Home / Contact
Agenda / Nieuws

27 okt-2 nov '23 Publicatiedatum: 28 oktober 2023

wijkbericht

Van zondag…
Afgelopen zondagavond ging ds. J.P. Ouwehand voor onze wijk voor in de Ichtuskerk. Het ging over die wonderlijke paradox: Zalig zijn zij die treuren, want zij zullen vertroost worden. Is er niet alle reden om te treuren? Om de situatie in de wereld, al het leed en geweld in Oekraïne, Israël en zoveel andere plaatsen. Maar ook om onszelf. Dat je jezelf steeds weer tegenvalt. Maar de heerlijke boodschap klonk: zij zullen vertroost worden. Troost, vertrouwen (trust). Uitzicht op de heerlijke toekomst die wacht. Dan ben je zalig, als je daar op mag hopen.

Tot zondag…
Komende zondag hoopt in de avonddienst in de Oude Kerk onze oud-predikant, ds. E.K. Foppen voor te gaan. We hopen op en bidden om gezegende diensten.

Overleden
We denken aan de familie De Jong, die vorige week woensdag (18 oktober) hun geliefde man, vader en opa, Jacob de Jong, overleden in de leeftijd van 91 jaar, moesten begraven. Zie ook het In Memoriam van ds. Smit.

In Memoriam Jacob de Jong
Vrijdag 13 oktober overleed Jacob de Jong. Hij werd 91 jaar. Toen de Zeester nog bij wijk Bethel hoorde heb ik hem en zijn vrouw verschillende keren bezocht. Hij vertelde over het oorlogsmonument aan de Prins Hendrikkade. Het herinnert aan de beschietingen op 27 september 1944, waarbij een volwassene en twee kinderen om het leven kwamen. Jaap stond erbij, maar overleefde gelukkig. Dat heeft een diepe indruk op hem gemaakt. Hij vertelde over zijn vader, die veehouder was aan de Paul Krugerstraat. Zelf was hij een tijdlang werkzaam geweest met het opladen van netten aan het Wantveld. Hij hielp om schepen te lossen. Later startte hij met zijn broer Kees een eigen tuindersbedrijf. Wat waren ze een mooi team samen! December vorig jaar ging het niet zo goed met Jaap. Hij werd getroffen door een longontsteking, kreeg last van vallen en was soms verward. Ik bezocht hem in het ziekenhuis te Leiderdorp. Hij vertelde dat hij vroeger op de zondagsschool Jesaja 53 uit het hoofd had geleerd. Dat Bijbelgedeelte betekende veel voor hem. Daarna bezocht ik hem in Van Wijckerslooth en in Vlietwijk. Hij vertelde dat hij het zo fijn vond om de Mannenzangavonden mee te beleven. Soms zongen we samen een lied:
Jezus, Uw verzoenend sterven
blijft het rustpunt van ons hart.
Op maandag 9 oktober ging zijn gezondheidssituatie opeens snel achteruit. Zijn lichaam raakte op. Hij kreeg pijn. Soms was er nog even contact. Alles werd gedaan om de pijn en de benauwdheid zo goed mogelijk te bestrijden. De vrijdag daarna is hij overleden. Op woensdag 18 oktober hebben we afscheid van hem genomen en zijn lichaam aan de aarde toevertrouwd. Boven de rouwkaart stonden woorden uit Jesaja 53: “Waarlijk, Hij heeft onze krankheden op Zich genomen en onze smarten heeft Hij gedragen”. In dit hoofdstuk klinkt het keer op keer: HIJ. We zien een uitgestoken vinger naar deze Redder. Bij Hem moet je zijn met het verkeerde in je leven, maar ook met de gebrokenheid waaronder wij lijden.
We wensen mevrouw De Jong, samen met kinderen, klein- en achterkleinkinderen, Gods nabijheid toe in verdriet en gemis.
Ds. J. Smit

Zieken
Er zijn een heel aantal namen te melden van zieken:We denken aan Coby van Duijn. Haar naam werd al zo vaak vermeld. Ze wacht nu op de uitslag van de scan na haar 18e chemokuur. We hopen en bidden met en voor haar dat de uitslag gunstig mag zijn.
Ook noemen we Wil Schaap. De hartoperatie die ze onderging werd een aantal keren uitgesteld, maar nu mocht ze vorige week dinsdag thuis komen uit het ziekenhuis.
De oude mevrouw Van Dijk revalideert na een beroerte al 8 weken in het Alrijne ziekenhuis in Leiden. Nu wacht ze tot  er een plekje in één van de Katwijkse zorgcentra vrijkomt voor haar.
De heer Dick van der Plas is als alles volgens planning verlopen is donderdag 26 oktober geopereerd aan zijn heup.
Over onze oud-wijkpredikant, ds. J. Blom, ontvingen we bericht dat hij in Ridderkerk in een hospice is opgenomen. We begrijpen wat dat betekent. Hij nadert het einde van zijn aardse loopbaan. We denken aan hem, zijn vrouw en hun hele gezin.
Voor alle hierboven genoemde broeders en zusters, maar uiteraard ook voor alle zieken en bedroefden die niet genoemd zijn, vragen we om uw voorbede. We wensen ze de troost en nabijheid van onze Hemelse Vader te mogen ervaren. We belijden met de Heidelbergse Catechismus dat God ons alzo regeert, dat loof en gras, regen en droogte, vruchtbare en onvruchtbare jaren, spijze en drank, gezondheid en ziekte, rijkdom en armoede, en alle dingen, niet bij geval, maar van Zijn Vaderlijke Hand ons toekomen.

