Home / Contact
Agenda / Nieuws

Bijbelkringen

Als wijkgemeente Sion zijn wij vacant. Helaas zijn wij er niet in geslaagd om een vervolg te geven aan de Bijbelkringen die er waren. Wij hopen dit bij het krijgen van een nieuwe predikant weer op te kunnen starten.

Sion zangavonden

We hopen in het kerkelijk centrum "Het Anker"op zaterdagavond ( aanvang 20.00 uur ) de zangavonden weer te houden. Er wordt gezongen uit diverse bundels. Alle leeftijden zijn van harte welkom! Tijdens de pauze is er ruimte voor ontmoeting onder het genot van een kopje thee of koffie. De netto opbrengst van de collecte, die aan het einde van de avond wordt gehouden, wordt besteed aan een adoptiekind via Woord en Daad. Verderop leest u daar meer over. De avond wordt geopend en beëindigd met gebed. De liederen worden door middel van een korte meditatie aan elkaar verbonden.

De zangavonden worden gehouden op de volgende zaterdagavonden:

09 oktober 2021                    -                      12 februari 2022

13 november 2021                 -                      12 maart 2022

11 december 2021                 -                      09 april 2022

08 januari 2022                      -                      14 mei 2022

 

(Dit alles onder voorbehoud van de op dat moment geldende Coronamaatregelen. Kijk hiervoor op de agenda van onze wijkgemeente, en volgens de berichtgeving in het kerkblad)

Gebedskring

De gebedskring vindt voortgang. Eén keer in de drie weken willen we op dinsdagavond van 19.45 – 20.30 uur samenkomen in Het Anker. Na het lezen van een gedeelte uit de Bijbel over het gebed, wordt met elkaar gebeden voor het werk in de (wijk -) gemeente, het jeugdwerk, het evangelisatiewerk, het zendingswerk, gemeenteleden in ziekte en zorg, Israël, etc., etc. Wie zelf hardop mee wil bidden is welkom, maar als u stil mee wilt bidden, schroom niet om te komen!

Voor meer info: Ouderling Arie van der Plas, tel. 071-4076261 of avdplas@kpnplanet.nl

We hopen de volgende data samen te komen:

07 september 2021                -           21 december 2021                             -           05 april 2022                  

28 september 2021                -           11 januari 2022                                  -           26 april 2022

19 oktober 2021                    -           01 februari 2022                                -           17 mei 2022

09 november 2021                 -           22 februari 2022                                -           07 juni 2022

30 november 2021                 -           15 maart 2022                                   -           28 juni 2022                         

Sion4Women

Sion4Women is een groep enthousiaste jonge vrouwen. Twee keer in het jaar wordt er een avond georganiseerd door en voor vrouwen. Tijdens deze avonden is er ruimte om andere vrouwen te ontmoeten rond Gods woord. Er wordt een boeiende spreker uitgenodigd en er is de mogelijkheid om wat liederen te zingen met elkaar. Na afloop is er tijd en ruimte om na te praten met een hapje en een drankje. Het afgelopen seizoen is er helaas niets georganiseerd, maar we hopen dit komend seizoen weer volop te kunnen doen. We hebben daarom alweer voorzichtig plannen gemaakt. Onder voorbehoud kun je de volgende data al in je agenda zetten:

  • Op woensdag 13 oktober 2021 komt Arie de Rover spreken in het Anker.

Woensdag 16 februari 2022 kun je ook (onder voorbehoud) in je agenda zetten. Wil je meer informatie over onze avonden? Neem eens een kijkje op onze facebookpagina: “Sion4Women” of Instagramaccount: "Sion4Women”. Hier vind je ook impressies van hoe de afgelopen avonden zijn geweest. Houdt deze kanalen en het kerkblad in de gaten voor de ontwikkelingen rond onze avonden. Heb je ideeën of vragen? Neem dan gerust contact op met één van de commissieleden of mail naar: Sion4women@hotmail.com

