Home / Contact
Agenda / Nieuws

Predikanten 16e eeuw

Wouter van Barneveld
1575 -1582

Gekomen van Barneveld. Pastoor en predikant te Katwijk aan de Rijn. Hij werd in oktober 1574 predikant van drie gemeenten, Katwijk aan de Rijn met Valkenburg en Katwijk aan Zee. Hij kan de 1559 geïnstitueerde pastoor Lucas Wouters (Gualterus) zijn. Volgens de ontvanger der geestelijke goederen voor de Heren Staten, Cornelis Coolwijck, verbleef de commandeur van Katwijk na de omwenteling gewoon in zijn pastorie. Dienstdoend overleden op 9juli 1582 en begraven in de NH dorpskerk van Katwijk aan de Rijn waar zijn grafsteen in een kerkmuur is ingemetseld.

Pieter Heyndrickzoon
1579 — 1585

Gekomen van Gent in Vlaanderen (1579). Volgens Coolwijck (in de oplezing van zijn rekeningen over 1572 tot 1579) ‘de eerste predikant alleen tot Katwijk aan Zee betaald’. Na overlijden wonen zijn weduwe en dochter in 1590 te Katwijk aan de Rijn. Volgens schoolmeester Jan Cornelis Coster waren er in 1575 kerkmeesters van reformatorische huize te Katwijk aan Zee. Overleden omstreeks 1586.

Cornelis Corneliszn Braeckel
1586 - 1589

Gekomen in 1586 uit Koudekerke als “leen” van Classis Leiden. Preekte voor meerdere Gemeenten. Vertrokken naar Vreeswijk in 1589-1591. Overleden omstreeks 1615.

Wilhelmus Vinck Dzn
1589 — 1598

Gekomen van Voorschoten. Bevestigd in december 1589. Eerste acta 03-03-1590. Vertrokken 1599 naar Kedichem. Schreef catechismusverklaring en vertaalde enkele werken van de Zwitserse reformatoren Theodoro Beza Vezelio en Rudolph Gualter. Hij is in 1614 te Gorinchem overleden.

Josias Heynsius
1599 — 1606

Gekomen als proponent van Leiden. Geboren te Colchester, Engeland. Trouwt op 30-11-1600. Propositie Leiden op 25 april 1598 met Romeinen 8 vs 1. Hij is beroepen op 9 februari 1599. Deed intrede op 02-05-1599. Bevestigd namens Classis Leiden door Carolus Agricola van Rijnsburg. Afscheid op 15-01-1606 en vertrekt naar Delft. Overleden 20juni 1617.

Predikanten 17e eeuw

Samuel Baselius
1606 — 1620

Gekomen als proponent van Leiden. Intrede 31-12-1606 en afscheid 01-12-1620. Examendag 22juni 1606. Gegeven tekst Titus 2:11-12, examinator Johannes Arnoldi. Opnieuw examen maandag 13 november 1606. Gegeven tekst Romeinen 5vs 1: Wij dan, gerechtvaardigd zijnde uit het geloof, hebben vrede bij God, door onzen Heere Jezus Christus. De Kerken- raad en Magistraat beroepen dinsdag 12-12-1606 en deed na 3 weken zijn intrede. Overleden te Lisse in 1636.

Adnanus Bilderbeek
1621 - 1632

Gekomen als proponent van Leiden. Examen 25-03-1621 met 1 Korinthe 5 vs 7: Zuivert dan den ouden zuurdesem uit, opdat gij een nieuw deeg zijn moogt, gelijk gij ongezuurd zijt, (ev). Intrede: 12-04-1621. Bevestigd door predikant en regent Franse College te Leiden, Daniël Colonius. Dienstdoend overleden na 1622 (datum onzeker).

Nathanaël van Middelhoven
1624 — 1632

Gekomen als proponent van Leiden. Examen op 27-02-1624 met Efese 4 vs 30: En bedroeft den Heiligen Geest Gods niet, door Welken gij verzegeld zijt tot den dag der verlossing. Intrede 16-03-1624. Bevestigd door ds. Carolus (Huisman) Agricola van Rijnsburg. Afscheid na 4 oktober 1632 wegens vertrek naar Rotterdam. Aldaar overleden 11 maart 1639.

Johannes Heynsius Josiaszn
1634 — 1636

Gekomen als proponent van Leiden. Intrede 07-04-1632 en afscheid voor 13-04-1636. Is zoon ds. Josias Heynsius. Gegeven tekst niet bekend maar propositie gedaan op 27-02- 1634. Bevestigd door ds. Gerardus Paludanus, predikant van Katwijk aan de Rijn. Afscheid voor 13-04-1636 en vertrekt naar Delft. Overleden op 21 september 1659.

Petrus Vliedthoorn
1637 — 1670

Gekomen als proponent van Leiden. De gegeven tekst en propositiedatum niet bekend. Intrede op 10-05-1637. Bevestigd op 10 mei 1637 door ds. Nicolaas Ableve van Benthuizen. Na 5 mei 1669 zijn laatste rekening. Dienstdoend overleden te Katwijk 23 oktober 1669.

Conradus Ruijsch
1671 — 1696

Gekomen als proponent van Breda. Propositie 06-10-1665 met tekst uit Petrus. Intrede 17-05-1671, le pinksterdag. Bevestigd door ds. Petrus van Staveren, predikant van Leiden. Dienstdoend overleden op 04-08-1696 te Katwijk aan Zee.

Johannes van der Heijden
1697 - 1703

Gekomen als proponent van Delft. Beroep uitgebracht op 02-07-1697 en bevestigd door ds. A. Pars van Katwijk aan de Rijn die ook een kleine correctie in de acta van 4 mei 1697 heeft aangebracht. Afscheid 11-11-1703. Vertrokken naar Zwijndrecht. Overleden 25 december 1756.

Predikanten 18e eeuw

Quirinius Leffen
1704 — 1712

Gekomen als proponent van Leiden. Intrede op 12-10-1704 en “mijn dienst in de Vreese des Heere aangevange”. Eerder die- dag bevestigd [“ingesegent”] door ds. Arnold Verweij, predikant te Noordwijk Binnen. Afscheid op 09-10-1712 en de gemeente Gode aanbevolen. Vertrokken naar Leiden. Overleden in 1717.

