Home / Contact
Agenda / Nieuws

Rondom de dienst van het Woord

Erediensten

Iedere zondag komt de gemeente samen in de eredienst, om het Woord van God te horen, om te zingen, om te bidden. De kerkdiensten vormen een plaats van ontmoeting. We mogen elkaar als gemeente ontmoeten, maar bovenal wil onze Heere God ons ontmoeten, door de bediening van Zijn Woord en van de sacramenten. U bent van harte welkom in de kerken van Katwijk. De diensten worden gehouden in de Nieuwe Kerk (Voorstraat), de Oude Kerk (Boulevard), de Ichtuskerk (Nachtegaallaan), de Pniëlkerk (Jaap Bergmanstraat) en het Maranathacentrum (Poolster). De diensten beginnen om 10.00 uur en 18.00 uur. Daarnaast zijn er op de christelijke feestdagen, op de bid- en dankdagen en rondom de jaarwisseling erediensten. Voor de precieze gegevens verwijzen we u naar de kerkbode en naar de website.


Heilige Doop

Door de Heilige Doop wil de HEERE Zijn beloften aan ons en onze  kinderen verzegelen. Iedere zes weken wordt in de morgendiensten het sacrament van de Heilige Doop bediend. Indien u uw kindje wilt laten dopen, dient u doopaangifte te doen tijdens de doopzitting. Voor onze wijk wordt de doopzitting gehouden in Kerkelijk Centrum "Het Anker". Voor de aankondiging van de doopaangifte verwijzen we naar de kerkbode. Tijdens de doopzitting worden beide ouders verwacht. Graag uw Bijbel en trouwboekje meebrengen.


Heilig Avondmaal

Viermaal per jaar wordt het Heilig Avondmaal bediend. In alle kerken is er 's morgens bediening van het Heilig Avondmaal en 's avonds dankzegging en nabetrachting (in twee kerken is er dan tevens voortzetting het Heilig Avondmaal, voor diegenen die 's morgens niet aan het Avondmaal konden deelnemen). In de week voorafgaand aan de avondmaalszondagen wordt op een avond censura morum gehouden. De avondmaalsdiensten beginnen in alle kerken om 9.30 uur.


Huwelijksbevestiging

Het huwelijk is een instelling van God. Voor een huwelijk zijn we dan ook afhankelijk van Zijn zegen. Aanvragen tot kerkelijke bevestiging van een huwelijk kunnen plaatsvinden bij de wijkpredikant, waarna een afspraak voor een nader gesprek gemaakt wordt.


Dovendienst

Voor dove gemeenteleden en hun familieleden zijn er wekelijks dovendiensten in het Kerkelijk Centrum "Het Anker". De diensten beginnen om 10.00 uur.


Kinderoppas

Om ouders in de gelegenheid te stellen gezamenlijk de kerkdiensten te bezoeken is er kinderoppas. Deze oppasdiensten worden 's morgens gehouden in of nabij de vijf kerkgebouwen: Nieuwe Kerk, Oude Kerk, Ichthuskerk, Pniëlkerk en het Hervormd Kerkelijk Centrum "Maranatha". De oppas is bedoeld voor kinderen t/m 5 jaar.

Pastoraat

Pastoraat betekent ‘herderlijke zorg'. Wanneer de ouderling of de predikant een afspraak maakt voor een huisbezoek, is dat een vorm van omzien naar elkaar. Huisbezoek is bedoeld als een contactmoment tussen u en de kerkelijke gemeente. Daarnaast zijn er andere vormen van pastorale contacten, bijvoorbeeld bij een geboorte of een huwelijksjubileum, bij ziekte of overlijden. Ook op die kruispunten in het leven willen we als kerkelijke gemeente graag met u meeleven. We doen dit vanuit het geloof dat het uiteindelijk onze Heere Jezus Christus Zelf is, Die als de grote Herder Zijn kudde in het oog houdt. Hij is de goede Herder, Die Zijn leven voor Zijn schapen heeft gegeven.