Sion koffieochtenden

De organisatie van de koffieochtenden is in handen van een aantal enthousiaste vrouwen die van de Heere Jezus houden en daarom hun talenten willen gebruiken in de gemeente. Elk seizoen beleggen zij als werkgroep een aantal koffieochtenden. Doel hiervan is om te leren hoe we in het dagelijks leven handen en voeten kunnen geven aan ons geloof. Ook willen wij met elkaar als vrouwen gemeente zijn. Wij proberen een eigentijds thema te bespreken en nodigen daarbij een spreker/spreekster uit, om zo samen in de Bijbel handvatten te vinden. Daarbij is er voor de muzikale ondersteuning een zanggroep aanwezig. De ochtenden vinden plaats in Het Anker. Om 9.15 uur staat de koffie klaar, om 9.30 uur beginnen zij. Er is helaas geen oppas. Voor verdere informatie zie het kerkblad, de Facebookpagina "Sion Koffieochtend", de kranten en op de website

Wij hopen elkaar te ontmoeten op woensdagochtend:

-             De gezamenlijke koffieochtend is op 22 september 2021   : De spreker is Gerald Troost.

De koffie ochtend gaat door, online of met een beperkt aantal bezoeksters. Volg hiervoor de berichtgeving in het kerkblad.

-           24 november 2021     : Spreker is ds. Paul Visser over het thema “Pijn mag er zijn”.              

Informatie over de volgende koffieochtend(en) treft u aan in het kerkblad, de Facebookpagina "Sion Koffieochtend", de kranten en op de website.

Contactmorgens

Er zijn dit winterseizoen ook weer een aantal morgens speciaal voor de oudere en alleenstaande gemeenteleden. Goed voor het onderlinge contact en hopelijk steekt iedereen er ook nog wat van op. Tijdens zulke morgens houden ds. of mw. A. Smit een meditatie en is er meestal een gast die iets laat zien, iets vertelt of voor ons zingt. En…., we sluiten als dat mogelijk is elke morgen af met een eenvoudige broodmaaltijd!

De volgende donderdagochtenden hopen we om 10.00 uur in Het Anker samen te komen:

14 oktober 2021                     -           27 januari 2022                      -           2 juni 2022 (Pinksteren)   

04 november 2021                 -           17 februari 2022                                                       

16 december 2021(Kerst)      -           07 april 2022 (Pasen)

(Dit alles onder voorbehoud van de op dat moment geldende Coronamaatregelen. Kijk hiervoor op de agenda van onze wijkgemeente, en volgens de berichtgeving in het kerkblad)

Wijkavonden

Voor het seizoen 2021/2022 heeft de wijkgemeente Sion weer een interessant en leerzaam programma voor de wijkavonden opgesteld met boeiende sprekers. Als het i.v.m. corona mogelijk is, zullen de wijkavonden plaatsvinden in de grote zaal van Het Anker, aanvang 20.00 uur, zaal open om 19.30 uur voor ontvangst met koffie of thee.

Ds. J. Smit en zijn vrouw Atie zijn weer bereid de Kerst-, Paas- en Pinksterwijkavonden te verzorgen.

Hieronder alle data, sprekers en onderwerpen:

Donderdag 7 oktober 2021: Gábor Locht: ‘Je bent jong en … je dient God. Hoe dan?’

                                    Over jongeren en de Bijbel, gebed, keuzes, relaties, mediagebruik etc.

Donderdag 25 november 2021: Ds. René van Loon: ‘Lente in de kerk’

                                    Over hoop en toekomst voor de kerk in tijden van krimp.

Woensdag 15 december 2021: Kerstwijkavond (ds. en mevr. Smit)

Donderdag 13 januari 2022: Henk Binnendijk: ‘Niemand is als hij – Geloven als Job’

                                     N.a.v. zijn in september verschenen nieuwe boek over Job.

Donderdag 24 februari 2022: Ds. Kees Kant: ‘Geloven zonder Israël’

                                    Waarom speelt Israël nauwelijks een rol in ons geloof en kerkelijk

                                    leven, terwijl de Bijbel er zelf vol van staat?