Isaiicus Wurtz
1713— 1719

Gekomen als proponent van Leiden. Intrede o 19-02-1713 met Psalm 121 : 1-2: “Een lied Hamaaloth. Ik h mijn ogen op naar de bergen vanwaar mijn hulp komen zal. Mijn hulp is van de Heere, Die hemel en aarde gemaakt heeft”. Eerder die dag bevestigd door ds. Ulricus Velingius, predikant te Zoeterwoude met Mattheus 13:47-50. Afscheid op 01-04-1720 met Hand. 20: 20, waarin staat:” hoe ik niets achter gehouden heb van hetgeen nuttig was, dat ik u niet zoude verkondigd en u geleerd hebben, in het openbaar en bij de huizen”, waarna hij vertrok naar Den Briel. Overleden op5 februari 1732.

Balduinus ten Braak
1720— 1732

Gekomen als proponent van Leiden. Intrede op 02-06-1720 met Jeremia 1 vs 4-8: “Het Woord des Heeren dan geschiede tot mij zeggende e.v.”. Eerder die dag bevestigd door ds. Abraham Beerevelt, predikant te Voorhout uit Jesaja 62 vs 6- 7: “Doch gijlieden zult Priesters des Heeren heten”. Afgezet 11-03-1732. Geen afscheid mogelijk. Overleden in het gast- huis te Woerden op 26 november 1748.

Dyonisius du Toict
1732 — 1737

Gekomen van Berkenwoude. Intrede op 02-11-1734 met Hebr. 6 vs 1-3:” Daarom nalatende het beginsel der leer van Christus, laat ons tot de volmaaktheid voortvaren...”. Eerder die dag bevestigd door oom ds. Jacobris du Toict, predikant te Leiden met Spreuken 11 :30, ”De rechtvaardige zal in eeuwigheid niet bewogen worden...”. Afscheid op 02-06-1737 met Openbaringen 1 vs 4b en 5a: “Opdat uw blijd- schap vervuld zij. En dit is de verkondiging die wij van Hem gehoord hebben”. Consulent ds. Willem Kas van Rijnsburg. Overleden 25 december 1774.

Johan Mess
1737— 1752

Gekomen van Voorst. Intrede op 08-09-1737 met 1 Korinthe 4:1. Eerder die dag bevestigd door ds. J.Scherpenbrand van Valkenburg met 2 Tim. 2 vs 15. Afscheid gehouden op tweede paasdag 3 april 1752 met de woorden uit Handelingen 21 vs 5-6: “Toen het nu geschiedde, dat wij deze dagen doorgebracht hadden, gingen wij uit en reisden voort; en zij geleiden ons allen met vrouwen en kinderen tot buiten de stad, en aan de oever neder knielende, hebben wij gebeden, en als wij elkander gegroet hadden, gingen wij in het schip, maar zijlieden keerden wederom elk naar het zijnen”. Overleden te Den Haag op 2 augustus 1781.

Johannes George Welman
1752 — 1760

Gekomen van Bloemendaal. Intrede op 20-08-1752 met Jesaja 2 vs 2-3. Eerder die dag bevestigd door hoogleraar professor ban van den Honert met Mattheus 4 vs 7. Overleden 16 juli 1760. Na zijn overlijden werden zijn diensten gedurende de vacaturetijd waargenomen door predikanten van de ring.

Gerardus Koning
1761 — 1767

Gekomen uit Nieuwenhoorn. Intrede op 19-04-1761 met Efese 2 vs 19-22: “Zo zijt gij dan niet meer vreemdelingen en bijwoners..”. Eerder die dag bevestigd door ds. Gerard Lodewijk Koningh, predikant te Hoogmade met Openb.15:2. Uit de nominatie van zes predikanten, waarbij nog twee proponenten, werd tenslotte onze ds. Gerardus Koning beroepen. Hij legt bij zijn komst een nieuw Actaboek aan dat hij begint met: “Handelingen des kerkenraad van Katwijk aan Zee en citeert daarbij uit 1 Korinthe 14:40: “Laet alle dingen eerlijk, en met orde geschieden”. Hij neemt op 16 augustus 1767 afscheid uit de dienst van Katwijk aan Zee met 1 Korinthe 16:23-24: “De genade des Heeren Jezus Christus zij met u. Mijne liefde zij met u allen in Christus Jezus. Amen”. Na deze woorden gesproken te hebben vertrekt hij naar Gorinchem. Overleden te Leiden maart 1796.

Simon Coets
1767— 1768

Gekomen van Chaam en Snijders Chaam. Intrede op 06-12- 1767 met 1 Korinthe 4 vs 1. Hij werd eerder die dag bevestigd door ds. Adrianus Oudemans van Noordwijk Binnenmet de woorden uit Jesaja 52:7. Hij overleed op 13 november 1768, zeer schieljk na een ziekte van drie dagen, schrijft zijn opvolger ds. Wilhelmus van Waenen. Dienstdoend overleden te Katwijk aan Zee op 13 november 1768.

Wilhelmus van Waenen
1769— 1787

Gekomen van Uithoorn. Intrede op 25-06-1769 met Psalm 72 vs 8 en 9. Eerder die dag bevestigd door ds. Corn, van Waenen van Maassluis met Jesaja 51 vs 15-16. Hij is in 1787 politiek gevlucht. De kerkenraad schrijft hem nog aan aantal brieven. Op enkele financiële voorwaarden losgemaakt. Ging naar Stad aan ‘t Haringvliet. Overleden te Woerden 1 mei 1822.

Barend Meulman
1789 — 1792

Gekomen van Venhuizen. Intrede op 18-10-1789 met Efese 6: 2a: “De genade zij met allen die onze Heere Jezus Christus liefhebben in onverderfelijkheid”. Hij werd eerder die dag bevestigd door de weleerwaarde heer ds. Abraham van Rooijen van Noordwijk aan Zee met de woorden uit Deuteronomium 33:10, Zij zullen Jacob uwe rechten leren en Israël uwe wet; zij zullen reukwerk voor uwe neus leggen, en datgants verteerd zal worden, op uw altaar”. Afscheid 0 1-07- 1792. Afscheidsrede op 1 juli 1 juli 1792 met 1 Korinthe 13:12 en vertrokken naar Bunschoten. Overleden 1 mei 1798.

