon komen. In oktober zijn er pas weer schalen neergezet.

Verhuur gebouwen
De verhuurbaten lieten in 2021 een stijging zien t.o.v. 2020. Het Anker is overdag veel verhuurd geweest aan met name zorgpartijen vanwege de ruimten waarin op 1,5 meter afstand vergaderd kon worden. Ook zijn de leeggekomen pastorieën door het vertrek van predikanten tijdelijk verhuurd. De opbrengsten over 2021 bedroegen € 328.729 en de opbrengsten over 2020 bedroegen € 257.075.

Overige baten
De actiedag Oude Kerk 2021 kon niet op de vertrouwde datum in juli plaatsvinden, maar wel begin oktober met een wat “aangepaste versie”.
Totaal leverde de Actiedag Oude Kerk een bedrag op van € 33.337 tegenover € 46.678 in 2020, toen er een collecte werd gehouden. Het belangrijkste was dat gemeenteleden elkaar weer konden ontmoeten. Al met al een heel mooi bedrag!

Incidentele baten
Er is over 2021 een aantal bijzondere baten verkregen. De stijging van de WOZ waarden van de pastorieën leverde een waardestijging op van € 161.000. Uit nalatenschappen is een bedrag van € 33.537 ontvangen en verder € 13.002 aan overige baten. In de kerkbode is, na overleg met de nabestaanden,
aandacht geschonken aan de in dankbaarheid ontvangen grote legaten.

Incidentele lasten
De WOZ-waarde van het Anker is door de gemeente Katwijk te hoog vastgesteld. Dit leverde een nadelige post op van € 569.678.

Geestelijke Verzorging
De lasten voor de geestelijke verzorging lieten een daling zien van € 896.307 over 2020 naar € 731.263. Per 11 april 2021 werd de wijkgemeente Bethel vacant wegens het vertrek van ds. F. van den Bosch naar Huizen en op 6 juni 2021 werd de wijkgemeente Maranatha wegens het vertrek van ds. G. Lugthart naar Kamerik vacant. Op 23 januari 2022 is met de komst van ds. G. van Zanden de vacature van de wijkgemeente Sion ingevuld. Wijkgemeente Morgenster heeft ds. T.C. Guijt gevraagd voor bijstand in het pastoraat, de catechese wordt door verschillende broeders gegeven. In de vacante wijkgemeenten Bethel en Sion werkt ds. J. Smit als bijstand in het pastoraat en de heren K. van Beelen en C. Guijt als catecheten in de wijkgemeente Sion. Voor bijstand in het pastoraat van de wijkgemeente Maranatha is ds. A.W. van der Plas bereid gevonden dit op zich te nemen.

Mutaties bestemmingsreserves
De onttrekkingen uit de bestemmingsreserves betreffen € 25.000 uit de bestemmingsreserve pastoraat en € 569.678 uit de herwaarderingsreserve (afboeking van het Anker). De toevoeging aan de bestemmingsreserve betreft € 161.000 herwaardering onroerend goed.

Resultaat
Het overschot van € 35.715 zal ten gunste van de algemene reserve gebracht worden. Het overschot over 2021 is veel beter dan was begroot (min € 731.910) door hogere opbrengsten vrijwillige bijdragen, collecten en verhuurbaten maar ook door lagere kosten geestelijke verzorging en personeelskosten. De begroting 2021 is gebaseerd op een jaar zonder corona en met een volledige bezetting van predikantsplaatsen en personeelsformatie. Het College van Kerkrentmeesters is de gemeente dankbaar voor de hogere bijdragen.

Controle
De jaarrekening is gecontroleerd door twee ter zake kundige gemeenteleden. Zij hebben geconcludeerd dat de jaarrekening een juiste weergave geeft van de financiële feiten over 2021. De volledige jaarrekening met de bijbehorende toelichting staat na publicatie in deze kerkbode ter inzage op de website van de Hervormde Gemeente Katwijk aan Zee. Reacties kunnen tot drie dagen na het einde van de ter inzagelegging (dus tot 3 juni) gestuurd worden aan de scriba van de AK. Ook zal er binnenkort een gemeenteavond worden georganiseerd. Op dit moment is de datum daarvan nog niet bekend.
Vanwege het vertrouwelijk karakter is overname van dit artikel ten behoeve van andere bladen zonder voorafgaande toestemming niet toegestaan.

Tot slot
Dankbaar mogen we concluderen dat het jaarresultaat positief is uitgevallen. Het College van Kerkrentmeester is de gemeente zeer dankbaar voor het bijdragen aan dit resultaat in deze bijzondere en voor sommige ook zware tijden. Maar bovenal mogen we de Heer danken hiervoor in de wetenschap dat Hij niet laat varen wat Zijn hand begon!

Het College van Kerkrentmeesters

De jaarrekening kunt u hier vinden.
Het bestuursverslag kunt u hier vinden.

©2024 Hervormde Gemeente Katwijk aan Zee

Disclaimer Colofon Privacy & cookies

Webontwikkeling: 2nd Chapter