Woensdag 6 april 2022: Paaswijkavond (ds. en mevr. Smit)

Woensdag 1 juni 2022: Pinksterwijkavond (ds. en mevr. Smit)

Contact

Predikant
dr. G. van Zanden, besloten bijeenkomst

Scriba
Br. Bram Barnhoorn
E.A. Borgerstraat 10, 2225 AR
T 071-4025985
Email scriba

Weekmeditatie - nr.3

Voorbeeld in een wereld vol meningsverschillen

We leven in een wereld vol meningsverschillen, zeker in coronatijd. Dat loopt soms zo hoog op dat familieleden elkaar niet meer willen spreken, ja zelfs niet meer willen zien. Ook binnen de kerk. Er zijn steeds meer mensen met een ‘eigen waarheid’, waar niet meer aan te tornen valt. Vaak wordt ook nog de Bijbel voor eigen kar gespannen. Dan geven we niet het goede voorbeeld. We horen altijd, zeker binnen de christelijke gemeente, met elkaar in gesprek te blijven, ook al zijn we het niet eens. De Here Jezus roept ons op tot eenheid, niet tot unanimiteit. Eenheid in verscheidenheid dus. Laat het onderwerp dan maar even rusten, maar houd contact!

Vorige week las ik een inspirerend interview met aartsbisschop Justin Welby, leider van de Anglicaanse Kerk, waar heel veel aan de hand is. Kerkverlating, misbruikzaken, dreigende kerkscheuring enzovoorts. Welby ziet wel dat de eenheid gevaar loopt, maar laat zich er niet door meesleuren. ‘Ik bid voor de eenheid van de kerk, ik span me ervoor in, maar uiteindelijk is het Gods kerk, niet de mijne. Mijn taak is luisteren, bijsturen, eerlijk zijn over mijn eigen menselijke fouten. En proberen dichter naar Christus toe te groeien.’

Als oude sporen doodlopen, gaat hij werken aan vernieuwing. Heel actueel voor ons nu wij ook een nieuw beleidsplan handen en voeten willen gaan geven. Voor Welby zit vernieuwing in drie woorden: simpeler, bescheidener, vrijmoediger. Toegepast op Katwijk betekent ‘simpeler’ meer samenwerking tussen de wijken, niet tienmaal hetzelfde wiel uitvinden, geen dubbel werk en geen waterdichte schotten. Hiermee is gelukkig al een begin gemaakt. ‘Bescheidener’ wil zeggen: meewerken aan sociale of diaconale projecten met een eigen bescheiden rol. Samen met andere kerken of wijken. Vroeger zeiden we te vaak: we doen alleen mee als wíj het voor het zeggen hebben. ‘Vrijmoediger’ betekent: een hernieuwd vertrouwen op het goede nieuws van Jezus Christus en op christelijke waarden. En daarmee aan de slag gaan. Van buurtzorg tot voedselbank, nieuwe aandacht voor zending en evangelisatie, meer missionaire activiteiten en meer doelgericht pastoraat voor jongeren en ouderen. Zo staat het ook in ons beleidsplan. Alleen zo kunnen we kerk worden waar Christus in het middelpunt staat en wij meer betrokken raken bij de wereld om ons heen.

Op de vraag of hij het niet erg vindt dat zijn kerk de weg kwijt is, antwoordt Justin Welby heel ontspannen en vol vertrouwen: ‘Heel veel mensen hebben dat gezegd de eeuwen door. Tot op zekere hoogte is elke kerk op aarde de weg kwijt. Daarom hebben we een verdeelde kerk. Maar het gaat er niet om of mijn deel van de kerk het beter doet dan jouw deel. Het gaat om onze trouw aan God en aan de verkondiging van het goede nieuws van Jezus Christus in woord en daad in een zeer gebroken wereld.’

Een bemoedigend interview voor allen die met grote zorg naar de kerk kijken en ook voor allen die zich geen raad weten met verregaande meningsverschillen. Je mag van mening verschillen als je elkaar maar niet kwijtraakt. Heb elkaar lief zoals Christus u liefgehad heeft.

En nog heeft! Alleen vanuit Zijn liefde vinden we elkaar en kunnen we ons samen inzetten voor onze gemeente. Ontspannen, want het is en blijft Gods kerk!

Hans ten Hove

Lees verder
Vacant
Wijkdominee Sion
Filippenzen 1:21

Want voor mij is leven Christus en sterven winst.

©2022 Hervormde Gemeente Katwijk aan Zee

Disclaimer Colofon Privacy & cookies

Webontwikkeling: 2nd Chapter