Roelof Schouwenburg
1793 — 1807

Gekomen van Oost Voorne. Intrede op 13-02-1884 met Joh.4 vs 34 en 4 vs 6b: “Mijne spijze is, dat ik doe de wil desgenen Die Mij gezonden heeft, en Zijn werk volbrenge”. Eerder die dag bevestigd door ds.C.W. Hoogh van Rockanje met Joh.14 vs 1 8a:”Ik zal u geen wezen laten. Afscheid na 08-03-1807 met Handelingen 20 vs 32: “En nu broeders, Ik u Gode en de woorden Zijner genade”. Wegens zijn verminderde stem nam hij eerder afscheid dan gebruikelijk. Overleden te Leiden 3 juni 1817.

Predikanten 19e eeuw

Willem van Vloten
1807— 1814

Gekomen van Schermerhorn. Deed intrede 15-03-1807 met Johannes 15 : 8a :“Hiervan ... draagt”. Werd eerder die dag bevestigd door zijn oom ds. L. Egeling predikant te Leiden met 2 Korinthe 10 vers 1 8h: “dien ... beproefd”. Afscheid op 28-08-1814 met woorden uit Efese 2:8. Vertrok-ken naar Kampen. Overleden op 04-11-1829.

Arend van Vloten
1815 — 1817

Gekomen van Windesheim bij Geldermalsen. Deed op 30 april 1815 intrede met 2 Korinthe 5:10. Eerder die dag bevestigd door behuwd vader ds. C. Fortuyn met 1 Thess. 5:12-13. Afscheid op 23-02-1817 met Philippus 4:1: “Zoo dan mijne geliefde en zeer gewenschte broeders, mijne blijdschap en Kroone staat alzoo in den Heere”. Vertrokken naar Voorburg. Overleden op 29 augustus 1838.

Izak van Harderwijk
1817— 1847

Gekomen van Warrenga. Intrede op 13-07-1817 met 1 Korinthe 20 vs 1 en 2. Eerder die dag bevestigd door ds. Thomas Hoogh van Rotterdam met Titus 20 vs 15b: “Dat niemand u verachten”. Overleden op 31-12-1847 oud 64 jr. Bevorderd zendingszaak. Gemeente verviervoudigd. Dienstdoend overleden op 2 januari 1847 en begraven te Katwijk. Zijn graf onbekend.


Johan Coenraad Hentzepeter
1850 — 1852

Gekomen van Berkel. Intrede op 28-04-1850 met Lucas 24 vs 4-7. Eerder die dag bevestigd door ds. U.J.W. Roldanus van Katwijk aan de Rijn. Afscheid 25-04-1852 met Mattheus 28 vs 20: “En zie, Ik ben me ulieden alle de dagen tot de voleinding der wereld. Amen.” Vertrokken naar Middelburg en aldaar overleden op 29 oktober 1853.


Isaac Cornelis de Vijver
1852 — 1855

Gekomen van Schoonrewoerd. Intrede: 08-08-1852 met Exodus 3 vs 14d:”IK ZAL ZIJN heeft mij tot ulieden gezonden”. Eerder die dag bevestigd door ds. A.J. Molenaar, predikant te Scheveningen met Psalm 65 vs 4. Afscheid op
08-05-1855. Vertrokken naar Veenendaal. Overleden te Scheveningen op 10 juli 1891.


Antonie MacPherson
1855 — 1857

Gekomen van Garjp en Suawoude. Intrede op 18-1 1-1855 met 2 Thess. 3:1: “Voorts broeders, bidt voor ons, opdat het Woord des Heeren zijnen loop hebbe”. Afscheid op 28-06-1857. Vertrokken naar Hattum. Overleden te Schoonhoven op 22 mei 1882.


Lambertus Tiddens
1858 — 1862

Gekomen van Workum. Intrede op 04-07-1858 met Jesaja 55 vs 10-11. Eerder die dag bevestigd door ds. E.A. Brunner van Katwijk aan de Rijn met Marcus 16 vs 15. Afscheid op 12-01-1862 met Philip. 1 vs 27-30. Vertrokken naar Schoonrewoerd. Overleden op 1juli 1867.


Cornelis Pieter van Tooren
1863 — 1867

Gekomen van Hendrik Ido Ambacht. Intrede op 04-01-1863 met 2 Korinthe 5 vs 19b-20. Eerder die dag bevestigd door ds. J.W. Felix van Katwijk aan de Rijn met Kolossenzen 4 vs 17. Brengt zangschool en zondagsschool onder de hoede van de kerkenraad en sticht zaal. Afscheid op 01-03-1867 met Filipp. 1 vs 8-11. Vertrokken naar Opheusden. Overleden op 28 oktober 1879.

Wilhelmus Adrianus Johannes Lucas
1864 — 1865

Gekomen van Streefkerk. Intrede op 10-04-1864 met Mattheus 1 vs 3-8. Eerder die dag bevestigd door ds. C.P. van Tooren met 2 Korinthe 3 vs 5-6. Afscheid op 29-10-1865 met 1 Samuël 7 vs 12. Vertrokken naar Hierden. Overleden te Vaassen op 01-08-1896.

Auguste Chrétien Joseph van Maasdijk
1866 — 1869

Gekomen van Antwerpen als proponent. Intrede op 18-02-1866 met Openb. 3:20. Zijn vader bevestigde hem met Handelingen 20 : 28 naar aanleiding van l Tim 4 : 12-16. Handoplegging. Afscheid 25-04-1869 met Handelingen 20:31-32. Vertrokken naar Haarlem. Keert later terug naar Katwijk.

Johannes Krull
1868 — 1870

Gekomen van Oppenhuizen. Intrede op 06-09-1868 met 1 Timotheus 1:15. Eerder die dag bevestigd door ds. A.C.J. van Maasdijk met Jesaja 52:6-9. Afscheid 03-07-1870 met Romeinen 16 : 24. Vertrokken naar Edens-Spannum.
Overleden op 11-12-1912 en begraven op het oude graf te Katwijk aan Zee. Op de steen Gezang 160:6 (bundel 1805)

Frederik Adriaan van Loenen
1869 — 1873

Gekomen van Wolsum. Intrede op 31-10-1869 met Hand. 18:7c. Bevestigd door ds. 1. Krull met Efese 2:8a. Afscheid 07-12-1873 met Openbaringen 2:25 en vertrokken naar Haarlemmermeer. Overleden te Nieuwland op 11juni 1900.

