Home / Contact
Agenda / Nieuws

Jaarrekening College van Kerkrentmeesters 2022

In de vergadering van de Algemene Kerkenraad van 3 mei 2023 is de jaarrekening 2022 goedgekeurd en voorlopig vastgesteld. Hier treft u de staat van baten en lasten in verkorte vorm aan. Waar dat nodig is volgt een korte toelichting.

Opbrengsten levend geld

Vrijwillige Bijdragen
In 2022 is de achtste Actie Kerkbalans gehouden. Het motto van deze Actie was: “Geef vandaag voor de kerk van morgen”.
De vrijwillige bijdragen zijn over 2022 uitgekomen op een bedrag van € 1.122.807 tegenover € 1.045.540 over 2021.

Collecten
De collecten lieten een stijging zien, € 453.068 tegenover € 420.584 in 2021.

Verhuur gebouwen
De verhuurbaten lieten in 2022 een stijging zien t.o.v. 2021. Het Anker is overdag veel verhuurd geweest aan met name zorgpartijen vanwege het inhalen van cursussen welke in de coronatijd niet gegeven konden worden. Ook zijn de leeggekomen pastorieën door het vertrek van predikanten tijdelijk verhuurd.  De opbrengsten over 2022 bedroegen € 597.622 tegenover € 328.728 in 2021.

Overige baten
De actiedag Om de Oude Kerk 2022 werd op 2 juli 2022 gehouden en leverde het mooie bedrag op van € 66.000 tegenover € 33.337 in 2021.

Incidentele baten
Er is over 2022 een aantal bijzondere baten verkregen. De stijging van de WOZ waarden van de pastorieën en kerkelijke gebouwen leverde een waardestijging op van € 543.322 (2021: € 161.000).
Uit nalatenschappen is een bedrag van € 273.149 ontvangen ( 2021: € 33.537) en verder € 15.449 (2021:  € 13.002) aan overige baten.

Geestelijke Verzorging
De lasten voor de geestelijke verzorging namen toe van € 731.263 in 2021 tot € 781.104 in 2022.
Per 31 december waren 8 predikantsplaatsen bezet.
Op 23 januari 2022 werd dr. G. van Zanden bevestigd en hiermee verbonden aan de wijkgemeente Sion. Hiermee kwam een einde aan de pastorale bijstand door ds. J. Smit en de catechese door de heer C. Guijt.
Vanaf 1 april 2022 is dr. P. Veerman nog voor 50% verbonden aan de wijkgemeente Immanuël, de andere 50% gaat dr. Veerman zich inzetten als docent praktische theologie voor de opleiding van toekomstige predikanten en theologen aan de Vrije Universiteit te Amsterdam.
Ds. J. Smit is bereid gevonden om bijstand in het pastoraat voor de wijkgemeente Immanuël op te pakken, er zijn met de kerkenraad afspraken gemaakt over een verdeling van de werkzaamheden.
Op 2 oktober 2022 werd ds. W.J. Westland bevestigd en hiermee verbonden aan de wijkgemeente Morgenster. Hiermee kwam een einde aan pastorale bijstand door ds. T.C. Guijt.
In de vacante wijkgemeente Bethel werkt ds. J. Smit als bijstand in het pastoraat en voor de wijkgemeente Maranatha is ds. A.W. van der Plas bereid gevonden dit op zich te nemen.

Mutaties bestemmingsreserves
De onttrekkingen uit de bestemmingsreserves betreffen € 25.000 uit de bestemmingsreserve pastoraat en € 595.306 uit de bestemmingsreserve nieuwbouw pastorieën wegens het gereedkomen van de pastorie Boerhoevelaan 30.
De toevoeging aan de bestemmingsreserve herwaardering bedraagt € 1.138.628 en vloeit voort uit de incidentele bate van € 543.322 ten gevolge van de hogere WOZ waarden van het onroerend goed en  € 595.306 betreffende de herwaardering van pastorie Boerhavelaan 30 voor welk pand nog geen reële WOZ-waarde beschikbaar is.

Resultaat
Het resultaat van € 283.736 zal ten gunste van de algemene reserve gebracht worden.

Controle
De jaarrekening is gecontroleerd door twee ter zake kundige gemeenteleden. Zij hebben geconcludeerd dat de jaarrekening een juiste weergave geeft van de financiële feiten over 2022. De volledige jaarrekening met de bijbehorende toelichting staat na publicatie in deze kerkbode ter inzage op de website van de Hervormde Gemeente Katwijk aan Zee. Reacties kunnen tot drie dagen na het einde van de ter inzagelegging (dus tot 22 mei) gestuurd worden aan de scriba van de AK.
Vanwege het vertrouwelijk karakter is overname van dit artikel ten behoeve van andere bladen zonder voorafgaande toestemming niet toegestaan.

Tot slot
Dankbaar mogen we concluderen dat het jaarresultaat positief is uitgevallen. Het College van Kerkrentmeester is de gemeente zeer dankbaar voor het bijdragen aan dit resultaat in deze bijzondere en voor sommige ook zware tijden. Maar bovenal mogen we de Heer danken hiervoor in de wetenschap dat Hij niet laat varen wat Zijn hand begon!

De jaarrekening kunt u hier vinden.
Het bestuursverslag kunt u hier vinden.

Het College van Kerkrentmeesters.

©2024 Hervormde Gemeente Katwijk aan Zee

Disclaimer Colofon Privacy & cookies

Webontwikkeling: 2nd Chapter