Home / Contact
Agenda / Nieuws

Welkom op de website van de Interkerkelijke Commissie (IC) van het Interkerkelijke Dovenpastoraat (IDP) in Katwijk. Graag willen wij u door middel van deze website informeren over het pastorale werk onder doven en slechthorenden in Katwijk.

Bij handwerk denken wij aan werk dat je met je handen doet. In het dovenpastoraat denken wij dan aan iets anders. Daar denken wij aan communicatie. Praten is ‘handwerk'.

Mensen communiceren met elkaar door de gesproken taal. Dat is voor mensen die doof zijn niet genoeg. Doven horen door te kijken. Daarom moeten zij leren om met de ogen spraak van de lippen af te lezen (liplezen) en te communiceren met gebaren of vingerspelling.

In de kerk is het gesproken woord heel belangrijk. Dat is zo in de kerkdienst, maar ook bij andere vormen van kerkenwerk als catechese, kringwerk of huis- en ziekenbezoek. Daarom is het voor doven erg moeilijk om mee te doen in het kerkenwerk.

Het dovenpastoraat werkt dan ook anders. Het benadert de dove in zijn/haar eigen taal. Het spreekt met gebaren. Het werkt met de handen. Dat is het handwerk dat we in het dovenpastoraat doen.

Net als de horende gemeenteleden hebben de dove leden recht op pastorale zorg en deelname aan kerkelijke activiteiten. In de praktijk komt daar vaak weinig van terecht, omdat communiceren met doven niet zo gemakkelijk is. Daarom wil het Interkerkelijk Dovenpastoraat (IDP) hulp bieden aan de gemeente en haar dove leden.

Het IDP is geen aparte kerk. Het is een hulpdienst van en voor de kerken en een samenwerkingsverband van de Christelijke Gereformeerde Kerken en de Protestantse Kerk in Nederland.

De hulp aan dove gemeenteleden gebeurt vanuit een Interkerkelijke Commissie (IC) die wordt gevormd door kerken in een regio. In Nederland zijn er ongeveer 20 IC's, waaronder de IC Katwijk.

De leden van de IC werken aan een zo goed mogelijke communicatie tussen doven en horenden. Concreet gebeurt dit door het aanbieden van hulp bij pastorale gesprekken en door het geven van voorlichting aan gemeenten. In bijzondere gevallen neemt de IC, samen met de dovenpastor, tijdelijk de pastorale zorg over.

Het zal u duidelijk zijn dat het dovenpastoraat veel liefde, inzet en menskracht vraagt.

Meer informatie over het Interkerkelijk Dovenpastoraat kunt u vinden op https://dovenkerkkatwijk.nl

©2024 Hervormde Gemeente Katwijk aan Zee

Disclaimer Colofon Privacy & cookies

Webontwikkeling: 2nd Chapter