Home / Contact
Agenda / Nieuws

‘Een profeet uit uw midden, uit uw broeders, zoals ik, zal de HEERE, uw God voor u doen opstaan; naar Hem moet u luisteren.’ (Deuteronomium 18: 15)

Mozes neemt afscheid. Staande bij de grens van het beloofde land spreekt de oude profeet nog één keer het volk toe. Hij spreekt over de doortocht van de Jordaan en het in bezitnemen van het beloofde land. Hij spreekt over de offers die aan God gebracht moeten worden en over de feesten die gevierd moeten worden. Hij spreekt over zorg voor de weduwen en wezen en over eerlijke rechtspraak. Dan klinkt ineens een profetie. Vervuld van de Heilige Geest kijkt Mozes over de horizon van zijn tijd heen en krijgt zicht op Gods heilsplan: ‘Een profeet uit uw midden, uit uw broeders, zoals ik, zal de HEERE, uw God voor u doen opstaan, naar Hem moet u luisteren.’ Mozes ziet dat de Heere Jezus zal komen en profeteert verschillende dingen over Hem. 

Allereerst: ‘Hij is een profeet uit uw midden.’ De Heiland van de wereld zal een Israëliet zijn, een nakomeling van Abraham, Izaäk en Jakob. Door het Nageslacht van Abraham zullen alle volken van de aarde gezegend worden. (Gen. 22: 18) De Messias zal geboren worden in het volk Israël, in een Joodse familie, uit een Joodse vrouw. Hij zal in de eerste plaats ‘voor u’, het volk Israël, opstaan. Het gaat over de Messias van Israël, die komt om Zijn volk te redden. En ieder die Hem liefheeft mag zich bij dit volk aansluiten. 

Daarna zegt Mozes: ‘Hij is uit uw broeders.’ Dit sluit aan bij het voorafgaande, maar benadrukt daarnaast ook: Hij zal dicht bij u komen. Hij zal u en jou als een broeder nabijkomen. Hij wordt ons mensen in alles gelijk. Hij kent onze verzoekingen, onze aanvechtingen en onze strijd. Hij heeft die strijd Zelf ook gestreden en kan ons daarom ook daarin nabij zijn. Zoals de Apostel schrijft: "Hij is in alles aan de broeders gelijk geworden, opdat Hij een barmhartig en een getrouw Hogepriester zou zijn in de dingen die God betreffen, om de zonden van het volk te verzoenen. Want waarin Hij Zelf geleden heeft, toen Hij verzocht werd, kan Hij hen die verzocht worden te hulp komen.’ (Hebr. 2: 17-18) 

Mozes profeteert nog meer over Hem: ‘De HEERE, uw God, zal Hem doen opstaan.’ Mozes ziet dat Hij geen gewone profeet zal zijn. Hij wordt niet geboren uit een vader en moeder, zoals dat voor vele profeten geldt, maar deze Profeet zal door God Zelf worden opgericht. ‘God Zelf zal Hem verwekken.’ (St.Vert.) Hij zal ontvangen worden door de Heilige Geest. Hij is de Zoon van God, Die uit de hemelse heerlijkheid afdaalt om hier op aarde mens te worden. Doordat deze Profeet van God Zelf uitgaat, kan Hij onze Middelaar zijn! 
Dan horen we een eigenaardig zinnetje: ‘Hij is een profeet zoals ik.’ Waarin lijkt Jezus dan op Mozes? Op het eerste gezicht zijn er wel een aantal overeenkomsten tussen hen aan te wijzen. Mozes en Jezus brengen allebei jeugdjaren in Egypte door en van beiden wordt hun leven daarbij bedreigd door een koning. Beiden worden door God gezonden om het volk Israël te bevrijden en beiden ondervinden daarbij veel onbegrip en weerstand uit het volk. Beiden hebben hun volk uit de dood bevrijd, hen geleid door de doodsrivier. En beiden zijn op een berg vanwege zonde gestorven, Mozes vanwege zijn eigen zonde, maar Jezus vanwege de zonden van anderen. 

Maar dat zijn denk ik niet de overeenkomsten waar Mozes op doelt. Mozes’ profetie ziet op diepere zaken. Mozes en Jezus kennen beiden de HEERE en Zijn wil. Zij willen beiden de Wet van God vervullen, leven tot eer van God. Van allebei horen we dat zij zachtmoedig zijn en vol liefde tot de mensen. Beiden wijzen de mensen op de HEERE en roepen op om Hem lief te hebben boven alles. Beiden treden op als bemiddelaar tussen God en mens en beiden wijzen op het offer dat nodig is om met God verzoend te worden. 

De Profeet die komen zal, is een profeet als Mozes. Maar de nieuwe Mozes overstijgt de eerste Mozes. Want, zoals ds. Kohlbrugge hierbij aantekent, wat Mozes als Profeet was, dat was hij door Christus en in Christus. ‘De Wet is door Mozes gegeven, de genade en de waarheid zijn er door Jezus Christus gekomen.’ (Joh. 1: 17) De nieuwe Mozes wijst niet alleen op het offer dat nodig is voor behoud, maar heeft het Zelf gebracht. In Hem is de Wet van God en alle gerechtigheid vervuld. Hij biedt ons Gods genade aan. Laten we ook in deze adventsweken horen naar Zijn Stem en die gehoorzamen. Want deze Profeet heeft de weg tot de Vader geopend.

Ds. D.M. Heikoop

Handelingen 13:38-39

U moet dus weten, broeders en zusters, dat het dankzij hem is dat aan u de vergeving van de zonden verkondigd wordt; iedereen die op grond van de wet van Mozes geen vrijspraak kon krijgen, wordt door hem geheel vrijgesproken, mits hij gelooft.

©2021 Hervormde Gemeente Katwijk aan Zee

Disclaimer Colofon Privacy & cookies

Webontwikkeling: 2nd Chapter