Home / Contact
Agenda / Nieuws

A. Algemene gegevens

Naam ANBI: Hervormde Gemeente Katwijk aan Zee
RSIN/Fiscaal nummer kerkbeheer
(College van Kerkrentmeesters):
824129374
RSIN/Fiscaal nummer diaconie
(College van Diakenen):
805086407
Website adres: www.hervormdkatwijk.nl
E-mail: info@hervormdkatwijk.nl
(Post)Adres: Voorstraat 74
Postcode: 2225 ES
Plaats: Katwijk
Telefoonnummer: 071 – 40 123 80

De Hervormde Gemeente Katwijk aan Zee is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten “. (ordinantie 1 artikel 1 lid 1 kerkorde).

In het Centraal Beleidsplan hoofdstuk 2 worden de missie en visie van de Hervormde Gemeente Katwijk aan Zee omschreven.  

Zie: Beleidsplan 2013/2017

Op dit moment wordt er gewerkt aan een nieuw beleidsplan. De hoop is dat deze in de loop van 2020 gereed zal zijn.

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 1 van de kerkorde.

De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: kerkorde Protestantse Kerk in Nederland.

De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Hervormde Gemeente Katwijk aan Zee.

B. Samenstelling bestuur

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de algemene kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers welke afgevaardigd zijn uit een tiental wijkkerkenraden. In onze gemeente telt de algemene kerkenraad 30 leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente.

De tien wijkkerkenraden bestaan uit een predikant, ouderlingen en diakenen.

Het College van Kerkrentmeesters is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en de gebouwen van de gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden.

Het College van Kerkrentmeesters bestaat uit 30 belijdende leden, deze worden door de tien wijken afgevaardigd.

Het College van Diakenen is verantwoordelijk voor de diaconale aangelegenheden, namelijk het financieel ondersteunen van hulpbehoevenden in de eigen gemeente en in de rest van de wereld.

Het College van Diakenen bestaat uit 53 belijdende leden, deze worden door de tien wijken afgevaardigd (uit elke wijk ten minste 4 diakenen).

De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de vaststelling van o.a. de begroting en de jaarrekening. Verder hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het regionaal college voor de behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11, art. 3).

C. Doelstelling/visie

De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.

1 - De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God. 

2 - Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen. 

3 - Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.

D. Beleidsplan

Het beleidsplan van de Protestantse Kerk kunt u vinden via deze link: Beleidsplan Protestantse Kerk in Nederland
Op onze website vindt u het beleidsplan 2013-2017 van onze gemeente.

E. Beloningsbeleid

De beloning van de predikanten van onze gemeente is geregeld in de ‘Generale regeling rechtspositie predikanten’. De beloning van de overige medewerkers in loondienst, zoals kerkelijk werkers, kosters/beheerders, medewerkers van de begraafplaatsen, is geregeld in de ‘ Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland’.
De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze link: Generale Regelingen Protestantse Kerk in Nederland

Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

F. Verslag Activiteiten

De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad en de gemeenteleden. Een uittreksel van de belangrijkste gegevens treft u hieronder aan.

G. Voorgenomen bestedingen

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de realisatie (rekeningen) over de voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk (of kerk-zijn) vertoont een grote mate van continuïteit: de predikanten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting in het overzicht onder H. is dit cijfermatig in beeld gebracht.

H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting

Hieronder is de staat van baten en lasten opgenomen van zowel het College van Kerkrentmeesters van onze Hervormde gemeente (kerkbeheer) als ook de staat van baten en lasten van het College van Diakenen (diaconie).

Elke staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.

  Begroting 2018 Realisatie 2018 Begroting 2019 Realisatie 2019 Begroting 2020
Baten          
Vrijwillige bijdragen en collecten  € 1.424.000   € 1.479.933   € 1.445.794    € 1.414.000 
Verhuur gebouwen  € 353.000   € 366.380   € 353.912    € 377.500 
Kerkradio  € 81.000   € 79.471   € 82.435    € 71.400 
Kerkbode  € 172.200   € 159.183   € 161.954    € 155.400 
Bijdrage administratiekosten  € 4.500   € 29.540   € 28.310    € 31.000 
Overige baten  € 12.000   € 14.372   € 12.506    € 57.000 
Totale baten  € 2.046.700   € 2.128.879   € 2.084.911    € 2.106.300 
           
