Home / Contact
Agenda / Nieuws

A. Algemene gegevens

Naam ANBI: Hervormde Gemeente Katwijk aan Zee
RSIN/Fiscaal nummer kerkbeheer
(College van Kerkrentmeesters):
824129374
RSIN/Fiscaal nummer diaconie
(College van Diakenen):
805086407
Website adres: www.hervormdkatwijk.nl
E-mail: info@hervormdkatwijk.nl
(Post)Adres: Voorstraat 74
Postcode: 2225 ES
Plaats: Katwijk
Telefoonnummer: 071 – 40 123 80

De Hervormde Gemeente Katwijk aan Zee is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten “. (ordinantie 1 artikel 1 lid 1 kerkorde).

In het Centraal Beleidsplan hoofdstuk 2 worden de missie en visie van de Hervormde Gemeente Katwijk aan Zee omschreven.  

Zie: Beleidsplan 2013/2017

Op dit moment wordt er gewerkt aan een nieuw beleidsplan. De hoop is dat deze eind 2020 gereed zal zijn.

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 1 van de kerkorde.

De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: kerkorde Protestantse Kerk in Nederland.

De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Hervormde Gemeente Katwijk aan Zee.

B. Samenstelling bestuur

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de algemene kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers welke afgevaardigd zijn uit een tiental wijkkerkenraden. In onze gemeente telt de algemene kerkenraad 30 leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente. Naast de 30 afgevaardigden uit de wijken zijn er ook boventallige leden in de Algemene Kerkenraad aanwezig. In 2020 zijn dat de preses en scriba. Zij zijn bevestigd als ouderling met een bijzondere opdracht.

De tien wijkkerkenraden bestaan uit een predikant, ouderlingen en diakenen.

Het College van Kerkrentmeesters is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en de gebouwen van de gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden.

Het College van Kerkrentmeesters bestaat uit 30 belijdende leden, deze worden door de tien wijken afgevaardigd.

Het College van Diakenen is verantwoordelijk voor de diaconale aangelegenheden, namelijk het financieel ondersteunen van hulpbehoevenden in de eigen gemeente en in de rest van de wereld.

Het College van Diakenen bestaat uit 53 belijdende leden, deze worden door de tien wijken afgevaardigd (uit elke wijk ten minste 4 diakenen).

De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de vaststelling van o.a. de begroting en de jaarrekening. Verder hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het regionaal college voor de behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11, art. 3).

C. Doelstelling/visie

De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.

1 - De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God. 

2 - Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen. 

3 - Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.

D. Beleidsplan

Het beleidsplan van de Protestantse Kerk kunt u vinden via deze link: Beleidsplan Protestantse Kerk in Nederland
Op onze website vindt u het beleidsplan 2013-2017 van onze gemeente.

E. Beloningsbeleid

De beloning van de predikanten van onze gemeente is geregeld in de ‘Generale regeling rechtspositie predikanten’. De beloning van de overige medewerkers in loondienst, zoals kerkelijk werkers, kosters/beheerders, medewerkers van de begraafplaatsen, is geregeld in de ‘ Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland’.
De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze link: Generale Regelingen Protestantse Kerk in Nederland

Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

F. Verslag Activiteiten

De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad en de gemeenteleden. Een uittreksel van de belangrijkste gegevens treft u hieronder aan.

G. Voorgenomen bestedingen

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de realisatie (rekeningen) over de voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk (of kerk-zijn) vertoont een grote mate van continuïteit: de predikanten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting in het overzicht onder H. is dit cijfermatig in beeld gebracht.

H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting

Hieronder is de staat van baten en lasten opgenomen van zowel het College van Kerkrentmeesters van onze Hervormde gemeente (kerkbeheer) als ook de staat van baten en lasten van het College van Diakenen (diaconie).

Elke staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.

