Home / Contact
Agenda / Nieuws
welkom bij

Hervormde Gemeente Katwijk aan Zee

Kerkdiensten

Zondag 9 oktober

Nieuwe Kerk

10:00 ds. J.S. Heutink AndreasBekijk livestream

18:00 ds. W.J. Westland MorgensterBekijk livestream

Oude Kerk

10:00 dr. P. Veerman ImmanuëlBekijk livestream

18:00 ds. D.M. Heikoop RehobothBekijk livestreamJeugddienst

Ichthuskerk

10:00 prof. dr. G. van den Brink MaranathaBekijk livestream

18:00 ds. W.H.B. ten Voorde BethelBekijk livestream

Pniëlkerk

10:00 ds. J.B. Alblas IchthusBeluister dienst

18:00 ds. J. Geene PniëlBeluister dienst

Maranathacentrum

10:00 ds. D. Jongeneel De NoordBekijk livestream

18:00 dr. G. van Zanden SionBekijk livestream

Het Anker

10:00 dhr. G.J. van KlaverenKerkdienst voor doven en slechthorenden

Collecte 9 oktober: 1e: Diaconie; 2e: Kerk; 3e: Onderhoud gebouwen

Liturgie downloaden

Dienst terugluisteren

Kerkdienst nabestellen

Wat we geloven

Leven en geloven vanuit de Bijbel.

De gemeente wil leven en geloven vanuit de Bijbel, het Woord van God. De gereformeerde belijdenisgeschriften (De Heidelbergsche Catechismus, de Nederlandse Geloofsbelijdenis en de Dordtse leerregels) verwoorden verder ook ons geloof. Dit geloof geeft ons troost door het kennen van de Heere Jezus in de soms moeilijke omstandigheden van het leven en het sterven. Het geeft de eer aan God, de Schepper van ons leven en vraagt van ons dat we God liefhebben boven alles en de naaste als onszelf.

Lees verder

Geven aan/om de kerk

Kerkbode 'Om de Oude kerk'

Zaalverhuur

Oude Begraafplaats en Begraafplaats Duinrust

Uitgelicht

Laatste nieuws

Lees verder

Mannenzangavond met Mannenzangbuffet

29 september 2022
Lees verder

Kinderbijbelclub begint weer

25 september 2022
Lees verder

Pepweek 2022 "Enthousiasme gezocht"

23 september 2022
Lees verder

Vrouwenzang Katwijk met Vrouwenzangbuffet

20 augustus 2022
Lees verder

Vrouwenontmoetingsdag (gewijzigde tekst 22-08-2022)

19 augustus 2022
Meer nieuws
Weekmeditatie - nr.40

‘Kennen of weten…..’

‘Maar toen Jozua, de zoon van Nun, de dienaar van de HEERE, gestorven was…..en ook heel die generatie met zijn vaderen verenigd was, stond er na hen een andere generatie op, die de HEERE niet kende, en evenmin de daden die Hij voor Israël verricht had. (Richteren 2: 8a en 10)

Tja,…Zomaar een flard uit de Bijbel… Het staat in het begin van het Bijbelboek Richteren… En het is de opmaat voor veel van de geschiedenissen die volgen… Er staat hier een generatie op, die de HEERE niet kende…

‘Kennen’….  
O ja, de mens anno 2022 weet heel veel… We denken het ontstaan van de wereld en de mens te weten. We onderzoeken het heelal. En wat niet? Onze kennis wordt door het gebruik van internet dagelijks groter. Er lijken geen geheimen meer te zijn. En als we die vermoeden, dan volgen er tal van onderzoeken. Nee, ik doe daar niets aan af. Maar…. Is al onze cognitieve kennis ‘het hoogste goed dat nimmermeer vergaat?’

KENNEN
Het Hebreeuwse woord in Richteren 2 voor ‘kennen’ is best een lastig woord om te vertalen. De vertaling is wel goed, maar heeft wel een diepere betekenis. Want het woord ‘kennen’... heeft hier twee ‘lagen’. Er is een ‘kennen’ of ‘weten’ met je verstand, en er is een ‘kennen’ dat samenhangt met de eigen ervaring. Dat is een ‘kennen’ dat voortkomt uit relatie. Het ‘kennen’ dat hier bedoeld wordt, dat heeft vooral te maken met deze tweede vorm van ‘kennen’. Het hier gebruikte Hebreeuwse werkwoord heeft in een andere vorm ook alles te maken met de intimiteit tussen man en vrouw. Als we  
iemand écht willen leren kennen dan moet je lang, intensief en voortdurend met zo iemand omgaan. Zo is het bijvoorbeeld ook in een goed huwelijk.
Maar zo is het vooral ook met de HEERE. Je leert je vriend of vriendin, of je man of vrouw, toch ook alleen maar goed kennen door veel bij elkaar te zijn? En als je vaste verkering hebt of getrouwd bent, dan wil je dat toch ook graag? Natuurlijk is het ook zo dat overal waar ‘te’ voor staat niet goed is. Maar een relatie heeft aandacht nodig. Van beide partijen!                                 