Lasten          
Geestelijke verzorging  € 812.650   € 818.307   € 774.004    € 894.470 
Personeelslasten  € 566.550   € 561.830   € 576.663    € 591.000 
Huisvestingslasten  € 455.000   € 492.067   € 345.714    € 457.000 
Lasten kerkradio  € 23.000   € 28.003   € 27.651    € 22.000 
Lasten kerkbode  € 87.000   € 85.053   € 86.381    €  84.000 
Lasten pastoraat  € 40.300   € 10.033   € 22.830    €  38.000 
Lasten catering  € 80.500   € 75.599   € 81.598    € 87.000 
Algemene lasten  € 33.600   € 58.531   € 48.654    € 38.100 
Bijdragen GFR/Generale Kas  € 93.000   € 93.171   € 96.781    € 93.000 
Afschrijvingen  € 140.875   € 143.468   € 135.455    € 149.570 
Totale lasten  € 2.332.475   € 2.366.062   € 2.195.731    € 2.454.140 
Saldo baten en lasten  € -285.775   € -237.183   € -110.820     € -347.840 
Financiële baten en lasten  €    28.000   €    21.371   € 25.041     € 15.500 
Resultaat  € -257.775   € -215.812   € -85.779     € -332.340 
Bijzondere baten  €    35.000   €  121.681   €  88.242     
Resultaat voor resultaatbestemming  € -222.775   €   -94.131   €    2.463     € -332.340 

Toelichting kerkbeheer

Vrijwillige Bijdragen
In 2018 is de vierde Actie Kerkbalans gehouden. Het motto van deze Actie was: “Een kerk die leeft, geeft”. De vrijwillige bijdragen zijn over 2018 uitgekomen op een bedrag van € 961.504 tegenover € 905.471 over 2017. Een stijging van ruim € 55.000.

Collecten
De collecten lieten een daling zien van ongeveer € 25.500 t.o.v. 2017.

Verhuur gebouwen
De verhuurbaten lieten in 2018 een stijging zien. De opbrengsten over 2018 bedragen € 366.380 en de opbrengsten over 2017 € 353.912.

Bijzondere baten
Er is over 2018 een aantal bijzondere baten binnen gekomen. O.a. via legaten is er een bedrag € 21.424 ontvangen. In de kerkbode is na overleg met de betrokkenen, over de ontvangen grote legaten al geschreven. In 2018 is ook de woning aan de Marijkelaan verkocht, dit leverde een boekwinst op van € 37.638. De actiedag Oude Kerk 2018 leverde een bedrag op van € 44.311 en er is een eenmalige bate van € 18.308 inzake teruggaaf omzetbelasting over de jaren 2013-2017 ontvangen.

Geestelijke Verzorging
De lasten voor de geestelijke verzorging lieten een stijging zien van € 774.004 naar € 818.307. Per 30 september 2018 is ds. K.F.W. Borsje met emeritaat gegaan, de vacature is tot op heden niet ingevuld.

Resultaat
Het tekort van € 26.686 zal ten laste van de algemene reserve gebracht worden. Het tekort over 2018 is lager als begroot, hier zijn we dankbaar voor.

Controle
De jaarrekening is gecontroleerd door twee gemeenteleden, die ter zake kundig zijn. Zij hebben geconcludeerd dat de jaarrekening een juiste weergave is van de financiële feiten over 2018. De volledige jaarrekening met de bijbehorende toelichting ligt gedurende 7 dagen na publicatie in dit kerkblad ter inzage voor gemeenteleden op het Kerkelijk Bureau. Reacties kunnen tot drie dagen na het einde van de ter inzage legging gestuurd worden aan de scriba van de AK. 

Vanwege het vertrouwelijk karakter van dit artikel is overname van dit artikel ten behoeve van andere bladen zonder voorafgaande toestemming niet toegestaan.

Het College van Kerkrentmeesters.

Financieel jaarverslag diaconie 2019

   Begroting 2018 Realisatie 2018 Begroting 2019 Realisatie 2019 Begroting 2020
                                                   
baten          
           
baten onroerende zaken  €               -  €               -  €                -    
rentebaten en dividenden  €        5.800  €        5.546  €         5.800 €          5.513 €         5.550
opbrengsten uit stichtingen/kassen en fondsen  €               -  €               -  €                -    
bijdragen levend geld  €      146.800  €     143.644  €      144.000 €       138.462 €      142.800
door te zenden collecten  €      108.500  €     113.584  €      109.800 €       111.828 €      111.000
totaal baten  €      261.100  €     262.774  €      285.235 €       255.803 €      259.350
           