Gerrit Jan Vos Flzn
1870 — 1874

Gekomen van Zevenhuizen. Intrede op 09-10-1870 (wil zondagsschool werk beter regelen). Afscheid op 31-05-1874 met Efese 3 : 14-18. Vertrekt naar Rotterdam. Preekt aldaar op 16.6.1883 over Genesis 29:20b wegens 25-jarige ambtsbediening. Overleden te Rotterdam op 9 september 1891.

Antoon Piper
1874 — 1876

Gekomen van Muiden. Intrede op 11-1874. Bevestigd door ds. Heineken van Heitaard (Fr.). Afscheid op 08-06-1877. Vertrokken naar Montfoort. Overleden te Vreeland op 29 november 1888.

Jan Anthony de Vlieger
1874 — 1884

Is in 1845 in Herkingen geboren. Gekomen van Oosterland. Intrede op 14-08-1874. Eerder die dag bevestigd door ds. A. Piper van Katwijk. Afscheid op 15-06-1884 en vertrokken naar Welsrjp. Overleden te Kampen op 29 februari 1924.

Auguste Crétien Joseph van Maasdijk
1880 — 1886

Gekomen van Haarlem. Intrede op 02-05-1880 met Psalm 67 vs 2: “God zij ons genadig en zegene ons”. Eerder die dag bevestigd door ds. J.A . de Vlieger van Katwijk. Afscheid 20- 06-1886. Vertrokken naar Princenhage. Overleden te Brussel op 23 november 1916 oud 74 jaar.

Ahasuërus Voorhoeve
1884— 1887

Gekomen van Dedemsvaart. Intrede op 02-11-1884 met Zacharia 4:6b. Eerder die dag bevestigd door ds.H.J. Hogerzeil met Marcus 6:34 (aanwezig bij eerste steen legging en inwijding Nieuwe Kerk op 14 mei 1885 en 12 jan 1887). Afscheid 21-11-1887. Vertrokken naar Amsterdam. Aldaar overleden 24-01-1922.

Casparus Bernardus Oorthuijs (1e)
1886 — 1888

Gekomen van Harderwijk. Intrede op 03-10-1886 met Mattheus 11 vs 28-30. Eerder die dag bevestigd door ds. A. Voorhoeve met Handelingen 10 : 33b. Afscheid op 04-11-1888. Vertrokken naar ‘s-Gravenhage. Keert later terug naar Katwijk.

Willem Jacob van Elden
1888 — 1893

Gekomen uit Rijssen. Intrede op 03-06-1888 met 2 Korinthe 4 vs 1-7. Eerder die dag bevestigd door ds. C.B. Oorthuijs van Den Haag. Dienstdoend overleden 21-03-1893, oud 41 jaar en op het oude graf te Katwijk aan Zee begraven. Tekst op de steen uit Filip.3 : 4-8.

Casparus Bernardus Oorthuijs (2e)
1893 — 1897

Gekomen van ‘s Gravenhage. Intrede op 1893 met Kolossenzen 1 vs 27b. Eerder die dag bevestigd door ds. C. Plug met Psalm 132 vs 9-10. In 1897 nam Casparus Bernardus Oorthuijs afscheid. Vertrokken naar Rotterdam en overleden te Oegstgeest op 25juli1925.

Cornelis Plug
1890— 1911

Gekomen van Oost Kapelle. Intrede op 28-09-1890 met Genesis 18:14a. Eerder die dag bevestigd door ds. C.B. Oorthuijs met Psalm 126:6. Afscheid na verkregen emeritaat met 1 Sam.7:12. Op 29-01-1911. Vertrokken naar Utrecht. Aldaar overleden op 24-12-1918.

Arie Jacob van Wijngaarden
1897 — 1919

Gekomen van Krimpen aan de Lek. Intrede op 16-11-1897 met 1 Kor. 2:2 en eerder die dag bevestigd door ds. D.A. van Haselen met Johannes 1: 6-8. Overleden te Katwijk op 01-09-1919 en op het oude graf begraven. Op de steen de tekst uit 2 Kor. 5:11.

Predikanten 20e eeuw

Robertus Pieter Anthonie Rutgers
1911 — 1950

Gekomen van Warmond. Intrede op 16-06-1911 met Joh. 20:19b. Eerder die dag bevestigd door ds. A.J. van Wijngaar-den met Handelingen 1:8b. Afscheid met emeritaat 29 april 1945 met Jesaja 53 : 1. Overleden op 31-12-1950 te Katwijk aan Zee. Begraven op het oude graf en op de steen Gezang 54:5 (bundel 1805): “0 Gij, Die onze schuld woudt boeten”.

Gerrit Bolkestein
1915 — 1922

Gekomen van Steenwijk. Intrede op 27-06-1915 met Romeinen 3:23-24. Eerder die dag bevestigd door ds. L.J. van Leeuwen met Lucas 9:13a. Afscheid op 12-11-1922 met Jesaja 21:10 en vertrokken naar Apeldoorn. Dienstdoend overleden 18-11-1929. Hij is 48 jaar geworden.

Isaak Voorsteegh
1920 — 1927

Gekomen van IJsselmonde. Intrede op 03-10-1920 met Jesaja 8:20 en Openbaringen 22:16. Eerder die dag bevestigd door ds. R.P.A. Rutgers met Ezechiel 33:7. Afscheid 17-07-1927 met 1 Korinthe 3:1 1. Vertrokken naar Gouda. Overleden te Den Haag op 17-11-1965.

Jan Nauta
1923 — 1927

Gekomen van Workum. Intrede op 03-06-1923 met 2 Korinthe 4:7 en eerder die dag bevestigd door ds. A.A. Dönszelman met 2 Korinthe 3:6. Afscheid op 20-03-1927 met Openbaringen 22:21 en vertrokken naar Sexbierum. Overleden te Cillaarshoek op 5 maart 1953.

Wouter Marie Adriaan Kalkman
1927 — 1936

Gekomen van Werkendam. Intrede op 31-07-1927 met Rom. 12:8b en eerder die dag bevestigd door ds. B.J. van Heijningen met Lucas 10:16. Afscheid op 06-10-1935 met Handelingen 2 1:14. Overleden te Amsterdam op 13-08-1969.

