Van zondag…
‘Denk niet dat Ik gekomen ben om de Wet of de Profeten af te schaffen; Ik ben niet gekomen om die af te schaffen, maar te vervullen.’ (Mat. 5 : 17) Jezus benadrukt dat er geen misverstand over mag bestaan: God begint in Hem niet met een heel nieuw plan, maar Hij zet Zijn oude plan op een nieuwe manier voort. Daarbij vult Jezus de halfvolle of bijna lege kannen van onze gehoorzaamheid met Zijn gerechtigheid en krijgt de Wet door Zijn doen en laten nieuwe vulling. Het komt aan op hartelijke liefde voor God en dienende betrokkenheid op onze naaste.

Meeleven.
De afgelopen weken deden we voorbede voor mevr. Janna Schaap. Zij kreeg eind december het ernstige bericht dat er een gezwel in haar longen is aangetroffen. Na nader onderzoek verwacht ze deze week een definitieve uitslag. Zo zijn er opeens grote zorgen. We bidden om Gods troostvolle ontferming over haar.
We noemden ook de naam van dhr. J. Roos. Hij lag tijdens de Kerstdagen in het ziekenhuis vanwege hartproblemen. Nu verblijft hij tijdelijk in Zorgcentrum Groot Hoogwaak in Noordwijk. We hopen dat hij daar verder aan zal sterken, zodat hij weer spoedig thuis kan zijn, bij zijn vrouw.
Naast deze zuster en broeder zijn er ook andere gemeenteleden uit en rond onze wijkgemeente die met grote zorgen het nieuwe jaar zijn ingegaan. We mogen elkaar bemoedigen met het geloof dat de Heere Jezus ons in alles nabij is gekomen, ook in onze ziekten en in ons verdriet! Hij ondersteune u allen, in de wegen die u moet gaan

50 jaar getrouwd.
In de vorige kerkbode noemde ik twee gouden huwelijksjubilea. Er was er echter nog een in onze wijk. Op 30 december waren ook Mart en Corrie Glasbergen-Guijt 50 jaar getrouwd. Ook zij begonnen 50 jaar geleden in diezelfde flat aan de Talmastraat, die toen net opgeleverd was. Daarom ook aan dit echtpaar een hartelijke felicitatie! Zij mogen dit jubileum ervaren als teken van Gods trouw in hun leven en weten zich daar dankbaar voor. We wensen hen samen nog goede jaren toe, met allen die bij hen horen, onder de zegen van onze God. 

Bijbelkring senioren.
De Bijbelkring voor senioren staat weer in de agenda voor D.v. dinsdag 14 januari, van 10.00 tot 11.30 uur in het Maranathacentrum. We lezen en bespreken 1 Petrus 2 : 1 – 12. Misschien ook iets voor u?
U bent van harte welkom!

Maranathabijbelkring.
De ‘gewone’ Maranathabijbelkring zal op D.v. donderdagavond 16 januari weer bij elkaar komen. Een fijne plek om met elkaar in gesprek te zijn rondom de Bijbel. We lezen en bespreken dit keer 1 Petrus 2 : 13 – 25, met als thema ‘Omgaan met gezag’. 
De kring is nog niet vol, dus als u ook eens aan wilt schuiven: kom gerust! We beginnen om 20.00 uur en sluiten rond 21.30 uur weer af.

Beroepingswerk.
V
anuit onze wijk leven we mee met de familie Hogendoorn, nu er in deze weken twee nieuwe roepstemmen op hen afkomen, naast de roepstem vanuit onze gemeente. De Heere geve het inzicht om hierin Zijn weg te gaan.

Verantwoording.
Bij het rondbrengen van de kerstattenties werden de volgende giften ontvangen:
via Jan Knetsch €10, 00;
via Gert-Jan Meerkerk € 110, 00;
via Wim van Duijn € 35, 00;
via David Stelma/Floris van der Plas € 20, 00;
via Hans van der Meij € 5, 00;
via Dirk Blees € 35, 00;
via Theresa van der Plas/Hanneke Schaap € 50, 00, hiervan €10, 00 bestemd voor de voedselbank.
Ds. Lugthart bij zijn bezoekwerk 1x € 10, 00 en 1x €20, 00 voor de wijkkas.
De opbrengst van de collecte op de Kerstwijkavond was € 290, 00;
op de Kerstwijkochtend € 458, 25.
Allen hartelijk dank voor deze giften.

Catechisantendienst.
Vorig jaar besloten we als kerkenraad om 1x per jaar een catechisantendienst te houden, zoals we ook elk jaar een Kerk-en-schooldienst hebben. De gedachte daarachter is dat zo’n dienst een mooie kans kan bieden om onze catechisanten op een positieve manier te betrekken bij de kerkdienst en ook hun ouders daarbij uit te nodigen. A.s. zondagavond houden we zo’n dienst in het Maranathacentrum. Dit is in principe een gewone dienst, bedoeld voor jong en oud en herkenbaar als een dienst van onze wijkgemeente. Het bijzondere aan deze dienst is dat het thema is aangedragen en voorbesproken met de jongeren uit de twee oudste catechisatiegroepen van onze wijk en dat zal daarom ook doorklinken. Ook over de invulling van de liturgie hebben we met elkaar nagedacht. Het thema is: ‘Dáárom ga ik naar de kerk!’ Waarom doen we dat eigenlijk? Wat verwachten we er zelf van en wat mógen we ervan verwachten? Een onderwerp dus, wat ons allemaal aangaat.  Na afloop van de dienst willen we graag met de catechisanten over de preek doorpraten en ook andere jongeren zijn daarbij van harte welkom. We beginnen de dienst met het zingen van een aantal vrije liederen en in de dienst zullen we de psalmen ritmisch zingen, zoals we dat ook doen in andere aangepaste diensten. We zien uit naar een dienst tot opbouw en bemoediging van ons allemaal, hoe oud we ook zijn!

Tenslotte.
Mede namens mijn vrouw dank ik een ieder die ons rond de feestdagen een kaartje stuurde of op een andere manier zijn of haar betrokkenheid op ons toonde. We wensen u allen van harte Gods zegen toe in het komende jaar. Een jaar, waarvan we niet weten wat het brengen zal, maar waarvan we wel geloven mogen dat het in Gods hand ligt. En Hij is het ook, die ons voor gaat. Laat ons oog en ons hart daarom dan ook telkens weer op Hem gericht zijn.
Met hartelijke groet,
ds. G. Lugthart