 Baten   Begroting 2019   Rekening 2019   Rekening 2018 
       
 Opbrengsten uit bezittingen  € 542.000 € 496.435 € 533.310
 Bijdragen gemeenteleden  € 1.669.800 € 1.738.676 € 1.718.587
 Opbrengsten uit subsidies en bijdragen  € 0 € 31.475 € 0
 Incidentele baten, onttrekkingen bestemmingsreserves  € 402.370 € 859.126 € 352.543
 Totaal Baten  € 2.614.170 € 3.125.712 € 2.604.440
       
 Lasten       
       
 Bestedingen Pastoraat(predikanten en kerkelijk werkers)  € 972.880 € 852.314 € 891.900
 Bestedingen kerkdiensten, catechese en gemeentewerk  € 0 € 0  
 Bijdragen aan andere organen binnen de kerk  € 93.000 € 93.882 € 93.171
 Lasten kerkelijke gebouwen  € 775.710 € 802.667 € 635.535
 Salarissen en vergoedingen  € 588.000 € 568.505 € 561.831
 Lasten Beheer en administratie, bankkosten en rente  € 151.900 € 185.561 € 175.362
 Lasten overige eigendommenen inventarissen  € 83.000 € 85.560 € 75.599
 Incidentele lasten, toevoegingen bestemmingsreserves  € 42.000 € 460.111 € 197.728
 Totaal Lasten  € 2.706.490 € 3.048.600 € 2.631.126
       
 Resultaat verslagjaar  € -92.320 € 77.112 € -26.686

Toelichting kerkbeheer

Vrijwillige Bijdragen
In 2019 is de vijfde Actie Kerkbalans gehouden. Het motto van deze Actie was: “Ik bouw op U”.
De vrijwillige bijdragen zijn over 2019 uitgekomen op een bedrag van € 961.285 tegenover € 961.504 over 2018.

Collecten
De collecten en het plaatsengeld lieten een kleine daling zien van ongeveer€ 2.000 t.o.v. 2018.

Verhuur gebouwen
De verhuurbaten lieten in 2019 een daling zien. De opbrengsten over 2019 bedroegen € 351.704 en de opbrengsten over 2018 bedroegen € 366.380.

Overige baten
De actiedag Oude Kerk 2019 leverde een bedrag op van € 51.949.

Bijzondere baten
Er is over 2019 een aantal bijzondere baten verkregen. Uit nalatenschappen is een bedrag groot € 376.610 ontvangen. In de kerkbode is, na overleg met de nabestaanden, aandacht geschonken aan de in dankbaarheid ontvangen grote legaten.

Geestelijke Verzorging
De lasten voor de geestelijke verzorging lieten een daling zien van € 818.307 naar € 788.470als gevolg van de predikantsvacature in de Andreaswijk. Per 30 september 2018 is ds. K.F.W. Borsje met emeritaat gegaan; de vacature wordt op 28 juni 2020 vervuld met de komst van ds. J.S. Heutink.

Huisvestingslasten
De huisvestingslasten zijn hoger door het opnemen van de verplichting die is aangegaan voor de verbouwing van de buitenzijde van het Maranathacentrum. Verder zit een deel van de kosten welke voor de verbouwing van pastorie Boulevard 110 zijn gemaakt en het buitenschilderwerk van kerkelijk centrum Het Anker in de huisvestingslasten.

Resultaat
Het overschot van € 77.112 zal ten gunste van de algemene reserve gebracht worden. Het tekort over 2019 is lager dan was begroot door de post nalatenschappen, hier zijn we bijzonder dankbaar voor.

Controle
De jaarrekening is gecontroleerd door twee ter zake kundige gemeenteleden. Zij hebben geconcludeerd dat de jaarrekening een juiste weergave geeft van de financiële feiten over 2019.

Het College van Kerkrentmeesters.

 

FINANCIEEL JAARVERSLAG DIACONIE 2019

De jaarrekening 2019 van de Diaconie is door de Algemene Kerkenraad op woensdag 27 mei 2020 voorlopig vastgesteld. Het College van Diakenen informeert de gemeente graag over hoe de ontvangen collecten en giften worden besteed. Hieronder vindt u een samenvatting van de cijfers over 2019.

