Home / Contact
Agenda / Nieuws

Kerkenraad

De Pniëlkerkenraad is, indien voltallig, samengesteld uit een predikant, elf ouderlingen, drie ouderlingen-kerkrentmeester en vijf diakenen. Zij vergadert  circa zeven keer per jaar. De taak van de kerkenraad is:

  • de herderlijke zorg van de gemeente
  • het opzicht over belijdenis en wandel van de gemeenteleden
  • de zorg voor de catechese en het afnemen van de geloofsbelijdenis
  • alle overige zaken die, naar de orde van de kerk, behoren tot het arbeidsveld van de kerkenraad (denk aan het diaconaat en het instandhouden van de zondagse erediensten).

In onderstaande tabel is een overzicht te vinden van de gehele kerkenraad (Let op: bij gebruik van smartphone uw scherm draaien).

Wijkindeling

De Pniëlwijk is ingedeeld in 8 verschillende wijkteams. In onderstaande tabel is deze indeling weergegeven. Onder de tabel is ook een grafische weergave gemaakt van de indeling (Let op: bij gebruik van smartphone uw scherm draaien). 

Hieronder kan op een wijkteam (kleur) worden geklikt om te zien welke straten daarbij horen. Daarnaast is daar ook de (contact)informatie te vinden over de ouderlingen, bezoekbroeders, diakenen en bezoekdames per wijkteam.

Contact

Predikant
ds. J. Geene
Melkweg 43
T 071-4033898
Email predikant

Scriba
K.J. Bregman
T 06-20214559
E-mail scriba

CONTACTPERSOON DIACONIE
D.A. Mathot
T 071-4030278
E-mail diaconie

Jesaja 12:1-4

Op die dag zul je zeggen: 'Ik zal u loven, HEER. U bent woedend op mij geweest, maar uw toorn is geweken, u troost mij. God, hij is mijn redder. Ik heb een vast vertrouwen, ik wankel niet, want de HEER is mijn sterkte, hij is mijn beschermer, hij heeft mij redding gebracht.' Vol vreugde zullen jullie water putten uit de bron van de redding. Op die dag zullen jullie zeggen: 'Loof de HEER, roep zijn naam uit. Maak alle volken zijn daden bekend, verkondig zijn verheven naam.'

©2020 Hervormde Gemeente Katwijk aan Zee

Disclaimer Colofon Privacy & cookies

Webontwikkeling: 2nd Chapter