DE HEERE IS EEN GOD VAN RELATIE
De HEERE wil dat wij Hem ‘kennen’ met heel ons hart en leven! En wel, omdat de Heere een God is Die een relatie wil met zijn schepselen. En voor een relatie zijn twee partijen nodig. Want ik alléén kan geen relatie hebben, met niets. Maar nu is het wonderlijke van de relatie tussen God en de mens dat de oorsprong van die relatie voortkomt vanuit God! En vanuit niemand anders!                   
‘De grote Schepper aller dingen, die uit het ongenaakbaar licht, het gans gedrag der stervelingen ziet en voor wiens gezicht niets bedekt is’, Hij wil een relatie met u, met jou en met mij! Dat is voor het verstand niet te begrijpen. Ja, een relatie met ons, die van nature niet naar de Heere vragen. Met ons, die zich van Hem afgekeerd hebben. Ja, met óns wil God in contact komen. Dat leert ons het Woord van God. De Bijbel staat boordevol met beloften, aanwijzingen en oproepen om Hem te dienen. Dáár is de kennis aan God te vinden. En die wordt gewerkt door de Heilige Geest.           
De Nederlandse Geloofsbelijdenis zegt het zo dat: naast de kennis van God ‘vanuit de schepping, onderhouding en regering der gehele wereld als een schoon boek’, dat dit artikel ons er nadrukkelijk op wijst dat ‘Hij Zichzelf ons veel meer en veel duidelijker te kennen geeft door Zijn heilig en Goddelijk Woord’. Maar ja, dan moeten we dat Woord wel kennen en lezen! Want als we daar slordig in zijn, en als we geen omgang met de Heere hebben via het Woord, dan verdwijnt ook de kennis aan Hem. Ja, misschien weten we dan nog wel met ons verstand: ‘dat’ en ‘Wie’ Hij is, hoewel dat ook niet meer vanzelfsprekend is, maar dan kénnen we Hem toch niet écht. Daar is een hechte omgang voor nodig. En die omgang, die start door het lezen van Zijn Woord en het onderzoeken daarvan. Johannes schrijft: ‘Het zijn de Schriften die van Mij getuigen’. Wat zijn wij dan bevoorrecht boven de mensen uit de tijd van de Richteren. Zij moesten het vooral hebben van de mondelinge overlevering. Van de traditie... En dan hadden zij alleen nog maar de       
overlevering van de leiding van God met Zijn volk. En van de bevrijding uit de slavernij van Egypte. Maar wij hebben ‘het volledige en betrouwbare Woord dat zeer vast is’ op Schrift! Daarin staat ook de bevrijding uit de slavernij van de zonde, door het verzoeningswerk van onze Heere Jezus Christus aan het kruis! Sla daar dan ook acht op.                                          
‘Tolle, lege’ dat is ‘Neem en lees!’ Het waren déze woorden die door een kinderstem in Milaan klonken. Daardoor werd Augustinus gegrepen. Hij pakte de Bijbel en hij las. En het is hem tot zegen geworden! Misschien is het lezen van de Bijbel er bij u, of bij jou, de laatste tijd, of de laatste jaren, wel wat bij ingeschoten. Dan roep ik u, en jou, op er weer mee te beginnen. Niet om daarmee iets te verdienen, maar wel, en vooral, om God te leren kennen in de volheid van het woord. ‘Lees je Bijbel en bid elke dag, dat je groeien mag!’                                                              

 

Lees verder
prop. M. van Rijn
Romeinen 7:6

We waren aan de wet geketend, maar nu zijn we bevrijd; we zijn dood voor de wet, zodat we niet meer de oude orde van de wet dienen, maar de nieuwe orde van de Geest.

©2022 Hervormde Gemeente Katwijk aan Zee

Disclaimer Colofon Privacy & cookies

Webontwikkeling: 2nd Chapter