Jubilea
Op 22 oktober herdacht het echtpaar Heemskerk-van der Zwan dat zij 25 jaar in het huwelijk verbonden waren.
Op 25 oktober herdacht het echtpaar Parlevliet-de Mol dat ze 50 jaar geleden in het huwelijk traden.
Beide echtparen feliciteren ze van harte. Jubilea zijn een teken van de trouw van de Heere, die spaart en draagt. We wensen ze toe dat ze dat ook zo mogen ervaren, ook voor de toekomst.

Uit de kerkenraad
U heeft al eerder kunnen lezen hoe we als kerkenraad in de nieuwe situatie bezig zijn onze weg te vinden, en alle veranderingen te ordenen en organiseren. Daar hoorde ook het scribaat bij. We zijn als kerkenraad blij en dankbaar dat broeder Harm de Jong deze taak op zich heeft willen nemen. We wensen hem daarbij van harte wijsheid en zegen van de Heere bij. De contactgegevens vindt u in het kopje van dit wijkbericht.

Giften
Marja en Gert-Jan Meerkerk ontvingen €15,- Wim van Duijn en Gert-Jan Meerkerk ontvingen ook €10,- beide giften met bestemming wijkkas.
Ds. Van der Plas ontving 4x € 20,- voor de wijkkas. De collectie gehouden tijdens de lidmatenkring bracht €47,- op.
Allen hartelijk dank

Beroepingswerk
Nu de solvabiliteitsverklaring binnen is heeft het beroepingswerk, waar we uiteraard al in de voorbereiding mee bezig waren, een vlucht genomen. De beroepingscommissie is er druk mee. Denkt en bidt u mee?
Belijdende leden van de wijkgemeente worden van harte uitgenodigd om namen in te dienen van beroepbare predikanten die volgens u in onze (wijk)gemeente zouden passen. Graag schriftelijk en ondertekend bij de scriba.

Agenda
Volgende week woensdag, 1 november, is het dankdag. Dan hopen we als gemeente de Heere te danken voor Zijn zegen met betrekking tot gewas, arbeid en visserij. U laat uw plaats in de kerk toch niet leeg?
De dag daarna is vindt traditiegetrouw de jaarlijkse ambtsdragersvergadering plaats.

Ten slotte
God is de rijkste persoon in het heelal. Hij bezit niet alleen meer dan enig ander. Hij is ook de eigenaar van ieder ander, en van wat ieder ander bezit. (...) Het is heel frappant dat het Nieuwe Testament de rijkdom van God niet zozeer beschrijft in termen van wat Hij heeft geschapen en wat Hij bezit, maar voornamelijk in termen van de heerlijkheid die Hij van alle eeuwigheid heeft. (...) Als God alleen maar rijk was omdat Hij ons gemaakt heeft en alles bezit, zou Hij arm geweest zijn vóór de schepping. Het betekent dat Hij uit noodzaak zou hebben geschapen en afhankelijk zou zijn van zijn schepping. En dat is niet het beeld van God dat we vinden in de Bijbel. God schiep niet om rijkdom te verkrijgen; Hij schiep om rijkdom ten toon te spreiden - de rijkdom van Zijn heerlijkheid - zodat Zijn volk ervan zou kunnen genieten (Efeze 1: 6, 12, 14). (...) Rechtvaardigheid is essentieel onder de volmaaktheden van Gods heerlijkheid. Maar de barmhartigheid is allesoverheersend. ‘Wie een goddeloze vrijspreekt en wie een rechtvaardige veroordeelt, deze beiden zijn de Heere een gruwel’ (Spreuken 17:15) Ja. Daarom is rechtvaardigheid essentieel. Maar iets anders is ook waar: ‘Het is zijn eer [van een mens] een overtreding voorbij te zien’ (Spreuken 19:11). Dus, als de rechtvaardigheid kan worden gehandhaafd, is het betonen van barmhartigheid het toppunt van heerlijkheid. (...) Het plaatsvervangend sterven van Jezus Christus schiep de achtergrond van de gerechtigheid, waartegen de rechtvaardigende ontferming zou schitteren met weergaloze heerlijkheid. De heerlijkheid van Gods ontferming is dus het doel van Christus’ komst. (...) Deze ontferming die door Jezus wordt belichaamd en in de wereld is gebracht, is volkomen gratis. Niet dat ze niets gekost heeft. Jezus heeft daarvoor de prijs betaald met Zijn eigen leven. Jezus, ‘in Wie wij de verlossing hebben door Zijn bloed, de vergeving van de overtredingen naar de rijkdom van Zijn genade (Efeze 1: 7). Maar voor verbroken en behoeftige zondaars is ze absoluut kosteloos. Ds. John Piper.

Ontvang een hartelijke groet namens de kerkenraad.
H.J.M. Perdok

©2024 Hervormde Gemeente Katwijk aan Zee

Disclaimer Colofon Privacy & cookies

Webontwikkeling: 2nd Chapter