lasten          
lasten overige eigendommen en inventarissen  €                -  €               -  €                -    
afschrijvingen  €                -  €               -  €                 -    
pastoraat  €       10.000  €        8.486  €        10.000 €          7.895 €         9.500
lasten kerkdiensten, catechese, etc.  €       14.500  €       13.991  €        14.500 €        18.327 €       14.600
verplichtingen/bijdragen andere organen  €       15.150  €       11.899  €        12.600 €        10.985 €       11.600
salarissen  €            400 €            293  €            400 €             321 €           400
kosten beheer en administratie  €         1.000  €           842  €            353 €          1.579 €        1.250
rentelasten/bankkosten  €         1.300  €        1.324  €         1.000 €          1.237 €        1.500
diaconaal werk plaatselijk  €       33.500  €       22.393  €       33.150 €        25.533 €       29.000
diaconaal werk regionaal/provinciaal/landelijk  €       55.400  €       61.926  €       15.000 €        14.500 €       61.000
diaconaal werk wereldwijd  €      149.850  €     153.809  €       81.750 €      101.044 €     150.500
Afdracht doorzend collecten  €    €     109.800 €        90.946  
totaal lasten  €      281.100  €     274.963  €     295.755 €      272.367 €     279.350
           
Saldo baten - lasten  €      20.000-  €      12.189-  €       10.520- €       16.564 - €      20.000 -
           
toevoegingen aan fondsen en voorzieningen  €                    -  €                    -  €                     -    
onttrekkingen aan fondsen en voorzieningen  €                    -  €                    -  €                     -    
streekgemeenten  €                     -  €                    -  €                      -    
aandeel in lasten federatie  €                     -  €                    -  €                      -    
overige lasten en baten  €                     -  €                   -  €                      -    
totaal  €                     -  €                    -  €                     -    
           
           
Resultaat  €       20.000-  €      12.189-  €       10.520- €       16.564 -  

Toelichting diaconie

Toelichting:
(1) Dit betreft één participatie in een stichting;
(2) Dit betreft de in 2018 ontvangen giften, collectegelden en entebaten die betrekking hebben op 2018;
(5) Dit betreft het diaconaal werk 2018 dat betaald is in 2019;
(7) Dit zijn de collecten die bestemd zijn voor een speciaal oel, waaronder:
(a) Plaatselijk: voedselbank, verslavingszorg, jeugdwerk, stichting de Brug en zondagschool;
(b) Landelijk: Scharlaken koord/Amsterdammers helpen Amsterdammers, doven- en blindenwerk en pastoraal
diaconaal centrum De Herberg;
(c) Wereldwijd: noodhulp voor Sulawesi, zending, familie Blom/Morgensterziekenhuis, ZOA vluchtelingenzorg,
Woord en Daad, werelddiaconaat, Israël en Oost- Europa;
(9) Naast de bij (7a) genoemde plaatselijke doelen zijn er uitgaven voor o.a. vakantieweken gehandicapten,
ouderenwerk, jeugddiaconaat, gehandicaptenwerk, Haspadie, dovencommissie en Grip op de Knip;
(10) Naast de bij (7b) genoemde landelijke doelen zijn er uitgaven voor o.a. De Hoop, Stichting Ontmoeting, VBOK, Stichting
Schuilplaats, Kuria en Gevangenenzorg Nederland;
(11) Naast de bij (7c) genoemde wereldwijde doelen zijn er itgaven voor o.a. projecten in Oost-Europa, projecten in
Zuid/Midden-Amerika, projecten in Afrika en projecten in Azië.

Ten slotte:
Dankzij de offervaardigheid van de gemeente kon worden bijgedragen aan het lenigen van de nood in de wereld. Hiervoor zegt de diaconie de gemeente zeer hartelijk dank. Maar boven alles komt de dank toe aan de Heere, die de harten neigt. Moge Zijn zegen rusten op al het werk, dat met de bijeengebrachte middelen mag worden verricht voor de behoeftige naaste dichtbij en ver weg.
De gehele jaarrekening ligt gedurende zeven dagen na het verschijnen van dit nummer van de kerkbode ter inzage op het kerkelijk bureau. Reacties kunnen tot drie dagen na het einde van de periode van terinzagelegging worden gestuurd naar de scriba van de Algemene Kerkenraad. In verband met het vertrouwelijk karakter van deze publicatie is overname in andere bladen niet toegestaan.

©2020 Hervormde Gemeente Katwijk aan Zee

Disclaimer Colofon Privacy & cookies

Webontwikkeling: 2nd Chapter