Home / Contact
Agenda / Nieuws

Weekbericht 2021-37 14 september 2021

Van zondag - Dienst van dankzegging

Ik mag bij Hem in ’t wijnhuis zijn,
Daar laaft Hij mij met zoete wijn,
Die vloeit uit Zijne wonden.
En als ik dan mijzelf vergeet,
Is alles wat ik dan nog weet,
Hij stierf voor mijne zonden.

Zo mocht onze gemeente het lijden en sterven van onze Heere Jezus Christus zien en gedenken in de tekenen van brood en wijn. ‘Hij bracht ons in het wijnhuis, en de liefde is Zijn banier over mij. Achter die banier scharen wij ons, staan we in de wereld, te midden van een verkeerd en ontaard geslacht. Door genade reflecteren Gods kinderen de vruchten van geloof en bekering als het Licht van Christus in deze wereld. Hoe dat gaat? Een gesprekje met een ongelovige buurvrouw of collega, een helpende hand bieden, onze kerkgang en vult u zelf maar in. Of zoals dat eenvoudige kinderversje zegt over de brandende kaarsjes in de nacht:” jij in jouw klein hoek en ik in ‘t mijn. Zo zijn we reflectoren van het Licht, een dankzegging waard.

Tot zondag

Onze wijkgemeente heeft dienst ‘s ochtends in de Oude kerk. In verband met de vakantie van onze predikant ds J. Geene gaat in deze dienst voor ds N.A. Donselaar uit Stad aan ‘t Haringvliet. In juli heeft deze predikant voor onze wijk reeds een dienst geleid in het Maranathacentrum en nu dus in de Oude kerk. De Heidelbergse catechismus leert ons en roept ons op bij de uitleg van het vierde gebod: dat ik, inzonderheid (vooral) op den sabbat, dat is op den rustdag, tot de gemeente Gods naarstiglijk (trouw) kome, om Gods Woord te horen, de sacramenten te gebruiken, God den Heere openlijk aan te roepen, en de armen Christelijke handreiking te doen. Een oproep aan ons allen, wees trouw in het bezoeken van de kerkdiensten! Velen onder ons zouden graag nog een keer samenkomen met de gemeente, maar kunnen dit niet meer door ziekte of  lichamelijke ongemakken. U die wel naar de kerk kunt; maak gebruik van de zitplaatsen die er zijn! Laat in dit geval niet het gemak de mens dienen.

Wat blijdschap smaakt mijn ziel,
Wanneer ik voor U kniel,
In't huis, dat Gij U hebt gesticht!
Hoe lief heb ik Uw woning,
De tent, o Hemelkoning,
Die G', U ter eer, hebt opgericht!

Meeleven

We leven mee met de zieken. In het kerkblad van vorige week hebben de namen van onze zieken gestaan. Het mag een troost zijn te weten dat een meelevende en biddende gemeente om u heen mag staan. Echter onze enige Troost en Hoop zoeken wij niet bij mensen. In ons psalmboek staat een klein geschriftje genaamd:  ‘Ziekentroost’. Dit jaar is het 450 jaar geleden dat de schrijver Hille de eerste beknopte editie van deze Ziekentroost publiceerde. Generaties voor ons hebben troost mogen ‘putten’ uit dit geschriftje. Helaas in onze tijd nog heel weinig gelezen, laat staan geprezen.  In sommige uitgaven is de Ziekentroost onderverdeeld in kleine hoofdstukjes, dit komt de leesbaarheid zeker ten goede. Daarom een goed moment om het putemmertje eens de laten zakken in de Ziekentroost. Ter bemoediging en vertroosting halen we deze woorden uit de Ziekentroost naar boven en geven ze aan u mee.

Hoofdstukje 7 van dit geschrift heeft de volgende titel: Wij moeten tot Christus onze toevlucht nemen.

