Home / Contact
Agenda / Nieuws

Weekbericht 2022-25 Publicatiedatum: 20 juni 2022

Van zondag

De Tafel des Heeren stond aangericht. Gods dienstknechten mochten de nodiging doen uitgaan in het midden van onze gemeente; kom, want alle dingen zijn gereed! Het is Christus die nodigt. Gemeenteleden gaven gehoor aan deze oproep van de Koning der kerk. Ze kwamen in het geloof, aangespoord door de Geest naar de Dis van het verbond. Niets bezittend van zichzelf, maar alles verwachten van Hem. Zo zaten zij; proef en zie dat de Heere goed is. Zij zongen; hier 't vette van Uw huis gesmaakt; een volle beek van wellust maakt; hier elk in liefde dronken.  Dan mag je in het Avondmaal Hem zien die alles gaf om zondaren zalig te maken, om Zijn gemeente aan Zich te binden; één met Hem. Psalm 63 komt in het hart; hoe zag ik daar Uw alvermogen, hoe blonk Uw Godd'lijk' eer alom! Dan te mogen eindigen met danken en prijzen, zoals het avondmaalsformulier dit ons op de lippen legt; daarom zal ik met mond en hart de lof des Heeren verkondigen van nu aan tot in eeuwigheid. Nu hier een voorsmaak……, straks volmaakt in de eeuwigheid. Hier passen de regels uit het bekende gedicht van Jacqueline van der Waals: Waar gouden de portalen zijn, hoe zullen daar de zalen zijn!

Nabetrachting een wandeling met God.(gelezen)

Tot de nabetrachting behoort een gedurig opzicht op, en omgang met de Heere. Gen. 17:1. Wandel voor Mijn aangezicht; en zijt oprecht! Gen. 5:24. Henoch dan wandelde met God.

Daartoe is nodig, dat men God aanmerkt als een in Christus verzoende Vader; al gaat het licht weg, al valt men in zonden, al komen er strijden, zo moet men zich evenwel vasthouden aan de onwankelbaarheid van het verbond; want het verbond is niet vast of los naar uw gevoel, naar uw staan of vallen, maar om de onveranderlijkheid Gods. Jesaja 54:10. Bergen zullen wijken, en heuvelen wankelen; maar Mijn goedertierenheid zal van u niet wijken, en het verbonds Mijns vredes zal niet wankelen, zegt de Heere, uw Ontfermer. Mal. 3:6. Ik, de Heere, worde niet veranderd; daarom zijt gij, o kinderen Jakobs, niet verteerd!

Daarom bezwijkt zo ras niet, houdt wat gij hebt, staat in het geloof, houdt u mannelijk, en als u naar uw gevoel de slotsom en vastigheid van uw staat niet kunt opmaken, besluit het uit uw verstandig oordeel. Zie dit: Rom. 6:11. Alzo ook gij, houdt het daarvoor, dat gij wel der zonde dood zijt, maar Gode levende zijt in Christus Jezus, onze Heere. 2 Kor. 5:15. Als die dit oordelen, dat, indien Eén voor allen gestorven is, zij dan allen gestorven zijn.

Stelt dan alzo de Heere gedurig voor u, en leeft in een gedurige samenspraak; dan biddende, dan raadvragende, dan afhangende, dan wachtende, dan eerbiedig aanbiddende, dan rustende in Hem, dan dankende, dan zich te zijnen dienste aanbiedende; gewent u alzo aan Hem. (W. á Brakel)

Tot zondag

In verband met de vakantie van ds Geene hebben we voor zondag een gastpredikant in ons midden. Deze zondag hoopt voor onze wijkgemeente in het Maranathacentrum voor te gaan de emeritus predikant ds J. Harteman uit Kampen. We zien uit naar een gezegende dienst onder de bediening van deze predikant.

Verjaardag ds Geene

Donderdag 16 juni j.l. mocht ds. Geene zijn 66e verjaardag vieren. Zondag heeft de gemeente hem toegezongen uit Psalm 134:3. In zijn dankwoord merkte ds Geene op: dit was de laatste keer dat de gemeente hem, als predikant verbonden aan onze Hervormde gemeente, heeft toegezongen voor zijn verjaardag en dat er nog veel laatste keren gaan bijkomen voor andere zaken tot april 2023, wanneer hij met emeritaat hoopt te gaan. Zijn laatste jaar als dienstdoende predikant van onze Hervormde gemeente is inmiddels ingegaan. De Heere geve hem moed en krachten om de gemeente van Christus te dienen met de woorden uit Jesaja; Hoe lieflijk zijn op de bergen de voeten van hem die het goede boodschapt, die vrede laat horen, die een goede boodschap brengt van het goede, die heil laat horen, die tegen Sion zegt: Uw God is Koning.

We wensen onze predikant Gods zegen toe in zijn nieuwe levensjaar, samen met zijn vrouw en kinderen.

Tenslotte

De laatste weken voor de zomervakantie zijn ingegaan. We denken aan onze jongeren, sommigen nemen afscheid van hun vertrouwde school om, zo de Heere het geeft, in september weer een nieuwe start te maken. De wereld is in rep en roer, het aantal crises neemt gestaag toe. We bidden voor de overheden die beslissingen moeten nemen. Hoe het allemaal zal gaan? Één ding weten en geloven we zeker en ligt vast in Hem; het gaat op de grote dag van Christus aan. De vernieuwende kracht van de Heilige Geest werkt aan de herschepping, waarvan Christus ons toeroept; zie Ik maak alle dingen nieuw!! Daar mogen we naar uitzien.

Namens de kerkenraad een hartelijke groet,
Scriba, C.Honders

©2022 Hervormde Gemeente Katwijk aan Zee

Disclaimer Colofon Privacy & cookies

Webontwikkeling: 2nd Chapter