Home / Contact
Agenda / Nieuws

In de bijbel is het Jezus zelf die oproept om het evangelie door te geven. Deze oproep is gericht aan individuele gelovigen en aan de christelijke gemeente als geheel.

Als Hervormde Gemeente willen wij aan deze oproep gehoor geven door het wereldwijde zendingswerk te steunen. Tegelijkertijd belijden wij in ons eigen dorp dat geloof in Jezus Christus waardevol en nodig is. Daarnaast willen wij individuele gemeenteleden stimuleren tot betrokkenheid bij zending en evangelisatie en hen helpen bij het getuigen in de eigen omgeving. Elke twee weken kunt u actuele informatie over het zendingswerk lezen in de kerkbode.

Heel concreet krijgt de zending binnen onze Hervormde Gemeente gestalte door het werk van de familie Van den Berg in Azië en (tot 2019) de familie Blom in Albanië. De families worden ondersteund door de thuisfrontcommies en de plaatselijke commissie van de Gereformeerde ZendingsBond (GZB).

Confessionele Zendingscommissie

De Confessionele Zendingscommissie (CZC) heeft als doel het ondersteunen van wereldwijde zendingsprojecten. Daarnaast houdt de commissie zich bezig met het promoten van het zendingswerk binnen onze Hervormde Gemeente. De commissie bestaat uit een aantal gemeenteleden, aangevuld met confessionele ambtsdragers.

Op dit moment ondersteunt de zendingscommissie een zendingsproject op Oost-Cuba. Er wordt voortgebouwd op het werk van ds. F. van den Bosch, een voormalige Katwijkse predikant. Ds. Van den Bosch is jarenlang als zendingspredikant en docent in Costa Rica en van daaruit op Cuba werkzaam geweest. Ook nu nog zijn hij en zijn vrouw nauw betrokken bij dit project. Met een zekere regelmaat werken zij ter plaatse mee aan het zendingswerk op Cuba.

Het streven binnen dit project is om samen te werken met een lokale kerkgemeenschap en bij te dragen aan lokale projecten. We houden u/jou op de hoogte van concrete acties binnen dit zendingsproject via de kerkbode.

Als Hervormde Gemeente mogen we ons steentje bijdragen aan dit mooie stukje zendingswerk. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Corien Pronk, (071) 4077221 / pronk.kw@hetnet.nl. Wilt u het werk van de CZC financieel ondersteunen? De gegevens zijn: Hervormde Gemeente Katwijk, inzake Confessionele Zendingscommissie, rekeningnummer NL36RABO0122942736.

Centrale diaconie

Het diaconaat vormt de handen van het geloof. De diaconie ondersteunt verschillende projecten in binnen en buitenland.

Evangelisatiecommissie

De evangelisatiecommissie wil door middel van het inzetten van evangelisatie/recreatie teams en het houden van zondagdiensten op de beide campings van Katwijk het evangelie verspreiden onder de vakantiegangers die ons dorp bezoeken.

Ook organiseert de commissie zomerzangavonden in de Oude Kerk. Aanvang 20.00 uur. Vanaf 19.50 uur is er samenzang. De kerkdeuren gaan om 19.30 uur open. De toegang is gratis. De koren en solisten worden van te voren bekend gemaakt, de sprekers echter niet.

©2024 Hervormde Gemeente Katwijk aan Zee

Disclaimer Colofon Privacy & cookies

Webontwikkeling: 2nd Chapter