Home / Contact
Agenda / Nieuws

Weekbericht 2023-35 Publicatiedatum: 29 augustus 2023

Afsluiting wijkbericht Pniëlwijk

Een laatste wijkbericht schrijven doe je met een weemoedig hart. Met vreugde is ongeveer 55 jaar geleden het eerste wijkbericht door de toenmalige scriba voor de Pniëlwijk geschreven, maar de laatste editie schrijf je met pijn in het hart. Echter, terugblikkend op wat de Heere heeft gegeven, in de afgelopen jaren, mag het ook met dankbaarheid zijn. Allereerst mogen we de Heere danken voor alles wat Hij, in deze periode, aan de Pniëlwijk en hiermee ook aan onze Hervormde Gemeente heeft gegeven. Dit schrijvend, komt de vraag van de Heere Jezus aan Zijn discipelen in gedachte uit Lukas 22: ‘En Hij(Jezus) zei tegen hen: Heeft het u aan iets ontbroken, toen Ik u uitzond zonder beurs, reiszak en sandalen? Zij(de discipelen) zeiden: 'Aan niets.’ Dit mogen wij de discipelen met dankbaarheid nazeggen; Aan niets, Heere”! U heeft aan de Pniëlwijk voorgangers gegeven, die het Woord van God tot ons gesproken hebben. Door het wonder van Uw trouw en genade hebben vijf predikanten in de afgelopen 55 jaar de Pniëlwijk mogen dienen. Zij mochten zich geroepen weten om Uw Evangelie te verkondigen en waren in Uw liefde verbonden met de Pniëlwijk. De namen van deze predikanten zijn: ds. C. van den Bergh (1968-1973), ds. W. Arkeraats (1977-1981), ds. C. van Sliedregt (1981-1987), ds. J.R. Volk (1987-1993), ds. J. Geene (1995-2023).

Daarnaast mogen we met dankbaarheid terugzien op het vele wijkwerk dat door de vrijwilligers is gedaan. Hierbij denken we in de eerste plaats aan alle vrouwen, zusters in de gemeente, die door de loop van de jaren hun bijdrage hebben geleverd aan het damescomité of aan één van de wijkteams van de Pniëlwijk. Met regelmaat werden de ouderen bezocht of was daar de helpende hand bij de Paas- en Kerstvieringen voor ouderen, maar ook tijdens wijkavonden. Dit mooie werk, in en voor de wijk, is door de vrouwen alle jaren met liefde gedaan. Fijn dat er een beroep op u kon worden gedaan, als er voor de wijk werk gedaan moest worden.

Zo mogen we ook onze dank uitspreken aan alle kerkenraadsleden en bezoekbroeders die in de Pniëlwijk hebben mogen dienen. Ik heb niet alle namen paraat, maar het zal een behoorlijke lijst zijn. We denken hierbij ook aan de broeders die ons reeds ontvallen zijn, korter of langer geleden. Gedrongen door de liefde van Christus hebben de broeders hun bijdrage mogen leveren aan het vele werk in Gods wijngaard. Zij hebben de pastorale, diaconale en kerkrentmeester taken getrouw mogen verrichten voor de Pniëlwijk.

Dank aan ds. Guijt, die tijdens de korte vacaturetijd op voortreffelijke wijze pastorale bijstand heeft verleend in onder andere De Driehoek. Ook verzorgde hij het Bijbeluur in de Duinrand. De verwachting is dat deze pastorale bijstand niet stopt, maar dat het wordt voortgezet onder verantwoordelijkheid van wijk de Noord. Zo mag de pastorale zorg onder de ouderen, door de bezoeken van ds. Guijt, extra aandacht hebben.

We bedanken de kosters, organisten, collectanten en de broeders die de uitzendingen verzorgden. Zondag aan zondag, maar ook doordeweeks, waren deze broeders op hun post om de Erediensten en het kerkelijk werk te ondersteunen.

Tenslotte bedanken wij broeder Klaas Hoek, die voor onze wijk de website actueel hield.

