Home / Contact
Agenda / Nieuws

Belofte
De herders gaan omdat ze een boodschap van God hebben gehoord. De engel had hun het heerlijke evangelie verkondigd: ‘Heden is in de stad van David de Zaligmaker geboren, Christus de Heere.’ Zou dat echt zo zijn? Is de langverwachte Messias eindelijk gekomen om mensen zalig te maken? ‘Gods belofte wordt heerlijk vervuld’, zingt een kerstlied. Inderdaad, God komt Zijn beloften na.
God zag hoe de machten van de duisternis op aarde rondwoelen. Hij zag hoe zonden en dood het leven op aarde kapot maken. Hij ziet hoe mensen gebukt gaan onder verdriet, eenzaamheid en zorgen. Hij ziet mensen verloren gaan. Dat raakt Hem en Hij belooft Iemand te zenden om mensen te redden. De Messias zal komen om zondaren zalig te maken, om mensen te roepen uit een uitzichtloos bestaan tot een leven met hoop en verwachting. Die grote belofte gaat in Bethlehem in vervulling.

Elkaar aansporen                                                                                                          
Dat alle herders op weg gaan, komt ook doordat ze elkaar meenemen. Ze sporen elkaar aan. ‘Laten wij gaan.’ Laten wij allemaal gaan. Ga jij ook mee? Jij hoort er ook bij. Het evangelie is niet een boodschap voor losse individuen. De herders worden als groep aangesproken en ze gaan als groep op weg. Ze vormen een gemeenschap die elkaar aanspoort. Zo mogen ook wij vandaag samen met elkaar op weg gaan. Elkaar aansporen en helpen. Elkaar meenemen naar Bethlehem. Die aansporing van elkaar is hard nodig. Het is niet vanzelfsprekend om naar Bethlehem te gaan. Het is niet vanzelfsprekend om te geloven. We moeten elkaar stimuleren en bemoedigen. Wie kun jij de komende dagen bemoedigen? Laten we elkaar aansporen om op weg te gaan naar Bethlehem. Ook heel concreet: Ga je zondag mee naar de kerk? We gaan met elkaar de geboorte van Christus vieren.                                       

Geloof
Wat ook nodig is om op weg te gaan en het Kind te aanbidden, is geloof. Dat hadden de herders toen ook nodig. Want wat vonden ze  toen ze in Bethlehem aankwamen? Zagen ze daar God? Zagen ze daar weer een engel? Kwam daar opnieuw een hele schare engelen uit de hemel? Nee. Het enige wat ze zagen was een schuur met daarin een gezinnetje, een man, vrouw en een kind. Dat is alles. Maar ze zijn niet teleurgesteld. Dat Kind is de Christus! Dat geloven ze, want je kon het niet zien. Er viel niet veel te zien in die stal, maar ze geloven dat dit Kind de beloofde Zaligmaker is. Dat weten ze door het geloof. Ze vertrouwen de boodschap die ze gehoord hebben en het teken dat ze ontvingen, het teken dat het Kindje in doeken gewikkeld in een kribbe ligt. Boodschap en teken, Oftewel: Woord en Sacrament. Het zijn dezelfde dingen die God vandaag gebruikt om bij ons geloof te wekken en te voeden. Hoort u het Woord en ziet u de tekenen? Ze wijzen op Christus. Door in Hem te geloven, door jezelf aan Hem toe te vertrouwen, kunnen wij delen in Zijn grote weldaden.                                                                                                     

Aanbidden
Als dat gebeurt, kun je nog maar één ding doen: Hem aanbidden. In dit Kind geeft God een toekomst. Dit kind maakt dat wij kunnen leven met hoop
en verwachting. Dit Kind is de grote Koning, die gekomen is om te strijden tegen de satan, zonde en dood. En Hij heeft overwonnen. Daarom is bij dit
Kind echte blijdschap te vinden, moed en troost. Daarom: laten wij gaan. Kom jij ook mee? Ga mee naar Bethlehem om de Koning te aanbidden.

Door: ds. D.M. Heikoop
Lucas 15:7

Ik zeg u: zo zal er in de hemel meer vreugde zijn over één zondaar die tot inkeer komt dan over negenennegentig rechtvaardigen die geen inkeer nodig hebben.

©2024 Hervormde Gemeente Katwijk aan Zee

Disclaimer Colofon Privacy & cookies

Webontwikkeling: 2nd Chapter