BALANS 31-12-19 31-12-18
(1)   Financiële vaste activa € 454 € 454
(2)   Overlopende activa € 8.457 € 11.748
(3)   Geldmiddelen € 536.629 € 550.755
Totaal activa € 545.540 € 562.957
(4)   Reserves € 537.934 € 554.498
(5)   Overlopende passiva € 7.606 € 8.459
Totaal passiva € 545.540 € 562.957
STAAT VAN BATEN EN LASTEN € 2.019 € 2.018
(6)   Collecten en giften € 138.462 € 143.644
(7)   Collecten voor derden € 111.828 € 113.584
(8)   Rentebaten € 5.513 € 5.546
Totaal baten € 255.803 € 262.774
     
(9)   Diaconaal werk plaatselijk € 51.755 € 44.870
(10) Diaconaal werk landelijk € 90.946 € 61.926
(11) Diaconaal werk wereldwijd € 115.544 € 153.809
(12) Diaconaal quotum € 10.985 € 11.899
(13) Overige lasten € 3.137 € 2.459
Totaal lasten € 272.367 € 274.963
     
(14) Bijzondere baten   -
Onttrekking/ toevoeging aan reserves -€ 16.564 -€ 12.189

Toelichting:

 

(1) Dit betreft één participatie in een stichting;

(2) Dit betreft de in 2020 ontvangen giften, collectegelden en rentebaten die betrekking hebben op 2019;

(5) Dit betreft het diaconaal werk 2019 welke betaald is in 2020;

(7) Dit zijn de collecten die bestemd zijn voor een speciaal doel, waaronder:

      (a) Plaatselijk: voedselbank, verslavingszorg, jeugdwerk, stichting de Brug en zondagschool;

      (b) Landelijk: Scharlakenkoord/Amsterdammers helpen Amsterdammers, doven- en blindenwerk en pastoraal diaconaal centrum De Herberg;

      (c) Wereldwijd: noodhulp voor Mozambique, zending, Cees en Mary/Morgensterziekenhuis, ZOA vluchtelingenzorg, Woord en Daad, werelddiaconaat, Israël en Oost-Europa;

(9) Naast de bij (7 a) genoemde plaatselijke doelen zijn er uitgaven voor o.a. vakantieweken gehandicapten, ouderenwerk, jeugddiaconaat, gehandicaptenwerk, Haspadie, dovencommissie en Grip op de Knip;

(10) Naast de bij (7.b) genoemde landelijke doelen zijn er uitgaven voor o.a. De Hoop, Stichting Ontmoeting, VBOK, Stichting Schuilplaats, Kuria en Gevangenenzorg Nederland;

(11) Naast de bij (7.c) genoemde wereldwijde doelen zijn er uitgaven voor o.a. projecten in Oost-Europa, projecten in Zuid/Midden-Amerika, projecten in Afrika en projecten in Azië.

Tenslotte: 

Dankzij de offervaardigheid van de gemeente kon worden bijgedragen aan het lenigen van de nood in de wereld. Hiervoor zegt de diaconie de gemeente zeer hartelijk dank. Maar boven alles komt de dank toe aan de Heere, die de harten neigt. Moge Zijn zegen rusten op al het werk, dat met de bijeengebrachte middelen mag worden verricht voor de behoeftige naaste dichtbij en ver weg.

De gehele jaarrekening wordt na goedkeuring door de Algemene |Kerkenraad op de website van de Hervormde Gemeente geplaatst. In verband met het vertrouwelijk karakter van deze publicatie is overname in andere bladen niet toegestaan.

 

Het College van Diakenen

 

©2021 Hervormde Gemeente Katwijk aan Zee

Disclaimer Colofon Privacy & cookies

Webontwikkeling: 2nd Chapter