Pieter Pras
1928 — 1954

Gekomen van Klundert. Intrede op 13-05-1928 met Efese 6:18b-19 en eerder die dag bevestigd door ds. W.M.A. Kaikman met Johannes 13:20. Afscheid wegens emeritaat op 3 1-10-1954 met 1 Joh.3:18. Vertrokken naar Zeist. Overleden op 19 februari 1961 en begraven op oude graf te Katwijk. Tekst op de steen Psalm 23:4.

Frederik Jan Broeyer
1936— 1941

Gekomen van Woerden. Intrede op 26-07-1936 met 2 Timotheus 2:19 en eerder die dag bevestigd door ds. Ph. Peter met Ezechiel 33:7. Afscheid op 07-09-1941 met Openbaringen 3:11 en vertrokken naar Den Haag. Overleden teAlmelo op 10-11-1972.

Cornelis Adrianus van Harten
1941 — 1947

Gekomen van Zevenhoven. Intrede op 16-11-1941 met Hande-lingen 16:9 en eerder die dag bevestigd door ds. W.J. Kelder van Rijnsburg met Johannes 15:16. Afscheid 12-01- 1947 met Mattheus 22:1-14. Vertrokken naar Delft. Overleden te Kralingen op 03-01-1992.

Bartholomeus van Ginkel
1942 — 1945

Gekomen van Wezep. Eerder die dag bevestigd door d.s. J.H. Kuijpers van Mastenbroek met Jozua 6:20. Afscheid op 28- 10-1945 met Jesaja 40:14: “Zie hier is uw God” en vertrokken naar Amsterdam. Overleden te Bloemendaal op 20-01-1995.

Johan Geurt van Ieperen
1946— 1951

Gekomen van Hillegersberg. Intrede op 13-01-1946 met 1Kor. 4:1-2 en bevestigd door ds. R.P.A.Rutgers met Jes. 53:la. Afscheid op 11-11-1951 met Jes. 6:3. Vertrokken naar Wemeldinge. Overleden te Bergschenhoek op 15-03-1989.

Hette Anne Jellema
1946 — 1949

Gekomen van Hattum. Intrede op 05-05-1946 met Lucas 5:5b en eerder die dag bevestigd door ds. J. Jellema. Afscheid op 15-04-1949 met Lucas 24:29 en vertrokken naar Balk. Hette Anne Jellema is overleden te Harderwijk op 10-08-1984.

Johannes Jacobus van der Krift
1946 — 1953

Gekomen van Renswoude. Intrede op 28-07-1946 met Handelingen 10:29-33b en 42-44 en eerder die dag bevestigd door ds. C.J. de Graaf met Jesaja 52:7. Afscheid op 30-08- 1953 met Kolossenzen 1:23 en vertrokken naar Ermelo. Overleden te Utrecht op 21-02-1973.

Dirk Bouman
1947 — 1966

Gekomen van Arnhem. Intrede op 20-07-1947 met Psalm 30:6 en eerder die dag bevestigd door ds. R.P.A. Rutgers met Handelingen 8:5. Afscheid wegens emeritaat op 24-04-1966 met Johannes 3:22. In Katwijk blijven wonen. Op 11- 05-1984 overleden en begraven op Duinrust. Tekst op steen uit Joh. 14:17: “Ik leef en gij zult leven”.

Pieter Moerenhout
1950 — 1964

Gekomen van Maarssen. Intrede op 29-10-1950 met Marcus 1 16-18 en eerder die dag bevestigd door ds. J.J. van der Krift met Nehemia 2:20b. Afscheid op 22-11-1964 met Mattheus 11:23 en vertrokken naar Rotterdam. Overleden te Den Haag op 26-12-1979.

Paulus Pieter Jan Monster
1950 — 1956

Gekomen van Bussum. Intrede op 05-1 1-1950 met Exodus 3:2 en 14 en eerder die dag bevestigd door ds. J.G. van leperen met 2 Korinthe 4. Afscheid op 16-09-1956 met Mattheus l0:23b en vertrokken naar Gouda. Thans, A.D. 2000, wonend te Veenendaal. Aldaar overleden op 27 november 2002.

Foppe Offeringa
1955 — 1962

Gekomen van Wageningen. Intrede op 25-09-1955 met Romeinen 15:29-30 en eerder die dag bevestigd door ds. W.A.B.Hagen met Titus 1:9. Afscheid op 30-12-1962 en vertrokken naar Haren (G). Te Haren overleden op 26 augustus 1997.

Willem Anton Bernardus Hagen
1952 — 1966

Gekomen van Kerkdriel. Intrede op 16-11-1952 met Galaten 6:14 en eerder die dag bevestigd door ds. J.M.D. van den Berg uit Giessen met Daniël 6:28. Afscheid op 21-08-1966 met Hebreeën 10:23 en vertrokken naar Zwolle. Aldaar overleden op 12-01-2000.

Jacob de Vos
1956— 1977

Gekomen van Huizem (Fr). Intrede op 08-01-1956 met Handelingen 8:35b en eerder die dag bevestigd door ds. G. Pettinga van Huizem met 2 Timotheus 4:2a. Afscheid na verkregen emeritaat op 24-04-1977 met 2 Korinthe 13:13. Overleden op 11-01-1991 te Katwijk aan Zee en begraven op Duinrust. Tekst op grafsteen Jesaja 49:16.

Wouter Leendert Tukker
1959 — 1964

Gekomen van Rotterdam. Intrede op 22-11-1959 met 2 Korinthe 5 : 18. Eerder die dag bevestigd door ds. J.J. Poot van Delft met Jesaja 62 : 6 en 7. Afscheid op 15-11-1964 met Psalm 132:1 8b: “Maar op Hem zal zijn kroon bloeien”, en vertrokken naar Zwolle. Overleden te Epe op 06-12-1988 oud 79 jaar. Begraven in het familiegraf te Hoek van Holland.

Albert Vink
1963 — 1982

Gekomen van Vriezenveen. Intrede op 24-03-1963 met Daniël 2:2a. Eerder die dag bevestigd door ds.J.J. Poldervaart van Scheveningen. Laatste preek op 18 april 1982 uit Psalm 47 m.b.t. zondag 48 H.C. Dienstdoend overleden te Katwijk op 16-08-1982 en begraven op Duinrust. Tekst op grafsteen: “In het huis Mijns Vaders zijn vele woningen”, Joh.14:2a.

