Home / Contact
Agenda / Nieuws

Toelichting op de begroting 2021

Zorgwekkend begrotingstekort
In de laatstgehouden vergadering van de Algemene Kerkenraad (AK) is de begroting 2021 gepresenteerd. De AK heeft deze goedgekeurd. Het belangrijkste aandachtspunt is echter een zorgwekkend begrotingstekort. Het verwachte operationele verlies over 2021 bedraagt niet minder dan het duizelingwekkende bedrag van ruim € 600.000,-. 
Tot nader order worden er daarom geen investeringen gedaan en worden er slechts noodzakelijke uitgaven gedaan om de tekorten niet verder op te laten lopen. Duidelijk is dat dit geen houdbare situatie is en dat dit binnen afzienbare tijd opgelost moet worden. Een nieuw beleidsplan wordt dan ook node gemist. De AK is gelukkig druk bezig om dit beleidsplan handen en voeten te geven zodat duidelijk kan worden wat de meest verantwoorde manier is onze gemeente toekomst te bieden, zowel pastoraal als financieel. Met andere woorden: ambtelijke bediening van Woord en Sacrament in relatie tot het financiële draagvlak.
Hieronder worden de belangrijkste posten uit de begroting kort toegelicht. 

Kosten kerkelijke gebouwen
Voor dit jaar is meer dan € 600.000,- begroot om de gebouwen in goede staat te houden of te krijgen. Hiervan zal € 445.000,- besteed worden aan onderhoud. Onderhoud is van groot belang om ook in de toekomst het evangelie te kunnen blijven verkondigen. Hiervoor is echter een groot bedrag nodig is en daarvoor wordt dan ook gereserveerd. 

Kosten pastoraat
In de begroting is uitgegaan van 10 predikanten zoals vermeld in het beleidsplan. Op dit moment zijn er twee vacatures omdat ds. Hoogendoorn en ds. Wijnhorst de op hen uitgebrachte beroepen hebben aangenomen. 


Kosten personeel
De kosten voor het overige personeel zullen in 2021 hoger uitvallen. Een jaarlijkse cao-verhoging van 2% en extra kosten vanwege het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd van een tweetal medewerkers van het kerkelijk bureau zijn hier de achtergrond van.


Opbrengsten levend geld
Het College van Kerkrentmeesters (CvK) is dankbaar voor de financiële ondersteuning door de gemeente. Deze wordt voor dit jaar begroot op bijna € 1.700.000,-. Dit bedrag is nodig om het Woord van God te kunnen blijven verkondigen. Het totaal begrote bedrag is iets hoger dan in 2020, maar ondanks de huidige onzekere tijden denkt het CvK dat het verantwoord is om hiervan uit te gaan. 
 

Corona-impact opbrengsten
Met dankbaarheid constateert het CvK dat de gemeente haar verantwoordelijkheid met betrekking tot de opbrengsten levend geld uitstekend draagt. De Aktie Kerkbalans ligt zeer goed op koers en de ontvangen collectegelden zijn in lijn met de verwachting voor 2020. Echter de pandemie heeft wel grote impact op de opbrengsten van de verhuur van de gebouwen. Voor 2021 wordt een kleine 100.000 euro minder begroot dan in 2020.
 

Vrijwillgers
Het CvK wil opnieuw haar dank uitspreken aan de grote groep vrijwilligers die ieder jaar bewonderenswaardige prestaties leveren. Hun inbreng heeft heel positieve gevolgen voor de begroting! Mocht u of jij ook op deze manier willen bijdragen, neem dan contact op met de secretaris van het CvK.

Vragen

U kunt uw vragen sturen naar hkb@hervormdegemeentekatwijk.nl of vul het formulier hieronder in.
Let op: Naam en adres zijn verplicht aangezien alleen leden van de Hervormde Gemeente vragen mogen stellen. Vergeet deze ook niet mee sturen met uw email!

 

©2022 Hervormde Gemeente Katwijk aan Zee

Disclaimer Colofon Privacy & cookies

Webontwikkeling: 2nd Chapter