Hier lezen we de volgende troostrijke woorden:
Aangezien wij dit zeker weten, dat wij zonder enige verdienste onzerzijds (want wij hebben er geen; waarom wij onnutte dienstknechten zijn), alleen door den dood en de wederopstanding van Christus, de eeuwige zaligheid verkrijgen, zo laat ons dan met vrijmoedigheid toegaan tot den troon der genade, opdat wij barmhartigheid mogen verkrijgen, en genade vinden om geholpen te worden te bekwamer tijd. En omdat wij elk ogenblik hulp nodig hebben, zo moeten wij tot Hem gaan. Want Hij zegt door de profeet David: Roep Mij aan in den dag der benauwdheid, en Ik zal er u uithelpen. En: Al kon een moeder haar zuigeling vergeten, zo zal Ik toch u niet vergeten. Gelijk Christus Zelf in het Evangelie zegt: Komt herwaarts tot Mij, allen die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven, en gij zult rust vinden voor uw zielen. Tot wien zullen wij anders heengaan? Hij heeft de woorden des eeuwigen levens; en het leven is in Hem geopenbaard. Hij is het hemelse Manna, dat onze zielen eeuwiglijk verzadigt; het hemelse Brood; wie daarvan door het geloof eet, zal nimmermeer hongeren, en wie Zijn bloed drinkt, zal nimmermeer dorsten.

Opening winterwerk

Recent ontvingen we als kerkenraad de nieuwsbrief van het HGJV met een kort verslag van het clubwerk wat in het vorige seizoen gedaan mocht worden, ondanks alle beperkingen die door de corona maatregelen waren opgelegd. Hartelijk dank hiervoor. Nu ligt een nieuw seizoen voor ons. In de Nieuwe kerk, vorige week, mochten we als gemeente Gods zegen vragen voor dit belangrijke werk en vergeet het niet het is tevens missionair werk in onze gemeente. Wij wensen alle gemeenteleden die op één of andere wijze hieraan een ‘steentje’ bijdragen ook Gods onmisbare zegen toe.

Kerkenraad

We mogen u melden dat onze broeder J. de Vreugd zich herkiesbaar heeft gesteld voor een nieuw termijn als ouderling. Wij zijn daar als kerkenraad en wijkgemeente zeer dankbaar voor, dat onze broeder het ambt opnieuw mag opnemen. Stoppen of doorgaan? Bij deze overweging kun je je voelen als een riet dat heen en weer bewogen wordt. Maar wat een wonder dat de liefde en het vertrouwen in Hem onze Heere en Heiland het wint. Dan  moet en mag je doorgaan. We wensen onze broeder Gods zegen toe samen met je vrouw en de kinderen die aan jullie zijn toevertrouwd.

Vorige week woensdag hebben we de eerste kerkenraadsvergadering van het nieuwe seizoen gehad. Ds Geene hield een korte inleiding over de oorsprong van de ambten in de kerk, zoals wij die nu kennen. De drie ambten van Christus: Koning, Priester en Profeet zien we weerspiegelt in respectievelijk de ouderling wat betreft het regeerambt, de diaken in het dienen en de predikant in de Woord verkondiging.

Een belangrijk agendapunt van deze vergadering was de ambtsdragersverkiezing. In een vorig kerkblad bent u al geïnformeerd over de vacatures die er zijn en gaan ontstaan door het aftreden van twee broeders. Namen van mogelijke kandidaten zijn door de wijkgemeente niet ingediend. Allereerst mag ik u melden dat onze broeder en diaken C. Verdoes door de kerkenraad is benoemd tot ouderling en dat hij deze benoeming ook heeft aangenomen. U kunt begrijpen dat wij hiervoor heel dankbaar zijn en de Heere hiervoor de eer. De Heere baant wegen die wij van tevoren niet hadden verwacht.

Dan ervaar je als kerkenraad het Woord van God uit Jesaja “voordat zij roepen, Ík zal antwoorden, terwijl zij nog spreken, Ík zal horen”.

We wensen broeder Verdoes Gods zegen toe bij het vervullen van dit voor hem nieuwe ambt. Ouderling zijn doe je niet alleen, zo ook zijn vrouw en kinderen mogen delen in Zijn ondersteuning en zegen.

In onze vergadering hebben vier broeders mogen benoemen tot ambtsdrager; twee voor het ambt van diaken en twee voor het ambt van ouderling. We hopen hun namen in onze dienst van DV zondag 19 september af te kondigen en in het volgende kerkblad te vermelden.

Tenslotte

Deze week wordt het spannend. De anderhalve meter maatregel wordt opgeheven, maar niet voor alles. Blijft het voor de kerkdiensten gehandhaafd of kunnen we straks weer naast elkaar zitten zonder deze regel? Op korte termijn gaan we beslist horen, wat het gaat worden.

Een hartelijke groet namens de kerkenraad van de Pniëlwijk.
Scriba C.Honders

 

 

 

©2021 Hervormde Gemeente Katwijk aan Zee

Disclaimer Colofon Privacy & cookies

Webontwikkeling: 2nd Chapter