Willem Vroegindeweij
1963 - 1972

Gekomen van Barneveld. Intrede op 01-09-1963 met 1 Korinthe 3:9. Eerder die dag bevestigd door J. Vroegindeweij van Kamperveen met 1 Korinthe 4:1-2. Afscheid op 30-04- 1972 met 1 Tim.1:15 en vertrokken naar Eemnes Binnen wegens emeritaat.

Gijsbert Boer
1965 — 1969

Gekomen van Huizen. Intrede op 27-06-1965 met 2 Korinthe 4:7. Eerder die dag bevestigd door ds. W.L. Tukker met Psalm 57:8-12. Afscheid op 28-09-1969 met Jesaja 14:32 en vertrokken naar Zoetermeer. Aldaar overleden op 17-01-1973.

Jacob Pieter van Roon (1e)
1965 — 1972

Gekomen van Ermelo. Intrede op 18-07-1965 met Lucas 5:5 en eerder die dag bevestigd door dr. C.van Leeuwen van Ermelo met Ezechiël 47:10. Afscheid op 23-04-1972 met Openbaringen 3:11 en vertrokken naar Zeist. Keert later terug naar Katwijk.

Willem Christiaan Hovius (1e)
1966 — 1970

Gekomen van Nieuw Lekkerland. Intrede op 26-06-1966 met Handelingen 13:38 en eerder die dag bevestigd door ds, J.C.Schuurman met 2 Timotheus 4:1-2. Afscheid op 06-09- 1970 met Jesaja 21:10 en vertrokken naar Ede. Keert later terug naar Katwijk.

Jan Cornelis van Hunnik
1966 — 1971

Gekomen van Renkum. Intrede op 02-10-1966 met Zacharia 4:6b en eerder die dag bevestigd door ds. J.P. van Roon met 2 Koningen 7:9a. Afscheid op 28-02-1971 en vertrokken naar Ermelo. Overleden op 04-02-1975 en in Katwijk op Duinrust begraven. Opschrift steen: “Totdat Hij wederkomt”.

Cornelis van den Bergh
1968 — 1973

Gekomen van Oud-Beijerland. Intrede op 10-03-1968 met Marcus 10:32 en eerder die dag bevestigd door ds. W.L.Tukker met Numeri 6:22-27. Afscheid op 02-12-1973 met 2 Korinthe 13:13 en vertrokken naar Rotterdam.

Cornelis Treure
1970 — 1974

Gekomen van Hasselt. Intrede op 30-03-1970 met Lucas 24:27 en eerder die dag bevestigd door ds. G. Boer met 1 Petrus 5:1-4. Afscheid op 30-06-1974 met Handelingen 20:27. Vertrokken naar Bleskensgraaf. Overleden op 22-02- 1989.

Dirk Willem Koelman
1972 — 1977

Gekomen van Geldermalsen. Intrede op 26-03-1972 met “God heeft u lief’ en eerder die dag bevestigd door ds. J. de Vos. Geen afscheidspreek. Op 11-07-1977 vertrokken naar Terneuzen.

Jan Vroegindeweij
1972 — 1999

Gekomen van Harskamp. Intrede op 16-04-1972 met 2 Petrus 1:19 en eerder die dag bevestigd door ds. Wouter Vroegindeweij, emeritus van Bleiswijk, met 2 Petrus 1 : 19. Afscheid wegens emeritaat op 30-05-1999 met 1 Korinthe 2:12 en vertrokken naar Bilthoven. In de kerkbode de zegenbede uit Numeri 6 achtergelaten.

Jan Catsburg
1972 — 1977

Gekomen van St Maartensdijk. Intrede op 05-08-1972 met Handelingen 16:14 en 15 en eerder die dag bevestigd door ds. A. Muilwijk van Ouderkerk aan de IJssel met 1 Petrus 5 : 1-4. Afscheid op 18-12-1977 met Jesaja 21:10 en vertrokken naar Garderen. Overleden op 09-05-1984.

Leendert Boer
1973 — 1980

Gekomen van Hazerswoude. Intrede op 21-01-1973 met 2 Korinthe 5:8-9 en eerder die dag bevestigd door ds. A. Vink met Lucas 4:1-13. Afscheid met emeritaat op 29-06-1980 en in Katwijk blijven wonen. Op 23-04-1997 overleden. Op Duinrust begraven. Tekst op steen Psalm 130 :5.

Willem Christiaan Hovius (2e)
1975 — 1979

Gekomen van Ede. Intrede op 09-03-1975 met 2 Korinthe 4:5 en eerder die dag bevestigd door ds. H. van der Post van Bergambacht met 2 Timotheus 2:15. Afscheid op 26-08-1979 met Lucas 4:42-44 en vertrokken naar Apeldoorn. Keert later terug naar Katwijk.

Willem Arkeraats
1977 — 1981

Gekomen van Zegveld. Intrede op 15-01-1977 met 2 Korinthe 4:7 en eerder die dag bevestigd door ds. P. Molenaar van Groot Ammers met Jesaja 40:9. Afscheid op 10-05-198 1 met 2 Korinthe 5:14 en vertrokken naar Hardinxveld-Giessendam.

Cornelis Bernardus Schuurman
1978 — 1989

Gekomen van Maassluis. Intrede op 19-02-1978 met 1 Korinthe 2:2 en eerder die dag bevestigd door ds. W. Kool. Afscheid met emeritaat op 09-04-1989 met Johannes 3:16. In Katwijk a/d Rijn gebleven.

Jacob Pieter van Roon (2e)
1978 — 1986

Gekomen van Zeist. Intrede op 09-04-1978 met Galaten l:7a en 6: 14a. Eerder die dag bevestigd door ds. J.C. van Hunnik. Afscheid wegens emeritaat op 28-02-1986 met Jesaja 53 in zijn geheel. Vertrokken naar Zeist.

Sijmen de Jong
1978 — 1986

Gekomen van Ouddorp. Intrede op 17-08-1978 met Richteren 6:14a. Eerder die dag bevestigd door ds.J. Vroegindeweij. Afscheid op 13-12-1987 met Prediker 12:13 en vertrokken naar Staphorst.