Vooruitblik

Bewust hebben we gekozen voor het woord “afsluiting” en geen “afscheid”. De periode Pniëlwijk wordt afgesloten en niet gesloten. De Pniëlwijk is geen gesloten boek nu. Het werk in Gods wijngaard gaat door, dus ook in de Hoornes. De naam Pniël, blijft zichtbaar in de naam van de Pniëlkerk. Andere wijken nemen het pastoraat in de Hoornes over. Ouderling P. Ouwehand zal zijn pastorale bezoeken in de Driehoek voortzetten, echter vanaf volgende week onder verantwoordelijkheid van de wijk de Noord. Met dankbaarheid zien we de broeders, die aanblijven, verhuizen naar de nieuwe Wijk 1. Dit zijn de broeders; J. de Vreugd, G.J. Zwanenburg, C.Heemskerk, H.N. Haasnoot, H. Perdok, H. van de Meij, M. de Zwart en T. van der Plas. Samen met de aanblijvende broeders van de Maranathawijk vormen zij de nieuwe kerkenraad van Wijk 1. In dit verband bedanken wij ook onze consulent ds. Jongeneel die de bijeenkomsten, waarin het samengaan van de twee wijken is doordacht en besproken, op voortreffelijke wijze het geleid en begeleid. Wij bidden en wensen de broeders van de toekomstige Wijk 1 Gods onmisbare zegen toe. Wees biddend eensgezind in wat jullie bindt en laat de woorden uit Psalm 133 het “bindmiddel” zijn van de nieuwe kerkenraad zijn, waarmee jullie zich verbonden weten; ‘Zie, hoe goed en hoe lieflijk is het dat broeders ook eensgezind samenwonen. Want daar gebiedt de HEERE de zegen’.

Herinnering afsluitingsavond in de Pniëlkerk

In het vorige kerkblad hebben we melding gemaakt van de afsluitingsavond van de Pniëlwijk. Als u dit kerkblad tijdig leest, dan is het deze vrijdag 1 september. De tijden zijn: van 17:00 tot ongeveer 19:00 uur. Een oproep voor de wijkbewoners of u bent op één of andere manier betrokken bij de Pniëlwijk, kom gerust even langs!

Aanstaande zondag

Zo de Heere wil en wij leven zal aanstaande zondagochtend in de Pniëlkerk de laatste dienst worden gehouden onder verantwoordelijkheid van de Pniëlwijk. In deze dienst zal onze oud-predikant ds. J. Geene voorgaan. We zijn dankbaar dat ds. Geene bereid is deze bijzondere dienst te leiden. In deze dienst mogen we de Heere danken voor alle weldaden aan ons gegeven in de jaren die achter ons liggen, maar ook mogen wij de zorgen over de toekomst die ons benauwen bij de Heere brengen. Onze broeder H.Perdok zal in deze dienst herbevestigd worden. We zijn dankbaar dat onze broeder, ondanks zijn internationale baan, zich beschikbaar stelt voor een nieuwe periode. We wensen hen en zijn vrouw Gods zegen toe bij al het werk dat zij beiden voor onze gemeente op allerlei terreinen mogen doen. We nemen ook afscheid van broeders die niet meer herkiesbaar zijn of die besloten hebben geen nieuwe termijn te aanvaarden. Dit zijn de broeders; J. van Rijsbergen, C. Hoek, J.Vooijs, F. Zuijderduijn, C. van Duijn en C. Honders. Na de dienst is er gelegenheid om elkaar persoonlijk de hand te drukken en er staat een kopje koffie/thee en koekje voor u klaar.

Pastoraat

De pastorale zorg door de Pnielwijk wordt nu afgesloten. De Algemene Kerkenraad zal u op korte termijn informeren hoe de nieuwe wijkgrenzen exact lopen en onder welke wijk u valt voor pastorale zorg. De perforatieleden van de Pniëlwijk ontvangen binnenkort een brief van de Kerkelijk Bureau, waarin u wordt gevraagd aan te geven naar welke wijk u geperforeerd wilt worden.

Citaat van ds. G. Boer

Wanneer is een preek mooi en goed? Wanneer er wat in gebeurt. Als er mensen worden binnengezet en buitengezet, want daar gaat het om. Dat is aangrijpend gemeente! Onze kerkgang wordt dan opgetild tot een hoogte, waarvan je zegt duizelingwekkend! Daar vallen beslissingen over een eeuwig wel en een eeuwig wee. Dat maakt de kerkdienst juist zo spannend, zet het op niveau en zet het onder de hoogspanning van de Heilige Geest, Die deuren opent en Die deuren sluit.

(van ds. Guijt)

Tot slot…

O Vader, dat Uw liefd' ons blijk'; O Zoon, maak ons Uw beeld gelijk; O Geest, zend Uwen troost ons neer; DRIE-ËNIG GOD, U ZIJ AL D’EER !

Amen

Een hartelijke groet van de kerkenraad van de Pniëlwijk,
Scriba, C.Honders

©2023 Hervormde Gemeente Katwijk aan Zee

Disclaimer Colofon Privacy & cookies

Webontwikkeling: 2nd Chapter