Home / Contact
Agenda / Nieuws

Weekbericht 2020-42 12 oktober 2020

Bij de diensten

Het was wel weer een andere ervaring de afgelopen zondag. 30 mensen in de kerk. Allemaal bekenden en overwegend wat ouder. Met het aanmeldsysteem zal het zondag weer anders zijn. Dan weer een dienst in de Ichthuskerk. ’s Morgens word ik verwacht in Gameren. ’s Avonds heeft onze wijk dan de dienst waarin zondag 2 aan de orde komt. Het catechismusgeloof, zo citeerde ds. Kunz de voor mij zo herkenbare woorden van ds. van Brummelen. En daarmee wordt natuurlijk niets anders bedoeld dan het Christelijk geloof. En geloof dat heeft ruggengraat nodig. Dat  biedt de Catechismus. Je zou ook kunnen zeggen structuur. Het geloof is, als we er Bijbels over spreken, een zaak van vastigheid. De Catechismus heeft het in Zondag 7 over zeker weten van alles wat ons God in Zijn Woord heeft geopenbaard. Daar wil de Catechismus ons dienstbaar in zijn. De hoofdlijnen van het christelijk geloof ons aanreiken en leren. We steunen en leunen niet op gevoelens of toevalligheden, maar op het betrouwbare Woord van God. Het Woord immers is Gods openbaring. Zo komt Hij tot ons. En dat geldt dan ook onze situatie. Ons bestaan. Daar wordt niet maar zo over gezegd in de Bijbel, dat we allemaal wel begrijpen dat we zondaars zijn. Nee dat moet God ons vertellen. Dan pas gaan we het begrijpen. Zondagmorgen na de dienst zei een van de broeders: dominee, wat komen we dan wat tekort. Kijk daar gaat het om. Als de Wet van God gepredikt wordt, dan gaat de genade werken om ons te overtuigen. En daarom zongen we van Christus met Psalm 45. Waaruit kent je je ellende? Uit de wet van God.

Catechese

We begonnen, maar nu is de herfstvakantie. En ja, vrij van school. Misschien een paar dagen weg. Daarom 20 oktober geen catechese. Was je er nog niet? Je hoeft je nu niet meer op te geven maar de volgende keer wel komen, natuurlijk. 27 oktober allemaal aanwezig?!. 18.30 – 19.15 uur tot en met 15 jaar. 19.30 – 20.15 uur 16 jaar en ouder. Ik verwacht jullie.

Herinnering Lidmatenkring

Donderdag 15 oktober staat de lidmatenkring in de agenda. We hopen dat we die wel kunnen houden. Maar misschien blijkt uit berichtgeving elders in deze kerkbode dat dit toch onverstandig is en dan krijgt u dat vast wel op tijd te horen. We lezen dan weer samen verder in ons boekje over de Petrusbrieven. Hoofdstuk 12 is aan de orde. Ik heb het idee dat dit genoeg stof voor de bespreking is. We beginnen weer om 19.45 uur. Hartelijk welkom!

Tenslotte

We zijn allemaal gezond. Dat is een zegen. Maar de onduidelijkheid en het onverwachte vind ik erg moeilijk. Zo maar ineens veranderen de plannen. En ik begrijp uit de vragen die voortdurend gesteld worden, dat anderen daar ook moeite mee hebben. Wanneer geven ze nu eens een lange termijn visie. Maar dat is nu wat er aan de hand is. Die langetermijnvisie kan niemand geven. En omdat onze samenleving in zijn geheel geen langetermijnvisie heeft, komt er onrust op. We zijn het moe. We zijn het zat. Het Evangelie leert ons ook om ergens van te walgen, iets totaal en volkomen zat te zijn. Er helemaal geen zin meer in te hebben. Dat is de zonde. En daar heb je het Evangelie bij nodig. Dat ons zegt dat de Wet van de Heere goed is. Dat de geboden van de Heere volmaakt zijn. En dat een leven met de Heere het mooiste leven is. Daar heb je ook het Evangelie voor nodig. Daar wordt ons dat verkondigd. In het leven van de Heere is dat in deze wereld openbaar gekomen. Waar de Heere Jezus kwam was geen honger, was geen ziekte en nood. En uiteindelijk moest zelfs de dood wijken en werd verslonden in het geopende graf. En nu leeft zijn gemeente dat leven van de Heere Jezus. Allen die door het geloof in Jezus zijn mogen binnengaan door de poort van de dood in het eeuwige leven. En als de Heiland terugkomt op de wolken dan zal de volkomenheid van al Gods beloften openbaar komen. Dan zal de zonde worden weggedaan en allen die de verschijning van de Heere Jezus niet hebben liefgehad. Dan is het te laat. Maar tot die dag gaat Hij voort mensen te roepen uit de duisternis van zonde en dood. Daarom gaat de verkondiging door. Daarom gaat de oefening van de dienst van God door. Daar komt de gemeente voor samen om te horen van Gods grote daden. E ja, dat doen we liever in een volle kerk! Maar God kan het ook door u in de huiskamer met elkaar een preek te laten lezen, of een preek via internet te laten horen. Niet de manier waarop we samenkomen is het belangrijkst, maar dat we het Woord van God horen. De lofzang blijft gaande, doordat God een mens Zijn lied op de lippen legt. Dan zingt u dat bibberend van stem of luidkeels, of jij met een galmende sopraan of een diep gevooisde bas. In de wereld gaat het om performance, om hoe ziet het er uit en hoe heeft het geklonken. In het koninkrijk van God klinkt het leid tot lof van God. Nergens in de Bijbel staat een antwoord te lezen of de kinderen van God dan zo zullen zingen dat ze voor de jury van de wereld een hoofdprijs zouden halen. Het zal goed zijn, ja zeer goed. En er is geen beter woord dan goed. Zelfs best niet, want zij zullen allen goed zijn, omdat God goed is. Ja dat wordt onverstaanbaar. Toen er iets van de hemeltoon op aarde kwam was het als het geluid van een zachte stilte, of het geluid van een geweldig gedreven wind. Soms kun je er iets van horen, als je oren hangen aan het Woord van God. Dan kan het zomaar zijn dat de storm van nood en ziekte en dood over je leven komt. En dan is het toch:

Als ik dan U heb, o Heer mijn!
Zou daar iets anders mijn God zijn?
Zou ik ergens groot ofte klene,
Een God hebben dan U allene?

Bezwijkt dan ooit, in bitt’re smart.
Of bangen nood, mijn vlees en hart,
Zo zult Gij zijn voor mijn gemoed
Mijn rots, mijn deel, mijn eeuwig goed.
(Datheen en 1773)

Een hartelijke groet, mede namens mijn vrouw,
JG

 

©2020 Hervormde Gemeente Katwijk aan Zee

Disclaimer Colofon Privacy & cookies

Webontwikkeling: 2nd Chapter