Hendrik Visser (1e)
1979 — 1985

Gekomen van Nieuwe Tonge. Intrede op 04-11-1979 met Deuteronomium 32:3-4 en eerder die dag bevestigd doords. A.Visser van Nieuwland-en-Oosterwijk met Hebreeën 13:17. Afscheid op 24-02-1985 met 1 Thess.2:13. Vertrokken naar Woudenberg. Keert later terug naar Katwijk.

Dirk Driebergen
1980 — 1988

Gekomen van Enter. Intrede op 28-09-1980 met Johannes 14:6. Eerder die dag bevestigd door ds. L.Boer met 2 Korinthe 12:9. Afscheid met emeritaat (VUT) op 09-04-1989 met Johannes 3:16. In Katwijk gebleven.

Cornelis van Sliedregt
1981 — 1987

Gekomen van Wapenveld. Intrede op 20-12-1981 met Romeinen 10:8 en eerder die dag bevestigd door ds. H.Visser met Johannes 1:6-8. Afscheid op 18-01-1987 met 2 Korinthe 13:11 en vertrokken naar Scherpenzeel.

Christiaan Jippe Sjollema
1985 — 1991

Gekomen van Hien-Dodewaard. Intrede op 09-06-1985 met Psalm 107:30 en eerder die dag bevestigd door ds. A.D. Poortman van Echteld met Handelingen 4:21-22. Afscheid op 17-03-199 1 met Marcus 14:12 en vertrokken naar Meppel.

Willem Christiaan Hovius (3e)
1985 — 1996

Gekomen van Apeldoorn. Intrede op 16-06-1985 met Kolossenzen 1:27b-28a en eerder die dag bevestigd door ds. W. Vroegindeweij van Eemnes met Handelingen 14:21-22. Afscheid op 27-05-1996 wegens vervroegd emeritaat met 2 Korinthe 2: 14 en vertrokken naar Apeldoorn.

Hendrik Visser (2e)
1986 — 1992

Gekomen van Woudenberg. Intrede op 12-10-1986 met Efese 3:8 en eerder die dag bevestigd door ds. P.G.Visser vanAalburg met Filippenzen 1:20/24-26. Afscheid met emeritaat op 26-04-1992 met Johannes 10 : 41b en 42. In Katwijk blij-ven wonen.

Jan Boogaard
1987 — 1991

Gekomen van Nieuw Loosdrecht. Intrede op 10-05-1987 met Lucas 7:13a, 14b, 15b en eerder die dag bevestigd door ds.C.B. Schuurman met Efese 4:11. Afscheid op 23-06-1991 met Efese 4:12-13 en vertrokken naar Rotterdam (C).

Antoon Christ
1987 — 1991

Gekomen van Eck en Wiel. Intrede op 31-05-1987 met Exodus 15:22 en eerder die dag bevestigd door ds. D. Driebergen met Efese 15:23. Preekte afscheid op 24-11-1991 met 1 Koningen 18:21 en is vertrokken naar Rijsoord.

Johan Reinard Volk
1987 — 1993

Gekomen van Veenendaal.Intrede op 13-12-1987 met Zacharia 6:12b en eerder die dag bevestigd door ds. M. Goudriaan van Apeldoorn met 1 Thessalonicenzen 5:24. Afscheid op 10-01-1993 met Zacharia 6:13 en vertrokken naar Lekkerkerk.

Cornelis van den Berg
1988 — 1992

Gekomen van Leerbroek. Intrede op 12-05-1988 (Hemelvaartsdag) met Hebreeën 13:13-14 en eerder die dag bevestigd door ds. W.J. op ‘t Hof met Handelingen 1:4+5. Afscheid op 06-12-1992 met Jeremia 3 1:34-35 en vertrokken naar Nieuw Lekkerland.

Willem Hendrik Bouwe ten Voorde
1989 — 2006

Gekomen van Nieuw Vennep. Intrede op 09-07-1989 met 1 Korinthe 1 :23a en eerder die dag bevestigd door ds. A.Christ met Handelingen 8 :26-40. Afscheid op 29-10-2006 met Hebreeën 13 vers 8 en met  emeritaat vertrokken naar Almere

Pieter Johannes Stam
1989 — 2009

Gekomen van Ter Aar. Intrede op 10-12-1989 met Jeremia 3: 12b-14a en eerder die dag bevestigd door ds. H. Kleermaker van Rotterdam met Jeremia 1:12. Predikant wijkgemeente Sion’. Afscheid en emiritaat met 2 Samuel, 1 Koningen en Psalm 72

Willem Jan Gorissen
1991 — 2003

Gekomen van Voorthuizen. Intrede op 10-11-1991 met Psalm 124:8 en Romeinen 1:7b en eerder die dag bevestigd door prof. dr. C. Graafland met Romeinen 10:14-1 5a. Afscheid en emiritaat op 28-06-2003 met een preek over Efeze 3:20 en 21.

Willem Jacobus Johannes Glashouwer
1992 — 1999

Gekomen van Tull en’t Waal. Intrede op 12-07-1992 met Psalm 118: 17. Eerder die dag bevestigd door de consulent ds. P.L. Stam. Mscei E. op 2-D6-1999 met Openbaringen 22:6-2 1. Verzocht emeritaat verkregen en vertrokken naar Amersfoort en werkt voor Christenen voor Israël.

Barend Herman Weegink
1993 - 2016

Gekomen van Steenwijk. Intrede op 28-02-1993 met Genesis 26:22b en eerder die dag bevestigd door ds. T.A. Eijsinga van Dordrecht met Genesis 12:7b. Predikant wijkgemeente ‘Rehoboth’. Heeft afscheid van de gemeente genomen op 11 december 2016.

Jan Belder
1993 — 1997

Gekomen van Loon op Zand. Intrede op 05-05-1993 met 2 Korinthe 4:5 en eerder die dag bevestigd door ds. Jan Vroegindeweij met Lucas 24:45-47. Afscheid op 14-12-1997 met 1 Petrus 5:10 en vertrokken naar Nieuw Lekkerland.