De ouderlingen zijn het eerste aanspreekpunt binnen de sectie. De sectieouderlingen doen het reguliere huisbezoek. U kunt hen ongeveer eenmaal per drie jaar verwachten. Als er kinderen thuis bij de ouders wonen, wordt het op prijs gesteld dat ze bij het huisbezoek aanwezig zijn. De ouderlingen worden bij hun huisbezoeken vergezeld van bezoekbroeders. Daarnaast heeft iedere sectie een of meerdere bezoekdames. Tevens hebben de diakenen verantwoordelijkheid in hun wijk, in geval van materiële of psychische zorgen. Bij geboorte, huwelijk, jubileum,  ziekte en overlijden kunt u contact opnemen met de wijkpredikant. Mocht de predikant niet bereikbaar zijn, dan kunt u zich wenden tot de scriba, dhr. G.J. Smit

Catechisatie

Vanouds heeft de kerk veel tijd en aandacht besteed aan het onderricht van de jongeren van de gemeente. In die traditie willen we als wijkgemeente staan. Catechisatie is niet bedoeld als een “verplicht nummer”, maar als een meerpaal voor je levensschip. Het gaat dus op de catechisatie om jullie. Weet dat je gezien wordt, door de kerk, maar bovenal door onze Heere God. Daarom: welkom op de catechisatie! We maken gebruik van de catechisatiemethode “Leren om te leven” van ds. P. van der Kraan (e.a.). Hierbij is er ook alle ruimte om in te gaan op jullie persoonlijke vragen.

De catechisaties worden voor onze wijk gegeven door ds. D. Jongeneel.

Tijden

  • Maandagavond:   18.30 - 19.15 uur       12-13 jarigen (ds. D. Jongeneel)
  • Maandagavond:   19.15 - 20.00 uur      14-15 jarigen (ds. D. Jongeneel)
  • Maandagavond:   20.00 -20.45 uur      16-17 jarigen (ds. D. Jongeneel)
  • Maandagavond:   20.45 - 21.30 uur       18 jaar en ouder (ds. D. Jongeneel)

Belijdeniscatechisatie

Belijdeniscatechisatie: Op vrijdag om 20.00 uur in het Anker.

Activiteiten

Naast de erediensten op zondag worden er tijdens de wintermaanden verschillende activiteiten georganiseerd voor ontmoeting en opbouw van de gemeente. Samen met de wijken Immanuel en Morgenster houdt wijk de Noord gezamenlijke wijkavonden en lidmatenkringen (35- en 35+). In de agenda van onze wijk vindt u een overzicht van deze en andere activiteiten. De avonden beginnen om 20.00 uur, vooraf is er koffie/thee. U bent hiervoor hartelijk welkom!

Contact

Predikant
ds. D. Jongeneel
Voorstraat 70
T 071-3627714
Email predikant

Scriba
G.J.Smit
Paul Krugerstraat 7a
Tel: 071-4074492
E-mailadres

Uitgelicht

Laatste nieuws

Meer nieuws
Uitgelicht

Wijkagenda

Naar agenda
1 Kronieken 17:20-22

Het is zoals ons altijd is voorgehouden, HEER: zoals u is er geen, er bestaat geen andere god dan u. En wie kan zich meten met Israël, uw volk? Het is het enige volk op aarde waarvoor u zich hebt ingezet om het vrij te kopen en tot uw volk te maken, om zo voor uzelf een naam te vestigen door grootse en indrukwekkende daden: omwille van uw volk, dat u uit Egypte hebt bevrijd, hebt u vreemde volken verdreven. U hebt uw volk Israël voor altijd aan u toegewijd, en u, HEER, bent hun tot God.

©2024 Hervormde Gemeente Katwijk aan Zee

Disclaimer Colofon Privacy & cookies

Webontwikkeling: 2nd Chapter