Home / Contact
Agenda / Nieuws

Naam en historie stichting

Naam en historie stichting

De stichting draagt de naam Stichting Hervormd Gast- en Weeshuis, en is statutair gevestigd in Katwijk, feitelijk adres: J.W. Frisodreef 53, 2224 BD Katwijk.
Het fiscaalnummer van de stichting is 8045.88.764
Contactgegevens: secr. dhr. G.J. Hoek, J.W. Frisodreef 53, 2224 BD Katwijk.

De Stichting Hervormd Gast- en Weeshuis is een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling).

De stichting is op 27 december 1995 ontstaan uit een fusie van de in Katwijk gevestigde stichting “Stichting Het Weeshuis der Hervormde Gemeente te Katwijk aan Zee” en de in Katwijk gevestigde stichting “Stichting van het Heilige Geest of het Gasthuis der Hervormde Gemeente te Katwijk aan Zee”.

In 2009 is het archief, over de periode 1478 – 1986, geïnventariseerd en beschreven en in bewaring gegeven aan de gemeente Katwijk. Er bevindt zich in het archief een charter van 1478. Dit is het oudste document in de archiefbewaarplaats van de gemeente Katwijk. Met de archiefinventaris is een belangrijk naslagwerk aangelegd, beschreven en toegankelijk gemaakt waarmee een stuk historisch erfgoed over de gemeente behouden is gebleven.

Bestuur

De bestuursleden worden met goedkeuring van de Algemene Kerkenraad van de Hervormde Gemeente van Katwijk aan Zee benoemd, bij voorkeur uit een voordracht van het bestuur uit actieve leden van de Hervormde Gemeente van Katwijk aan Zee.

De huidige bestuurssamenstelling is:

  • Dhr. J. Hoek, voorzitter
  • Dhr. G.J. Hoek, secretaris
  • Dhr. Kr. Haasnoot, penningmeester
  • Dhr. N. Hoek, algemeen

Beloningsbeleid

De stichting heeft geen personeel in dienst. De bestuurders genieten geen bezoldiging dan wel enig ander financieel voordeel.

Beleidsplan

De stichting beschikt over een beleidsplan 2023 - 2027. Deze kunt u hier inzien.

Grondslag en doel van de stichting

De grondslag van de stichting is de Bijbel als Gods Woord. De stichting heeft ten doel:

  1. de huisvesting en verzorging van wezen, weduwen en bejaarden van alle gezindten en levensbeschouwingen binnen de gemeente Katwijk;
  2. de ondersteuning van wezen, weduwen en bejaarden buiten Katwijk, die met inwoners van de gemeente Katwijk verbonden zijn;
  3. het verstrekken van geld aan instellingen of organisaties die de doelgroep ondersteunen, verzorgen of helpen.

Uitgeoefende activiteiten

  • De stichting houdt zich bezig met het beheer, de verhuur en verpachting van een aantal in haar bezit zijnde gronden waarvan een verhuurd deel, via gemeente Katwijk, in gebruik is als volkstuincomplex en de overige verpachte gronden in gebruik zijn als weiland.
  • De stichting ondersteunt, in financiële zin, jaarlijks een aantal instellingen die zich bezig houden met activiteiten die overeenkomen met de doelstelling van de stichting.

Financiële verantwoording

De ondernomen ondersteunende activiteiten worden gefinancierd uit de jaarlijkse inkomsten uit verhuur en verpachting van gronden en uit de rentekomsten van beschikbare financiële middelen.

Navigatie

Stichting Herv. Gast- en Weeshuis

©2024 Hervormde Gemeente Katwijk aan Zee

Disclaimer Colofon Privacy & cookies

Webontwikkeling: 2nd Chapter