Home / Contact
Agenda / Nieuws

12-18 nov '21 08 november 2021

wijkbericht

Van dankdag en zondag…
‘Dankend doorgaan’ was het thema voor dankdag, aangereikt door de HGJB. Ds. A.W. van de Plas was onze voorganger in deze dienst. Eenvoudig, op de kinderen afgestemd en toch niet kinderlijk. Een woord voor ons allen. Het dankoffer van Noach dat ons bracht bij hét offer. Het kruis van Jezus Christus onder de boog van Gods trouw.
Afgelopen zondag heeft kandidaat Gerco Guijt het woord bediend vanuit Psalm 95. Een loflied met donkere ondertonen. Een hoge inzet met de lof op Gods naam vanwege Zijn grootheid en een knielen voor de HEERE die ons gemaakt heeft, omdat Hij onze God is. Maar ook die diepe, ernstige waarheid dat wie Hem ongehoorzaam is, Zijn rust nooit zal binnengaan. Dat heeft Hij in Zijn toorn gezworen.

Tot zondag… 
Aanstaande zondag gaat ds. G.M van Meijeren voor in de morgendienst in het Maranathacentrum. We hopen en bidden op een goede ontmoeting met hem, maar bovenal met onze goede God, die zijn dienaren roept en zendt. Hij komt tot ons in het gewaad van Zijn woord. “Laten wij Zijn aangezicht tegemoet gaan met een loflied”.

Aanvullende maatregelen.
Het zat er aan te komen. De besmettingscijfers stijgen behoorlijk. Nieuwe maatregelen in de samenleving, zo ook in de kerk. Ook wij hebben onze verantwoordelijkheid te nemen. Dan maar op 1,5 meter en met mondkapje, als we nog maar wel als gemeente samen kunnen komen en de lof van Gods naam kunnen bezingen. De besmettingen gaan de gemeente niet voorbij. We horen van steeds meer gemeenteleden die er op dit moment mee te maken hebben, zelf ziek of zieken in de familiekring. We wensen allen beterschap toe en bovenal Gods zegen en bescherming.

Benoemingen.
We zijn dankbaar dat broeder Arie Willem van der Plas zijn benoeming tot ouderling-kerkrentmeester heeft aanvaard.
Broeder Jaco Vooijs heeft de benoeming tot ouderling niet aanvaard, de taken die hij in de gemeente mag doen en de weg die hij daarin gaat, laten het op dit moment niet toe om als ambtsdrager dienstbaar te zijn.
We bidden beide broeders Gods rust en zegen toe bij hun beslissing. We vragen de Heere ook om spoedige vervulling van de nog twee openstaande vacatures van pastorale ouderlingen.

Meeleven (1).
We leven mee met onze ambtsbroeder Johan Berkheij. Vorige week woensdag overleed zijn moeder op de gezegende leeftijd van 89 jaar. Zij hoorde bij de zeer sterken, maar het verdriet zal er niet minder om zijn. Waar wij ons leven doorbrengen als een gedachte, daar mag beleden worden dat de Heere ons een Toevlucht is van generatie op generatie; tot op de dag van vandaag is Hij dezelfde.

Meeleven (2).
Woensdag 3 november overleed Abraham de Visser in de leeftijd van 88 jaar. Een groot deel van zijn leven woonde en werkte hij op de Van den Berg Stichting in Noordwijk, waar hij de tuinen verzorgde en leiding gaf aan een aantal bewoners. Planten en bloemen hadden zijn hart. Maar niet alleen dat, hij was ook een zondagsschoolmeester die met de liefde de kinderen het evangelie vertelde. Het overlijden van dochter Nelleke betekende een zware slag. Hij heeft dat verdriet zijn verdere leven altijd meegedragen. In latere jaren werden de krachten minder. Na het overlijden van zijn vrouw bleek thuis blijven moeilijk en werd hij verzorgd in de Wilbert. Daar ontmoette ik hem in zijn kamer die uitzag op de tuin. Hoewel Alzheimer sporen trok, was er telkens contact wanneer we over Gods Woord spraken. Bekende teksten gaven troost en kracht. Zo lazen we kort voor zijn overlijden Psalm 23. “Al ging ik ook door een dal vol schaduw van de dood, ik zou geen kwaad vrezen, want U bent met mij.” Dat was zijn houvast toen de krachten hem ontvielen. De Goede Herder was voor hem in leven en sterven de trouwe Zaligmaker Die Zich over hem ontfermde. We wensen de kinderen, klein- en achterkleinkinderen Gods troost en kracht van harte toe. Wie bij de Heere schuilt is eeuwig veilig.
Ds. A.W. van der Plas

Meeleven (3).
We denken aan en bidden voor zieken en rouwdragenden, en voor een ieder die het moeilijk heeft. We kennen namen, zien gezichten. Maar van nog veel meer kennen we de naam niet, temidden van een wereld die in nood is en in chaos verkeert. “HEERE, hoe lang”? In dit alles zijn daar Gods woorden waarmee we elkaar biddend en zingend bemoedigen “De HEERE is uw Bewaarder, de HEERE is uw schaduw aan uw rechterhand.”

Giften.
Ontvangen via ds. Van der Plas € 500 als volgt te verdelen: € 100 wijkkas, € 150 kerk en € 250 Goede Doelen.

Namens de kerkenraad een hartelijke groet.
Martien van der Plas

©2021 Hervormde Gemeente Katwijk aan Zee

Disclaimer Colofon Privacy & cookies

Webontwikkeling: 2nd Chapter