Home / Contact
Agenda / Nieuws

11-17 juni '21 07 juni 2021

wijkbericht

Van zondag…

De afscheidsdienst van ds. Lugthart.  Voor de dienst uit een viertal toespraken.  Onze burgervader Visser, de voorzitter van de algemene kerkenraad Jaap van der Plas, de consulent ds. Jongeneel en ondergetekende namens de kerkenraad. Dankbaarheid werd uitgesproken over de inzet en de bijdrage die ds. Lugthart aan onze gemeente heeft geleverd. Daarna een dankwoord van ds. Lugthart zelf en toen de Woordverkondiging waar het uiteindelijk allemaal om draait. Ds. Lugthart had een aantal schriftlezingen uit de Filippenzen brief genomen met als kerntekst Filippenzen 4 vers 4.  Thema “Geen tranen , maar blijdschap “.  Verblijdt u zegt Paulus, dat moet de grondhouding zijn. Dat zal niet altijd meevallen maar let wel Paulus sprak deze woorden vanuit de gevangenis. Geen reden tot blijdschap zult u zeggen. Mooi als we onze gedachten mogen richten op Hem die alles voor ons heeft volbracht. Vertrouw jezelf aan Hem toe. Een liefdevolle verkondiging om de dienst als gemeentepredikant in Katwijk te beëindigen. Het ga u goed in Kamerik. We bidden u als kerkenraad Gods onmisbare Zegen toe.

Meeleven.
We leven mee met Janna Schaap en Erica Verdoes maar ook met anderen die niet met name genoemd worden.
Zorgen zijn altijd belastend. Onze Heere zegt werpt al u zorgen op mij en Ik zal uitkomst geven.
Wij bidden u Zijn nabijheid toe.

Zilveren huwelijksjubileum.
Jan en Liezeth de Vreugd waren 7 juni 25 jaar getrouwd. Ze zijn in onze gemeente zeker geen onbekenden. Samen betekenen ze veel voor de club Elim van het HGJV en daarnaast is Jan ook nog ouderling in Pnielkerkenraad.
Jan en Liezeth ook namens onze kerkenraad van harte gefeliciteerd met dit jubileum en wij wensen jullie samen de kinderen Jesse, Ruben, Anne Ruth, Jessey en Timo van harte Gods onmisbare Zegen toe op jullie verdere pad.

Verantwoording.
Ontvangen: via ds. Lugthart een gift van 20 euro. Gever of geefster hartelijk dank.

Beroepingswerk.
Onze wijk is nu dus ook vacant. De vierde op rij. We hebben als kerkenraad afgesproken om de komende maanden te benutten om te kijken hoe het beleidsplan van de gemeente gaat landen en wat daaruit de mogelijkheden en onmogelijkheden zijn voor onze wijk. Natuurlijk gaan we u hierin meenemen. Zodra er nieuws is, melden wij ons weer.

Afscheidsavond.
Ondanks de beperkingen die er nog gelden door corona, was het een zeer geslaagde avond. Complimenten voor de organisatoren. Een avond met een lach en een traan maar toch een waardevol bijeen zijn. Het was fijn om deze manier met elkaar afscheid van elkaar te mogen nemen.

Vacaturetijd.
Voor de komende vacaturetijd heeft de kerkenraad ds. A.W. van der Plas uit Waddinxveen bereid gevonden om, samen met de broeders zelf, het pastoraat en de catechese in te vullen. Daar zijn we blij mee. Ds. Van der Plas is een oude bekende voor onze wijk, velen zullen hem nog kennen van de vorige vacaturetijd. Is er sprake van ziekte, rouw of andere zorgen of heeft u anderszins behoefte aan een pastoraal gesprek: dan kunt u dat aangeven via uw wijkouderling of de scriba van onze wijk, br. Martien van der Plas. Als consulent is ds. Jongeneel bereid gevonden om de kerkenraad met raad en daad terzijde te staan. Wilt u de kerkenraad de komende tijd in het bijzonder in uw gebeden gedenken?

Groet.
We beginnen weer aan een periode zonder predikant. Dat zal ook voor de kerkenraad weer wat wennen zijn. U kunt ons helpen door ons op de hoogte te houden van wel en wee. Zo blijven we up-to-date en betrokken bij elkaar. Wij wensen u voor komende zondag ook weer goede diensten toe. De verruiming die afgelopen week  mocht ingaan, geeft de gemeente weer meer mogelijkheden om fysiek de diensten bij te wonen.
Neemt u ook uw plaatsje weer in ?
 

Namens de kerkenraad een hartelijke groet.

Johan Berkheij

©2021 Hervormde Gemeente Katwijk aan Zee

Disclaimer Colofon Privacy & cookies

Webontwikkeling: 2nd Chapter