Home / Contact
Agenda / Nieuws

Kerkenraad

Christus heeft, om Zijn gemeente te hoeden, te bewaren en (terug) te brengen tot wat haar in Hem geschonken is, de ambten ingesteld. Enerzijds vertegewoordigen ambtsdragers Christus in het midden van de gemeente. Anderzijds is de kerkenraad ook de vertegenwoordiging van de gemeente. 

De kerkenraad, bestaande uit predikant, ouderlingen en diakenen, is:

  1. verantwoordelijk voor de voortgang van de zuivere bediening van het Woord en Sacramenten;
  2. geroepen tot herderlijke zorg in al zijn facetten aan allen die tot de gemeente behoren;
  3. gehouden om opzicht uit te oefenen over leer en leven van de gemeenteleden;
  4. belast met de zorg voor de stoffelijke belangen van de gemeente.

Dit alles opdat de gemeente zal mogen opwassen in Hem, Die haar Hoofd is: Christus. Hiertoe neemt de bezinning met onderling opscherpen en bemoedigen een belangrijke plaats in tijdens de vergaderingen van de kerkenraad. 

De predikant is geroepen tot de dienst van het Woord, van de sacramenten en van de gebeden in de erediensten. Hij ruimt voldoende tijd in voor studie en exegese van het Woord. Zijn verblijf bij de Bron is van onschatbare waarde voor zijn arbeid in prediking en herderlijke zorg.

De ouderling is geroepen tot het opzienersambt. Hij heeft, met de predikant, het opzicht over leer en leven van de gemeente. Hij is de predikant behulpzaam met goede raad, ziet toe dat alle dingen in de gemeente met orde geschieden en verleent pastorale zorg aan hen die raad en troost behoeven.

De diaken is geroepen tot het inzamelen, bewaren en uitdelen van de diaconale gelden/liefdegaven. Hij dient te onderscheiden waar nood is, en met een bewogen hart uitdeling te verzorgen.

Contact

Predikant

Scriba

Harm de Jong
Oesterbank 5
2221 KS Katwijk
06 5148 3946
E-mailadres (klik op de link om te mailen)

Lucas 15:7

Ik zeg u: zo zal er in de hemel meer vreugde zijn over één zondaar die tot inkeer komt dan over negenennegentig rechtvaardigen die geen inkeer nodig hebben.

©2024 Hervormde Gemeente Katwijk aan Zee

Disclaimer Colofon Privacy & cookies

Webontwikkeling: 2nd Chapter