Josias Blom
1993 — 2006

Gekomen van Elburg. Intrede op 15-08-1993 met 1 Korinthe 2:7 en eerder die dag bevestigd door ds. C.A. Tukker met 1 Korinthe 1:17. Predikant wijkgemeente ‘Maranatha’. Afscheid wegens emiritaat op 12-11-2006 met Lukas 3:34.

Arend Beens
1997 — 2005

Gekomen van Urk. Intrede op 08-06-1997 met Numeri 11:29b en eerder die dag bevestigd door ds. H.Visser, emeritus predikant te Katwijk, met Handelingen 20:28. Neemt op 13-03-2005 afscheid en gaat met emiritaat. Joh. 19:28-35 en 1 Kor. 15:20-28. Thema: "Waar het om draait: het kruis. Waar het om gaat: het Koninkrijk."

Albert Vlietstra Jr.
1998 - 2004

Gekomen van Dnesum. Intrede op 13-04-1998 met Openbaringen 20:6a en eerder die dag bevestigd door ds. A.Vlietstra sr. van Voorburg, zijn vader, met Johannes 21:1 - 14. Sinds 1 mei 2004 predikant binnen de Hersteld Hervormde Kerk.

Willem van Vlastuin
1999 — 2004

Gekomen van Opheusden. Intrede op zaterdag 14-08-1999 met 1 Petrus 2:4-5, en eerder die dag bevestigd door emeritus predikant, J. Vroegindeweij met 1 Korinthe 13:11. Sinds 1 mei 2004 predikant binnen de Hersteld Hervormde Kerk.

Predikanten 21e eeuw

A.J. Kunz
2007 — 2013

Gekomen van Groot Ammers. Intrede op 15 april 2007 met Jesaja 14:32. Eerder die dag bevestigd door zijn vader, G. C. Kunz die preekte over 1 Korinthe 15:57-58.

E.K. Foppen
2008 — 2013

Gekomen van Bleiswijk. Intrede op 30 maart 2008 met Johannes 20:30 en 31. Eerder die dag bevestigd door Ds. J. C. Schuurman met de woorden uit Johannes 20:21-23.

Dirk Jan van Eckeveld
2005 — 2014

Gekomen van Kockengen. Intrede op 02-10-2005 met Jeremia 1:4-10. Eerder die dag bevestigd door Ds. J. C. de Groot uit Dordrecht met de woorden van Jesaja 51:9, 10, 15 en 16 in de Nieuwe Kerk .

J. B. ten Hove
2005 — 2016

Gekomen van Wapenveld. Intrede op 04-09-2005 met 3:14-21. Eerder die dag bevestigd door ds. A. Beens uit Barneveld in de Nieuwe Kerk met Markus 4:26-29.

K. F. W. Borsje
2004 — 2018

Gekomen van Vriezeveen. Intrede op 30-05-2004 met een preek over Handelingen 2:46. Eerder die dag bevestigd door zijn Ds. J. den Dikken uit Nijkerk met Lukas 5:10b: "Vrees niet; van nu aan zult gij mensen vangen."

C.H. Hoogendoorn
2015 — 2020

Gekomen uit Oud-Beijerland. Op 23 februari 1015 bevestigd door Ds. J.B. ten Hove met de tekst uit Psalm 127:1: „Zo de Heere het huis niet bouwt, tevergeefs arbeiden deszelfs bouw­lieden daaraan; zo de Heere de stad niet bewaart, tevergeefs waakt de wachter”. In de intrededienst preekte dominee van Hoogendoorn intrede met een preek over Psalm 22:26a: „Van U zal mijn lof zijn in een grote gemeente.”

F. Wijnhorst
2013 — 2020

Gekomen uit Veenendaal. Ds. P. Vermaat uit Veenendaal leidde in de Oude Kerk te Katwijk de bevestigingsdienst. De tekst voor zijn preek was Markus 4:26-29, met als thema: ‘Zaaien aan Zee, met uiteindelijk het zicht op de Glazen Zee.’ In de intrededienst preekte ds. Wijnhorst over Lukas 14: 17b: ‘Kom, want alle dingen zijn nu gereed!’ Het thema was: ‘Hoort, Jezus roept u: kom tot het feest.’ Een uitnodiging tot het bruiloftsmaal, die rijkelijk uitgaat aan een ieder, maar die ook niet vrijblijvend is.

F. van den Bosch
2008 — 2021

Op 27 april 2008 bevestigd door W. Dekker uit Oosterwolde. De kerntekst voor de prediking was Psalm 47:6. In de intrededienst preekte dominee van den Bosch, die daarvoor 10 jaar werkzaamwas als zendingspredikant in Guatemala en Costa Rica, over Psalm 48 en Efeze 3. Het thema van de dienst was „Laven, Loven, Leven”.

G. Lugthart
2016 — 2021

Ds. G. Lugthart is zondagmorgen door ds. D. Jongeneel in de Oude kerk bevestigd met de tekst uit 2 Korinthe 10:5 als predikant van wijkgemeente Maranatha van de Hervormde Gemeente te Katwijk aan Zee. Hij was daarvoor predikant te Gouderak.

J. Geene
1995-2023

Gekomen van Zetten-Andelst. Intrede op 09-09-1995 met Hand. 4:12. Eerder die dag bevestigd door ds. A. Beens van Urk met 2 Petrus 1:16. Predikant wijkgemeente ‘Pniël’. Op zondag 23 april 2023 heeft ds. Geene afscheid genomen van de Hervormde Gemeente van Katwijk aan Zee, en is hij met emeritaat gegaan.

P. Veerman
2017-2023

Gekomen uit Wilnis. Bevestigd door ds. P. Molenaar met de tekst van Mattheüs 14:22-33 (”Jezus wandelt op de zee”), met kerntekst vers 29a: „Hij zei: kom.” Thema van de preek was: ”Een goddelijk bevel”. Ds. Veerman deed ’s middags intrede met als kerntekst Spreuken 19:21: In het hart van de mens zijn veel plannen, maar de raad van de Heere, die houdt stand. Op zondag 27 augustus 2023 heeft Ds. Veerman afscheid genomen van onze gemeente om fulltime te gaan arbeiden als universitair docent praktische theologie aan de Vrije Universiteit Amsterdam en de Theologische Universiteit te Apeldoorn.

©2024 Hervormde Gemeente Katwijk aan Zee

Disclaimer Colofon Privacy & cookies

Webontwikkeling: 2nd Chapter