Home / Contact
Agenda / Nieuws

Zesjaarlijkse stemming Publicatiedatum: 21 februari 2023

Aankondiging

Op grond van de kerkorde, Ordinantie 3.6.3, hebben de leden van de wijkgemeenten de wijkkerkenraden gemachtigd om voor elke vacature een dubbeltal op te stellen. Zo is dat ook opgenomen in de Plaatselijke Regeling. Deze machtiging is zes jaar geldig. De laatste keer dat deze machtiging is afgegeven was in 2017. Tel daar zes jaar bij op, en u begrijpt dat er opnieuw een machtiging nodig is.

De stemming hierover vindt plaats in de week van D.V. 13 tot 17 maart. Iedere wijkkerkenraad zal in de eerstvolgende kerkbode aangeven waar en wanneer de leden van de betreffende wijkgemeente aan deze stemming kunnen deelnemen. U kunt de plaats, datum en het tijdstip ook in de tabel onderin deze pagina vinden.

In onze gemeente wordt in ieder oneven jaar de verkiezing van ambtsdragers gehouden. De reden dat dit om de twee jaar gebeurt, is om te voorkomen dat een voltallige kerkenraad aftreedt en dat er dan een volledig nieuwe kerkenraad verkozen moet worden. Daarnaast wordt op deze manier de continuïteit geborgd, omdat in een kerkenraad op deze manier altijd ambtsdragers zitten die minimaal twee jaar ervaring in het ambtswerk hebben.

De kerkorde beschrijft in Ordinantie 3.6.3 en 3.6.4 hoe de procedure van het verkiezen van ambtsdragers moet gebeuren. De standaardprocedure wordt beschreven in Ordinantie 3.6.3 en gaat uit van een kandidaatstelling door de gemeenteleden, waarbij iedere kandidaat door tien of meer stemgerechtigde leden ondersteund moet worden. Is dit het geval dan stelt de kerkenraad een lijst op met de namen die voor dat ambt zijn voorgedragen, eventueel aangevuld met namen vanuit de kerkenraad zelf. Als het aantal ingediende namen groter is dan het aantal vacatures, dan volgt er een verkiezing door de stemgerechtigde leden van de gemeente. Is dit niet het geval dan geschiedt de verkiezing door de kerkenraad. Ordinantie 3.6.4 biedt de gemeenteleden de mogelijkheid om voor een periode van ten hoogste zes jaren de kerkenraad te machtigen om, in afwijking van ordinantie 3.6.3, voor elke vacature afzonderlijk dubbeltallen vast te stellen. Hierbij worden de gemeenteleden opgeroepen om voor iedere vacature afzonderlijk namen in te dienen. Als voor een bepaalde vacature niet meer dan vier aanbevelingen met naam van dezelfde persoon worden ingediend door stemgerechtigde leden van de (wijk) gemeente, dan kan de verkiezing door de kerkenraad geschieden. Als er voor de vacature meer dan vijf aanbevelingen worden gedaan door stemgerechtigde leden van de (wijk)gemeente dan kan de kerkenraad de aanbevolene als gekozen verklaren of overgaan tot het stellen van een dubbeltal, waaruit de stemgerechtigde leden van de gemeente kunnen kiezen.

Conform de praktijk in onze gemeente wordt in onze plaatselijke regeling en in het beleidsplan gesteld dat de wijkkerkenraden de stemgerechtigde gemeenteleden vragen om gemachtigd te worden voor de mogelijkheid tot het stellen van dubbeltallen. Hiermee houdt de gemeente de mogelijkheid om namen voor ambtsdragers in te dienen en houdt de kerkenraad de mogelijk om broeders in hun midden te benoemen waarvoor ook een meerderheid in de kerkenraad gevonden wordt. De wijkkerkenraden zullen dan ook binnenkort een vergadering beleggen waarin de stemgerechtigde leden van de wijkgemeente de gelegenheid krijgen om hun stem uit te brengen. Mede vanwege de aanstaande verkiezing van ambtsdragers is het van belang om op korte termijn deze zes jaarlijkse stemming te organiseren en de gemeenteleden te vragen om, conform de plaatselijke regeling en het beleidsplan, de kerkenraad opnieuw te machtigen tot het stellen van dubbeltallen.

De kanselafkondiging over de zesjaarlijkse stemming klonk best ingewikkeld. En ik vrees dat het niet veel eenvoudiger kan. Als u precies wilt weten hoe het zit, dan zit er niets anders op dan maar eens op internet te zoeken naar de PKN kerkorde en dan in het bijzonder naar de ordinanties 3.6.3 en 3.6.4.

Voor wie daar geen trek in heeft - wat we kunnen begrijpen - verwoorden we de kern ervan.

In de kerkorde staat beschreven op welke manier ambtsdragers verkozen kunnen worden. In essentie zijn daar twee manieren voor. De standaardprocedure staat in ordinantie 3.6.3.

In onze gemeente maken we gebruik van de mogelijk om daar vanaf te wijken. Dat staat dan weer beschreven in ordinantie 3.6.4. Het komt er op neer dat de leden van de wijkgemeenten de wijkkerkenraad machtigen om broeders in hun midden te benoemen waarvoor ook een meerderheid in de kerkenraad gevonden wordt. Zoals u weet wordt als eerste stap aan leden van de wijkgemeente gevraagd om namen in te dienen. Met het afgeven van de machtiging geven de leden van de wijkgemeente het vertrouwen aan de kerkenraad en dragen daarmee een deel van hun bevoegdheid aan hen over.

Aangezien deze machtiging voor het laatst in 2017 aan de kerkenraden werd afgegeven moet dat nu weer gebeuren (want: elke zes jaar).

Plaats en datum voor stemming per wijk

De vergadering van de wijkkerkenraden vindt D.V. op de volgende data plaats:

Wijkgemeente: Locatie: Datum: Tijd:
 Andreas  Kerkhaventje 16-03-2023 19:30 uur
 Bethel  Pniëlkerk 13-03-2023 19:30 uur
 De Noord  Het Anker 15-03-2023 19:30 uur
 Ichthus  Ichthuskerk 15-03-2023 19:30 uur
 Immanuël  Het Anker 15-03-2023 19:30 uur
 Maranatha  Maranathacentrum 13-03-2023 20:00 uur
 Morgenster  Het Anker 16-03-2023 19:15 uur
 Pniël  Pniëlkerk 15-03-2023 19:00 uur
 Rehoboth  Maranathacentrum 13-03-2023 19:45 uur
 Sion  Het Anker 16-03-2023 19:30 uur

Let op: de stemming vindt plaats op het hierboven genoemde aanvangstijdstip. Wie na dit tijdstip binnenkomt, kan niet meer deelnemen aan de stemming.

©2023 Hervormde Gemeente Katwijk aan Zee

Disclaimer Colofon Privacy & cookies

Webontwikkeling: 2nd Chapter