Home / Contact
Agenda / Nieuws

1-7 september '23 Publicatiedatum: 31 augustus 2023

wijkbericht

Pelgrim.
Bij het dorp Zalk fietsten wij langs de eeuwenoude hervormde Sint-Nicolaaskerk.
Bij de kerk las ik het volgende gedichtje:
Gelijk de boer uit ’s Heeren hand ontvangt zijn oogst
opdat de mensch geholpen zij in zijnen nood
zo worde hier gereikt een bete Hemelsch brood
den moeden pelgrim op zijn verre reis ten troost
Oude woorden en oude spelling en kreupelrijm. Maar toch waard om er eens over te peinzen. Ben ik dat? Of hoe word ik dat? Zo’n pelgrim, moe van de zonde, verlangend en reizend naar het Vaderland met een hoofdletter en begerig naar hemels brood? Wonderlijk genoeg ging het in de avonddienst vanuit de Pniëlwijk over zulke pelgrims!

Terugkijken.
Onze wijk had geen dienst afgelopen zondag. En meestal schrijf je niet over de diensten van andere wijken, behalve dan soms een enkele regel. Maar zondagmiddag was er ook de afscheidsdienst van ds Veerman. Dan past het dat ook onze wijk hem en zijn vrouw en dochters Gods zegen en leiding toewenst. En dat zijn dienstwerk onder ons iets zal nalaten wat tot zegen is voor de pelgrimsreis.

Vooruitkijken.
De eerste zondag van september komt er weer aan. Voor onze wijk hoopt oud-Katwijker en oud-legerpredikant ds P. van Duijvenboden voor te gaan. In regionaal dagblad De Stentor stond vorig jaar over hem het volgende: Hij vergezelde militairen bij gevaarlijke missies. Nu heeft krijgsmachtpredikant Piet van Duijvenboden (59) de deur van defensie gesloten. Tot zover de krant, maar dat zondag van hem zal gelden wat er van Paulus staat in 1 Korinthe 16: want daar is voor mij een grote en krachtige deur geopend. En dan gaat het over de ingang die het gepreekte evangelie vindt in harten van jong en oud. Om biddend naar uit te zien.

Vakantieperiode.
Hela dat klopt niet, denkt u. Die is immers voorbij. Toch niet. Dominee Van der Plas vertoeft met zijn vrouw ruim drie weken in Canada. Vanwege de natuurbranden moe(s)t hij zijn vakantiereis wel aanpassen, maar we gunnen hem en zijn vrouw een goede reis- en rusttijd toe. Aan het eind van september hoopt hij zijn taken weer op te pakken.

Zieken.
Vlak voordat ds Van der Plas vertrok, stuurde hij nog  wat informatie over de zieken die hij bezocht of waarvan hij wat hoorde.
Coby van Duijn wordt nog steeds behandeld. Ze ervaart het als een zegen dat de behandeling effect heeft.
Jaap Hoek is ernstig ziek.
Mevr. Van Dijk-van Duijvenbode is opgenomen in het Alrijne ziekenhuis. Ze werd op haar zeer hoge leeftijd getroffen door een beroerte. Toch mag het naar omstandigheden goed met haar gaan en ze is alweer bezig met revalidatie. Een plekje in een verpleegtehuis wordt gezocht. Terugkeer naar haar huisje zit er niet meer in. Best ingrijpend.
Laten we als gemeente deze info gebruiken als een input voor onze gebeden voor hen.
En nu wat verwacht ik Heere? Mijn hoop die is op U (Psalm 39)

Giften.
Penningmeester Sip meldt dat per bank een gift van € 50,- binnenkwam als dank voor betoonde pastorale zorg.
Hartelijk dank.

Tot slot.
Mijn oude moeder (90) verhuist binnenkort naar Huize Winterdijk in Gouda. Dat betekent voor ons als kinderen dat we veel moeten opruimen. Honderden boeken en boekjes uit het ouderlijk huis gaan dan weer door je handen en ik zag weer wat een uitgebreide en veelzijdige interesse mijn overleden vader had. Uit één van zijn boekenkasten haalde ik een klein boekje ‘Help! Ik lees de Bijbel’ uitgegeven door het Nederlands Bijbelgenootschap. Mijn oog viel op een gedicht van Anton Lam. U weet wel, de man van Hanna Lam, de dichteres van ‘Jozef zoekt zijn grote broers’. Hij stierf op jonge leeftijd na een auto-ongeluk. Ik wist niet dat hij óók gedichten schreef. Hier volgt er eentje om ter harte te nemen:

Bidt broeders om de Geest des Heren
Bidt om zijn tomeloos geweld!
Bidt dat de vlammen weer verteren
al wat zich tegen Christus stelt.

Bidt voor U zelf, bidt voor de ander,
Bidt voor meer eenheid in de kerk.
Bidt voor de noden van elkander,
Bidt om de voortgang van Zijn werk

Bidt dat Gods Woord met wilde vlagen
in onze dorre tuinen stoeit.
Bidt broeders, bidt zonder vertragen!
Bidt dat nieuw leven weer ontbloeit.

Bidt dat de wereld wordt gezuiverd
van alle hartstocht, alle haat.
Bidt dat Gods adem ons doorhuivert,
zodat ons hart weer branden gaat

Bidt broeders, dat de Heer het wonder
vernieuwen zal: het Pinksterfeest!
Bidt broeders…! Want wij sterven zonder
de levenskrachten van Gods Geest

Namens de kerkenraad een hartelijke groet,
Gert-Jan Meerkerk.

©2024 Hervormde Gemeente Katwijk aan Zee

Disclaimer Colofon Privacy & cookies

Webontwikkeling: 2nd Chapter