Home / Contact
Agenda / Nieuws

Weekbericht 2022-46 Publicatiedatum: 14 november 2022

Meeleven

Opnieuw kwamen berichten van ernstige zieken uit de wijk. We hebben voor de zieken gebeden in de dienst. Laten we ook voor hen bidden in onze huizen. Een gedurig gebed van de gemeente ging op tot de Heere in de hemel, zo lezen we in de Handelingen. Laten we zulk een gemeente zijn. Mag ik u kort vertellen wat dat voor gevolgen heeft? 1. De Heere wordt dan erkent in het geloof. Zijn hulp wordt gevraagd. Daardoor wordt Hij geëerd en geprezen. Roep Mij aan in de dag van benauwdheid; Ik zal u eruit helpen en u zult Mij eren. Psalm 50. 2. De namen van zieken worden u te binnen gebracht. Daardoor worden we aan elkaar als leden van de gemeente van Christus verbonden. En als één lid lijdt, lijden alle leden mee. 1 Kor. 12 3. 1. U wordt vastgemaakt aan het werk van de Heere. Dat heet groei in het geloof. U wordt afhankelijk. Klein in uzelf leert u de kracht van de genade steeds beter kennen. Maar groei in de genade en kennis van onze Heere en Zaligmaker Jezus Christus. 2 Petrus 3. 4. Daardoor leren we dat hulp van God in tijden van ziekte en zorgen, nooit los verkrijgbaar is. De Heere is met eerbied gesproken geen wonderdokter die we als laatste strohalm aanklampen met de gedachte: “baat het niet, schaadt het niet”. Zonder geloof is het echter onmogelijk [God] te behagen. Want wie tot God komt, moet geloven dat Hij is, en dat Hij beloont wie Hem zoeken. Hebr. 11. Zo te leren bidden is het middel dat de Heilige Geest gebruikt om ons te bekeren. Van dag tot dag leert Hij ons uit de hand van de Heere te leven. En leren we steeds meer van de Heere te verwachten. Daarom onderga ik ook deze dingen. Maar ik schaam mij niet, want ik weet Wie ik geloofd heb, en ik ben [ervan] overtuigd dat Hij bij machte is mijn pand, bij [Hem] weggelegd, te bewaren tot die dag. 2 Tim. 1. U zult weten dat Ik de HEERE ben: zij zullen niet beschaamd worden die Mij verwachten. Jesaja 49.

Namen

Onder de letter O noemt Dr. H.F. Kohlbrügge de volgende namen van onze Heere in de Heilige Schrift.

  • Ontfermer Jesaja 49: 10. Jacobus 5: 11.
  • Opgang uit de hoogte: Lucas 1: 78.
  • Opstanding: Joh. 11: 25.
  • Opziener van ons zielen: I Petrus 2: 25,
  • Overste van de koningen van de aarde: Openb. 1: 5.

Zondag

Het werd het Evangelie van Johannes. Eigenlijk was het thema: De tijd. Het uur is gekomen. Nu! Zondagmorgen in het Maranathacentrum hoop ik daar nog verder met u over te lezen. We slaan Openbaring 10 op.

Lidmatenkring

Donderdag 17 november hopen we elkaar weer te ontmoeten. Komt allen! 19.45 uur koffie. 20.00 uur beginnen we. We lezen hoofdstuk 21. Schriftgedeelte 2 Petrus 1: 10 - 21 en 2 Petrus 3: 8 - 18.

Vorige week had ik dit al moeten melden, maar vergat het. Via de kanalen die me ter beschikking staan heb ik het inmiddels wel gemeld. Ik hoop dat jullie er toch kunnen zijn. Hartelijk welkom in het Maranathacentrum!!!

Kerstkaarten

Cora Zuijderduijn heeft ook weer kerstkaarten gemaakt om te versturen naar onze vrienden in Belarus (Wit Rusland) We kunnen op dit ogenblik geen transporten laten gaan. Mogelijk moeten er straks wel andere transporten worden gehouden. Als de winter zou betekenen dat er honger komt en groot gebrek?  Maar we kunnen hen wel trachten te bemoedigen in de moeilijke omstandigheden waarin de vrienden nu verkeren. Het volk leeft onder een schrikbewind. Al vele jaren! Maar nu de dictator in het nauw is gekomen heeft hij zich uitgeleverd aan een andere dictator. De macht van Poetin reikt ook tot in Belarus. En hoewel we niet horen van gevechten op Wit-Russische bodem, toch bevinden zich veel Russische troepen in Belarus. We willen voor onze broeders en zusters daar bidden. Maar een bemoediging sturen door een kaartje is daarbij een goede zaak. Doet u mee! Zie voor de kaarten het bericht achterin deze kerkbode.

Tenslotte

Een nieuw kerkelijk jaar staat voor de deur. 27 november zal het 1ste advent zijn. In 1980 viel die zondag op 30 november. De week daarvoor was ik op zoek naar de teksten voor het komende kerkelijk jaar. En sinds die week heb ik dat 41 jaar lang gedaan. Ieder jaar een ander Evangelie. Een enkele keer ben ik daarvan afgeweken. Dat was in de jaren in Katwijk aan Zee. Toen kwam er de mogelijkheid om, een heel kerkelijk jaar door, te preken over teksten uit het Oude Testament. De collegae preekten toch wel over de teksten uit het Evangelie. Ook is het kerkelijk jaar soms zo verbrokkeld voor een dominee in Katwijk aan Zee, wat je voortdurend moet aanpassen. Bijvoorbeeld omdat je maar heel weinig preekbeurten hebt op de christelijke feestdagen en dus dan een andere tekst moet zoeken. Tweemaal een preek over de stof van Lucas 2: 1 – 20 op eerste Kerstdag is niet per sé verkeerd, maar het beperkt de boodschap van de geboorte van Christus wel erg tot 20 Bijbelverzen. En wel of niet preken op de zondag na bid- of dankdag maakte soms ook inbreuk op je rooster. Dan hielden we immers ook bid- en dankdiensten? Overwegingen bij de tekstkeuze. Ik herinner me dan Dr. A. van Brummelen, die een opschrijfboekje in zijn binnenzak had, waarin hij teksten die bij hem opkwamen tijdens studie of anderszins opschreef. Een wijze raad, voor als je niet weet waarover te preken. Hoewel ik veel van hem heb geleerd, is dat een raad die ik niet opvolgde. Ik hield me strak aan mijn in de tijd voor Advent opgestelde schema. Dit jaar kies ik voor het Evangelie van Terstond! Of zoals het in de Herziene Statenvertaling wordt weer gegeven Meteen. Ruim 40 keer komt dit woordje in het Marcusevangelie voor. Die gaan we niet allemaal aflopen, maar we komen het zeker tegen. Het past wel in onze tijd zou je kunnen zeggen. Nu! Direct. Onmiddellijk. Urgentie. Dan haal je het nieuws. Haalt de boodschap van het Evangelie uw nieuwsoverzicht?

Gezegende zondag.

J. en G.A. Geene

 

©2022 Hervormde Gemeente Katwijk aan Zee

Disclaimer Colofon Privacy & cookies

Webontwikkeling: 2nd Chapter