Home / Contact
Agenda / Nieuws

1-7 okt '21 27 september 2021

wijkbericht

Van zondag….

Afgelopen zondag ging ds. Van Veldhuizen voor in de Pniëlkerk. Op deze startzondag van het winterwerk was de schriftlezing uit Mattheüs 25 : 14 – 30, dit was tegelijk ook de tekst. Centraal stond het Koninkrijk der hemelen en de talenten, de zegeningen, die we van de Heere ontvangen hebben om die te gebruiken voor Zijn Koninkrijk. Het kennen van de Heere maakt het grote verschil tussen die zegeningen begraven of daarmee handelen, tussen buitengeworpen worden of ingaan in de vreugde van onze Heere.

…. tot zondag. 
Aanstaande zondag staat onze consulent ds. Jongeneel op het rooster. Ons gebed is voor hem en voor de andere dienaren van het Woord om vervuld te worden met Gods Geest en om mond van Gods mond te zijn. “Laat uw werk aan uwe knechten blijken”.

Versoepelingen.
We mogen weer! Zonder ons van te voren op te geven, en zonder controle bij de ingang van de kerk. Afgelopen zondag was dat al goed merkbaar. Het was goed de dienst te beginnen met een van de liederen van de opgang waarmee we beleden dat de HEEERE onze hulp is. Het was ook merkbaar aan de gemeentezang. Het doet verlangen naar meer, naar de volgende zondag. Kom, ga met ons. “Laten wij de onderlinge bijeenkomst niet nalaten, zoals het bij sommigen de gewoonte is, maar elkaar aansporen, en dat zoveel te meer als u de grote dag ziet naderen.” Volharden. Volhouden.

Koffie drinken na de dienst.
Fijn dat met hulp van het kostersteam en een aantal dames dit weer mogelijk was. Het was goed elkaar na de dienst te  ontmoeten. Aanstaande zondag willen we de gewoonte, om na de morgendienst in het Maranathacentrum koffie te drinken, weer oppakken. Van harte uitgenodigd.

Meeleven.
We leven mee met allen die het moeilijk hebben door ziekte of andere tegenslagen. In het bijzonder denken we aan Mevr. Van Kralingen-Keus die de afgelopen weken is bestraald.
We noemen ook de naam van Erica Verdoes.
En van Jaap Hoek kunnen we vermelden dat hij wacht op verdere behandelingen.  
We dragen hen op aan Gods genadetroon. Hij leidt op een rots die voor ons te hoog zou zijn. Hij is een toevlucht en een sterke toren. Dat bidden we ook toe voor hen die om hen heen staan.

Vrouwencontact.
Na een lange periode, waarin het niet mogelijk was om elkaar fysiek te ontmoeten, nodigen wij alle vrouwen van harte uit op 7 oktober a.s. voor de eerste vrouwenochtend van de Maranathawijk. We beginnen om 9.30 uur tot 11.30 uur. In het eerste gedeelte is er een overdenking met als thema  “Er is meer tussen Hemel en aarde”. Na de pauze gaan we weer creatief aan de slag. De kosten bedragen 15 euro. Oppas is aanwezig.

Opgeven kan tot uiterlijk zaterdag 2 oktober via e-mail alieguyt@hotmail.com of telefonisch 06-30 00 50 08 tussen 10.00 -12.00 uur. We hopen u weer te mogen ontmoeten en neem gerust iemand mee. Namens het team vrouwencontact Maranatha

Jonge lidmatenkring.
We kijken terug op een mooie eerste avond. We hebben met elkaar hoofdstuk 1 van ons boekje “Onderweg met Jozef” van Henk Stoorvogel behandeld. Mooi om daarvan te leren hoe God werkt door de generaties heen en hoe ons voorgeslacht ons tot geestelijk voorbeeld kan zijn, net als bij Jozef. Er ontstonden meteen mooie en eerlijke gesprekken. Ik moest later nog denken aan de tekst uit Hebreeën 13:7 waar Paulus door de Geest zegt: “Denk aan uw voorgangers, die het Woord van God tot u gesproken hebben. Let op de uitkomst van hun levenswandel en volg hun geloof na.” Een belangrijke aansporing, vooral voor onze generatie. Dinsdag 5 oktober om 20:00u hopen we weer samen te komen in het Maranathacentrum. Dankbaar dat dit weer kan!
Bert Aandewiel

Catechisaties.
De catechisaties zijn weer begonnen. Mocht je de eerste keer niet geweest zijn, je bent altijd van harte welkom. Laat je plek niet leeg.
Wat betreft de belijdeniscatechisatie, je kunt je nog steeds opgeven. Dat kan bij de scriba Martien van der Plas of stuur mij een mailtje: aw.vanderplas@hetnet.nl.
Ds. A.W. van der Plas


Namens de kerkenraad een hartelijke groet.
Martien van der Plas

©2021 Hervormde Gemeente Katwijk aan Zee

Disclaimer Colofon Privacy & cookies

Webontwikkeling: 2nd Chapter