Home / Contact
Agenda / Nieuws

Jaarrekening College van Kerkrentmeesters 2020

In de vergadering van de Algemene Kerkenraad van 12 mei 2021 is de jaarrekening 2020 goedgekeurd en voorlopig vastgesteld. Onderstaand treft u de staat van baten en lasten in verkorte vorm aan. Waar dat nodig is volgt een korte toelichting.


Inleiding
Het jaar 2020 is een heel bijzonder, bewogen jaar geworden vanwege de coronacrisis; vanaf zondag 15 maart mochten de kerkdiensten niet meer bijgewoond worden en moest er heel snel overgeschakeld worden naar digitale kerkdiensten.
Er werden diensten gestart vanuit de Ichthuskerk en de Aula Duinrust omdat daar op dat moment met wat aanpassingen beelduitzendingen mogelijk waren. Binnen enkele weken werd de Aula ingeruild voor de Nieuwe Kerk; met veel vrijwilligers zijn er kabels getrokken en apparatuur aangesloten om diensten vanuit de Nieuwe Kerk mogelijk te maken. Eind december is het ook mogelijk geworden om vanuit het Maranathacentrum met beeld diensten uit te zenden.
Vanaf juni 2020 kwamen de eerste versoepelingen en mocht weer gestart worden met kerkdiensten met 30 personen, in juli mochten vanuit alle gebouwen weer diensten plaats vinden variërend van 90 tot 300 kerkgangers, afhankelijk van het kerkgebouw en de ventilatiemogelijkheden.
In oktober zette de 2e golf van het coronavirus door met het gevolg dat vanaf 20 december 2020 weer diensten zonder kerkgangers moesten plaatsvinden, alles dus weer digitaal.


Stelselwijziging
De jaarrekening van de Hervormde Gemeente te Katwijk aan Zee wordt opgesteld volgens de richtlijnen van de PKN. De PKN heeft een nieuwe richtlijn vastgesteld welke van toepassing is met ingang van het boekjaar 2020. De stelselwijziging houdt in dat de materiële vaste activa worden gewaardeerd op basis van actuele waarden.
Dit houdt voor onze gemeente in dat het vastgoed van de gemeente (kerken, pastorieën, kerkelijk centra, etc.) nu op WOZ-waarde in de boeken is opgenomen. In het verleden werd het vastgoed tegen historische kostprijs opgenomen waarover afgeschreven werd met als resultaat dat de waardering van het vastgoed uiteindelijk nihil zal worden.
Door deze stelselwijziging zal het vastgoed gewaardeerd zijn op wat in het algemeen gezien wordt als de actuele waarde, i.c. de WOZwaarde.
Aangezien onze gemeente beschikt over meerdere panden resulteert deze wijziging in een flinke verhoging van de vaste activa op de balans. Deze verhoging resulteert daarnaast in een gelijke verhoging van de herwaarderingsreserves. Met de nieuwe richtlijn wordt een beter inzicht verkregen in het vermogen van de gemeente.
De verwerking van de waarderingen loopt via de resultatenrekening zodat er bij incidentele baten en bestemmingsreserves grote bedragen
staan, dat is de waardering van het Anker, Kerkhaventje en de pastorieën tegen WOZ-waarde.

Opbrengsten levend geld
Vrijwillige Bijdragen
In 2020 is de zesde Actie Kerkbalans gehouden. Het motto van deze Actie was: ’Alles wat nodig is’. De vrijwillige bijdragen zijn over 2020 uitgekomen op een bedrag van € 1.021.214 tegenover € 961.285 over 2019.

Collecten
De collecten lieten een kleine stijging zien, € 387.603 tegenover € 385.613 in 2019, het plaatsengeld liet echter een daling zien van ongeveer € 42.159 t.o.v. 2019. Dit heeft natuurlijk te maken dat er vanaf 15 maart 2020 geen kerkdiensten meer gehouden konden worden i.v.m. de coronacrisis.

Verhuur gebouwen
De verhuurbaten lieten in 2020 een forse daling zien als gevolg van de coronacrisis. De opbrengsten over 2020 bedroegen € 257.075 en de opbrengsten over 2019 bedroegen € 411.616.

Overige baten
De actiedag Oude Kerk 2020 kon vanwege de coronacrisis ook niet doorgaan. Wel zijn er digitale acties geweest door gemeenteleden en er is een actiedagcollecte gehouden. Totaal leverde de Actiedag Oude Kerk een bedrag op van € 46.678 tegenover € 51.949 in 2019. Al met al een heel mooi bedrag!

Bijzondere baten
Er is over 2020 een aantal bijzondere baten verkregen. Uit nalatenschappen is een bedrag groot € 20.678 ontvangen. In de kerkbode is, na overleg met de nabestaanden, aandacht geschonken aan de in dankbaarheid ontvangen grote legaten.

Geestelijke Verzorging
De lasten voor de geestelijke verzorging lieten een stijging zien van € 852.314 over 2019 naar € 896.307. In 2019 is er een tegemoetkoming € 14.000 als bijdrage ontvangen vanuit de PKN en ook door mutaties van predikanten waren er extra eenmalige kosten. Op 28 juni 2020 is met de komst van ds. J.S. Heutink de vacature van de wijkgemeente Andreas ingevuld.
Per 17 mei 2020 werd de wijkgemeente Morgenster vacant wegens het vertrek van ds. C.H. Hogendoorn naar Lelystad. Op 13 september 2020 werd ook de wijkgemeente Sion vacant wegens het vertrek van ds. F. Wijnhorst naar Krabbendijke. Wijkgemeente Morgenster heeft ds. T.C. Guijt gevraagd voor bijstand in het pastoraat en ds. A.J. Kunz voor de catechese. Wijkgemeente Sion doet een beroep op ds. J. Smit voor bijstand in het pastoraat en de heer K. van Beelen voor de catechese.

Huisvestingslasten
De huisvestingslasten zijn eenmalig hoger, dit heeft ook met de stelselwijziging te maken. In de kosten zit een deel van de verbouwing van pastorie Boulevard 110.

Resultaat
Het tekort van € 353.884 zal ten laste van de algemene reserve gebracht worden. Het tekort over 2020 is lager dan begroot door de post nalatenschappen, hier zijn we bijzonder dankbaar voor.

Controle
De jaarrekening is gecontroleerd door twee ter zake kundige gemeenteleden.
Zij hebben geconcludeerd dat de jaarrekening een juisteweergave geeft van de financiële feiten over 2020.
Reacties kunnen tot drie dagen na het einde van de ter inzagelegging gestuurd worden aan de scriba van de AK.
U kunt uw reactie inzenden tot D.V. maandag 7 juni 2021.
Dit kan via e-mail: scriba_ak_hgkatwijk@xs4all.nl
Er zal dit jaar geen gemeenteavond worden georganiseerd. De huidige manier van publicatie van de jaarcijfers geeft een grotere vorm van transparantie naar de gemeente toe.

Vanwege het vertrouwelijk karakter is overname van dit artikel ten behoeve van andere bladen zonder voorafgaande toestemming niet toegestaan.

Het College van Kerkrentmeesters

De jaarrekening kunt u hier vinden.
Het bestuursverslag kunt u hier vinden.
Ook het controleverslag van de onafhankelijke commissie is hier toegevoegd.

 

 

 

©2024 Hervormde Gemeente Katwijk aan Zee

Disclaimer Colofon Privacy & cookies

Webontwikkeling: 2nd Chapter