Home / Contact
Agenda / Nieuws

Begroting 2023

De begroting kunt u hier vinden.

Toelichting op de begroting 2023

Een nieuwe begroting

Net als ieder jaar kan het College van Kerkrentmeesters (CvK) ook dit jaar weer een begroting presenteren. Na een aantal vergaderingen hieraan besteed te hebben en de verschillende akkoorden verkregen te hebben kan deze nu aan de gemeente gepresenteerd worden. Het CvK meldt een begrotingstekort van bijna € 400.000. Dit tekort baart het CvK grote zorgen en ze heeft deze zorgen dan ook gedeeld met de Algemene Kerkenraad. Uiteraard mogen we vertrouwen dat God niet laat varen wat Zijn hand begon; in dit vertrouwen zullen we gezamenlijk optrekken om dit tekort zo snel mogelijk om te zetten naar minimaal een sluitende begroting!

Hieronder worden de belangrijkste posten uit de begroting kort toegelicht:

Voor dit jaar is meer dan € 990.000 begroot om de gebouwen in goede staat te houden en te verwarmen. Naast het begrote bedrag van € 440.000 voor groot onderhoud is er ook een grote post aan energie begroot. Voor het jaar 2023 begroten we hiervoor € 350.000, een stijging van bijna € 258.000! Er zijn reeds maatregelen genomen om deze kostenpost onder controle te houden, zoals u in de kerkbode van begin december 2022 hebt kunnen lezen.

Kosten pastoraat

De begrote kosten voor pastoraat zijn ongeveer gelijk aan de begrote kosten voor 2022. Naast de krimp van het aantal predikantsplaatsen is er ook een bedrag van € 150.000 voor doelgroepen-pastoraat begroot. Er is afgesproken dat het benoemen van deze medewerkers slechts plaats zal vinden wanneer er (externe) financiële dekking voor gevonden is.

Kosten personeel

De totale personeelskosten zullen toenemen met ongeveer € 60.000. Het grootste deel hiervan zijn salarissen en toeslagen waarvan verwacht wordt dat deze met ongeveer € 48.000 zullen stijgen door (periodieke) verhogingen conform de CAO. In totaal begroot het CvK hiervoor € 684.500

Opbrengsten levend geld

Het College van Kerkrentmeesters is dankbaar voor de financiële ondersteuning door de gemeente. Deze wordt voor dit jaar begroot op bijna € 2.000.000. Dit bedrag is nodig om het Woord van God te kunnen blijven verkondigen. Het totaal begrote bedrag is aanzienlijk meer dan begroot in 2022. Het CvK hoopt en vertrouwt erop dat u als leden van onze gemeente achter de missie van onze kerk blijft staan en is dan ook van mening dat het begrote bedrag een verantwoord uitgangspunt is. Opbrengsten onroerende zaken Voor 2023 wordt € 500.000 begroot. De verwachting is dat 2023 een goed jaar voor verhuur kan worden omdat er bij huurders achterstanden zijn in opleidingen (vanwege de coronapandemie) en omdat de zalen voldoen aan de ventilatie-eisen en er ’s zomers koeling in de zalen aanwezig is. Opbrengsten uit subsidies en bijdragen Het begrote bedrag voor 2023 is ongeveer gelijk aan wat begroot was voor 2022. De eerdergenoemde afspraak betreffende het doelgroepenpastoraat om € 150.000 te vinden bij andere bronnen dan de huidige bronnen van inkomsten is onder deze post geboekt.

Vrijwilligers

Het CvK wil opnieuw haar dank uitspreken aan de grote groep vrijwilligers die ieder jaar bewonderenswaardige prestaties leveren. Hun inbreng heeft heel positieve gevolgen voor de begroting! Mocht u of jij ook op deze manier willen bijdragen, neem dan contact op met de secretaris van het CvK.

Inzage begroting

De begroting ligt gedurende een week na verschijning van deze kerkbode ter inzage op het kerkelijk bureau. Ook kan de begroting bekeken worden op de website hervormdkatwijk.nl. Hierbij is er voor leden van onze gemeente de mogelijkheid om vragen via de website te stellen (Klik hier). De antwoorden op deze vragen zullen ook op de website gepresenteerd worden. U kunt ook uw vragen sturen naar hkb@ hervormdegemeentekatwijk.nl

Reacties kunnen tot 3 dagen na het einde van de periode van ter inzagelegging worden gestuurd aan de scriba van de Algemene Kerkenraad.

 

©2024 Hervormde Gemeente Katwijk aan Zee

Disclaimer Colofon Privacy & cookies

Webontwikkeling: 2nd Chapter