Home / Contact
Agenda / Nieuws

1-7 maart '24 Publicatiedatum: 02 maart 2024

wijkbericht

Van zondag…
Afgelopen zondagavond had onze wijk dienst in de Oude Kerk. Een bijzondere dienst, waarin we herdachten hoe 100 jaar geleden deze kerk weer als Godshuis in gebruik werd genomen. Een dienst zoals die toen gehouden zou worden, met psalmen en gezangen die toen werden gezongen. In de taal die toen werd gepreekt, niet gesproken zoals ds. Meijvogel ons voor de dienst liet horen.

Prof. Hoek bepaalden ons bij de woorden op het raam achter de kansel: “Ik zal u vissers van mensen maken”. Het ging over Christus, als de grote Visserman, die wandelt langs de zee, mensen roept op ZIjn visserijschool en de visvangst beloofd.

Petrus en Andreas, Johannes en Jacobus volgen direct op de onweerstaanbare roep van Jezus. Ook in Katwijk liep Jezus de eeuwen door langs het water, langs de zee. Hij riep ook mensen in de Oude Kerk. En dat kon niet zonder gevolgen blijven, en dat is het ook niet.

Prof. Hoek hield ons voor dat we pas vissers van mensen kunnen zijn als we eerst onze lessen van de grote Visserman hebben geleerd. En daarna moeten we ook ons leven lang leerling blijven op Jezus' visserijschool. Dat gaat niet alleen over predikanten of zendelingen en ambtsdragers. In feite mag iedere oprechte gelovige de letters v.d.m. (visser der mensen) achter zijn of haar naam zetten.

Dat vissen zal niet tevergeefs zijn, dat staat bij voorbaat vast. De vangst is gegarandeerd. Ook al zien we vandaag dat het allemaal minder wordt en de Oude Kerk af en toe een zondag gesloten blijft, wat doen we dan? Dan verootmoedigen we ons voor Gods Aangezicht en we brengen de zorgen voor de Heere. En we roepen Hem aan om een opwekking. En we pleiten op de belofte van de grote besomming.

Hoeveel heeft de Oude Kerk de afgelopen 100 jaar besomd? De eeuwigheid zal het eens openbaren. En de vissers van mensen - een schare die niemand tellen kan - zullen aan de glazen zee de grote Visser van mensen eren.

Tot zondag…
Komende zondagochtend hoopt ds. A.W. van der Plas voor ons voor te gaan in de Oude Kerk, waar de viering van het Heilig Avondmaal zal plaats vinden. We hopen op en bidden om gezegende diensten.

Voorbede
We denken aan onze broeders en zusters die te maken hebben met ziekte, verdriet en zorg. Afgelopen zondag baden we om Gods nabijheid voor broeder Leen Guijt die nu u dit leest inmiddels is geopereerd. We bidden om een goed herstel van de operatie.“God verschijnt niet pas als alle moeite achter de rug is om alles achteraf op te lossen. Hij bepaalt de levensloop en bestuurt alle moeiten” - John Piper.

Geboorte
“Wat een wonder. Een hartje dat klopt, een kindje dat leeft. Een kostbaar geschenk dat God ons geeft”. Die mooie woorden staan op het kaartje waarmee Jaap-Jan en Eline van Zwet de geboorte aankondigen van hun zoontje James, op 18 februari jl. Dat het een wonder is hebben de jonge ouders al direct extra ervaren toen bleek dat het kleine mannetje niet zelf kon ademen door vocht achter de longen, en daarom in het ziekenhuis moest blijven. Na een spannende week mocht hij inmiddels gelukkig thuis komen. We feliciteren de ouders en wensen ze bij de opvoeding van harte Gods zegen toe.

Gebedskring
De gebedskring voor de Rehobothwijk en Maranathawijk komt wekelijks samen op dinsdagavond van 19:00 tot 20:00 in de consistorie van het Maranathacentrum.

Actie Voedselbank en Voorraadkast
We wijzen u op het bericht over de actie voor de voedselbank elders in deze kerkbode. Warm aanbevolen!

Giften
Voor de wijkkas ontvingen Joël Haasnoot en Cornelis van Duijvenbode € 20,00 en Hans en Erica Verdoes € 10,00. En ds Van der Plas meldde dat hij tijdens zijn bezoeken € 25, € 20 en € 20,- voor hetzelfde doel ontving. Hartelijk dank.

Ten slotte
Zondag had ik een mooie ontmoeting met een aantal van de Oekraïeners die 2 jaar geleden een veilig heenkomen vonden en zochten in Katwijk en die inmiddels in Virginia (US) wonen. Ik verbleef op een half uur rijden van hun woonplaats en ben bij en met ze naar de kerk geweest en heb daarna een goede ontmoeting gehad. Ze laten u groeten. We mochten, zowel in de dienst, als in de gesprekken erna, ervaren dat de Heere wereldwijd werkt. Er zijn geen grenzen aan Jezus’ macht.

Komende zondag staat de tafel weer gedekt. De grote Visser van mensen wil met zondige mensen de maaltijd gebruiken. Vindt u dat geen wonder? Het gevaar is groot dat we dingen vanzelfsprekend gaan vinden, maar als je jezelf onderzoekt, waar we toe worden opgeroepen in het avondmaalsformulier, ontdekken we als het goed is dat het allerminst vanzelfsprekend is. In een boekje van ds. R.W. de Koeijer las ik het volgende: “De deelnemer aan het avondmaal is geroepen om zijn zonden en vervloeking te overdenken. Dat is een actieve geestelijke activiteit, die begint met het meervoud ‘zonden’. De deelnemer dient zijn gebreken dus specifiek en concreet te benoemen, om vervolgens uit te komen bij het enkelvoud ‘zonde’. Op deze manier ziet hij dus de concrete uitingen van het kwaad als onderdeel van één geheel dat vervloeking verdient.” Wat een wonder dat God dat kwaad aan Zijn eigen lieve Zoon gestraft heeft. Daarom: “Kom, want alle dingen zijn gereed”

Ontvang een hartelijke groet namens de kerkenraad.
H.J.M. Perdok

©2024 Hervormde Gemeente Katwijk aan Zee

Disclaimer Colofon Privacy & cookies

Webontwikkeling: 2nd Chapter